<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

    

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Dziennik Urz?dowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 57

   Data og?oszenia:2010-07-21
   Data wej?cia w ?ycie:2010-08-05
   Data obowi?zywania: 2010-08-05

    

    

   ZARZ?DZENIE
   MINISTRA ZDROWIA1)

   z dnia 1 lipca 2010 r.
   w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek   Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1.


   Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zwanemu dalej ?Krajowym Centrum”, nadaje si? statut stanowi?cy
   za??cznik nr 1 do zarz?dzenia.

   § 2.


   Szczegó?owy zakres zadań i tryb pracy Krajowego Centrum okre?la regulamin organizacyjny stanowi?cy
   za??cznik nr 2 do zarz?dzenia.

   § 3.


   Traci moc zarz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 54 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 53).

   § 4.


   Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

   MINISTER ZDROWIA
   1)Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
   2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


   Za??cznik nr 1

   STATUT
   KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK


   § 1.


   1. Siedzib? Krajowego Centrum jest Warszawa.
   2. Obszarem dzia?ania Krajowego Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   § 2.


   Przedmiotem dzia?alno?ci Krajowego Centrum jest dzia?alno?? okre?lona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

   § 3.


   1. Dzia?alno?ci? Krajowego Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Krajowe Centrum na zewn?trz.
   2. Dyrektora powo?uje i odwo?uje minister w?a?ciwy do spraw zdrowia, po zasi?gni?ciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
   3. Dyrektor kieruje Krajowym Centrum przy pomocy Zast?pcy Dyrektora do Spraw Medycznych, zwanego dalej ?Zast?pc? Dyrektora”.
   4. Zast?pc? Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgod? ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.

   § 4.


   W sk?ad Krajowego Centrum wchodz? nast?puj?ce komórki organizacyjne:

   1) Zespó? do Spraw Ksi?gowo?ci i Rozliczeń;
   2) Zespó? do Spraw Kszta?cenia Ustawicznego;
   3) Zespó? do Spraw Opracowywania Standardów i Nadzoru;
   4) Zespó? Szkoleniowy Banku Tkanek i Komórek;
   5) Sekretariat.

   § 5.


   1. Dzia?alno?? Krajowego Centrum jest finansowana z bud?etu państwa, z cz??ci 46 – Zdrowie, dzia?u 851 – Ochrona zdrowia, rozdzia?u 85195 – Pozosta?a dzia?alno??.
   2. Podstaw? gospodarki finansowej Krajowego Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.
   3. Krajowe Centrum sporz?dza przewidziane dla jednostek bud?etowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia ?rodków publicznych i ich rozdysponowania.

   § 6.


   1. Do osób zatrudnionych w Krajowym Centrum stosuje si? zasady okre?lone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery bud?etowej.
   2. Zasady wynagradzania pracowników Krajowego Centrum s? regulowane przez rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadczeń zwi?zanych z prac? dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery bud?etowej dzia?aj?cych
   w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


   Za??cznik nr 2

   REGULAMIN ORGANIZACYJNY
   KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK


   § 1.


   1. Do zadań Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zwanego dalej ?Krajowym Centrum”, nale?y podejmowanie dzia?ań maj?cych na celu realizacj? przedmiotu dzia?alno?ci Krajowego Centrum, okre?lonego w § 2 za??cznika nr 1 do zarz?dzenia.
   2. Krajowe Centrum wykonuje równie? inne zadania, które mog? mu zosta? zlecone przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.

   § 2.


   1. Dyrektor zapewnia prawid?owe i sprawne funkcjonowanie Krajowego Centrum, w szczególno?ci jest odpowiedzialny za:

   1) realizacj? zadań Krajowego Centrum;
   2) zarz?dzanie maj?tkiem Krajowego Centrum;
   3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
   4) sporz?dzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia ?rodków publicznych i ich rozdysponowania;
   5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higien? pracy, ochron? przeciwpo?arow? i dyscyplin? pracy w Krajowym Centrum;
   6) podpisywanie za?wiadczeń o odbyciu i zaliczeniu szkoleń z zakresu bankowania tkanek i komórek;
   7) wydawanie zgody, o której mowa w art. 37a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149);
   8) ustalanie procedur kontrolnych.

   2. Dyrektor jest prze?o?onym pracowników Krajowego Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy.
   3. W razie nieobecno?ci Dyrektora zast?puje go Zast?pca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecno?ci inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

   § 3.


   Do zakresu dzia?ania Zast?pcy Dyrektora do Spraw Medycznych, zwanego dalej ?Zast?pc? Dyrektora”, nale?y:

   1) nadzór nad merytoryczn? dzia?alno?ci? Krajowego Centrum;
   2) kierowanie pracami Zespo?u do Spraw Opracowywania Standardów i Nadzoru;
   3) bezpo?rednie nadzorowanie pracy podleg?ych komórek organizacyjnych:
   a) Zespo?u do Spraw Ksi?gowo?ci i Rozliczeń,
   b) Sekretariatu,
   c) Zespo?u do Spraw Kszta?cenia Ustawicznego,
   d) Zespo?u Szkoleniowego Banku Tkanek i Komórek;
   4) opracowywanie metod oraz planu sprawowania specjalistycznego nadzoru w dziedzinie bankowania tkanek i komórek zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa;
   5) udzielanie konsultacji w zakresie bankowania tkanek i komórek;
   6) organizowanie wspó?dzia?ania banków tkanek i komórek;
   7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

   § 4.


   1. Praca Zespo?u, z zastrze?eniem § 3 pkt 2, jest kierowana przez kierownika zespo?u wyznaczonego spo?ród pracowników Krajowego Centrum.
   2. Do podstawowych zadań kierownika zespo?u nale?y:

   1) kierowanie prac? Zespo?u;
   2) organizowanie pracy i podzia? zadań pomi?dzy poszczególnych pracowników Zespo?u;
   3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upowa?nień;
   4) parafowanie projektów pism przygotowanych w Zespole;
   5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   § 5.


   Do zadań Zespo?u do Spraw Ksi?gowo?ci i Rozliczeń nale?y:

   1) organizacja rachunkowo?ci Krajowego Centrum, a w szczególno?ci:
   a) budowa i aktualizacja Zak?adowego Planu Kont i bie??ce dostosowywanie go do potrzeb wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów prawnych i regulaminów wewn?trznych w celu zapewnienia informacji niezb?dnych do prawid?owego i rzetelnego sporz?dzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, sporz?dzania kalkulacji i analiz ekonomiczno-finansowych,
   b) rozbudowa kont analitycznych,
   c) aktywny udzia? w bie??cej aktualizacji i dostosowywaniu regulaminów wewn?trznych obowi?zuj?cych w Krajowym Centrum do powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawnych dotycz?cych obowi?zków inwentaryzacyjnych,
   d) nale?yte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów ksi?gowych, ksi?g rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia ?rodków publicznych i ich rozdysponowania;
   2) prawid?owe, terminowe, rzetelne i bie??ce prowadzenie ksi?gowo?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi i zasadami rachunkowo?ci, a w szczególno?ci:
   a) prowadzenie spraw zwi?zanych z rejestracj? podatkow? i jej aktualizacj?,
   b) terminowe i prawid?owe sporz?dzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych;
   3) przygotowywanie i prowadzenie spraw zwi?zanych z ksi?gowo?ci? Krajowego Centrum, a w szczególno?ci:
   a) dekretacja dokumentów ksi?gowych,
   b) prowadzenie rejestrów ksi?gowych,
   c) ewidencja zdarzeń gospodarczych poprzez ich prawid?owe i terminowe ksi?gowanie na w?a?ciwych kontach analitycznych i syntetycznych,
   d) wtórna kontrola dokumentów ksi?gowych;
   4) prowadzenie ewidencji poszczególnych sk?adników maj?tku Krajowego Centrum oraz rejestru amortyzacji ?rodków trwa?ych, a w szczególno?ci:
   a) inicjowanie i przeprowadzanie dora?nych spisów z natury poszczególnych sk?adników mienia Krajowego Centrum, a w szczególno?ci w przypadkach:
   - zmiany osób odpowiedzialnych za okre?lone sk?adniki maj?tkowe,
   - ? kradzie?y lub wypadku losowego, je?eli zachodzi potrzeba ustalenia rzeczywistego stanu sk?adników maj?tkowych,
   - zmian organizacyjnych i personalnych,
   - ? kontroli dzia?alno?ci Krajowego Centrum przez podmioty zewn?trzne;
   b) prowadzenie post?powań wyja?niaj?cych w przypadkach stwierdzonych ró?nic inwentaryzacyjnych lub innych nieprawid?owo?ci w ewidencji mienia Krajowego Centrum,
   c) uczestniczenie w pracach Komisji Likwidacyjnej powo?ywanej w celu likwidacji ?rodków trwa?ych Krajowego Centrum,
   d) uzgadnianie wydruku kontrolnego kartoteki materia?owej z kartotek? magazynow? i ksi?gowo?ci? syntetyczn?;
   5) prowadzenie rejestru faktur przychodz?cych i przekazywanie tych faktur i rachunków do zatwierdzenia merytorycznego przez Dyrektora, a w szczególno?ci:
   a) sprawdzanie dokumentów pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym,
   b) przyjmowanie faktur po merytorycznym zatwierdzeniu,
   c) regulowanie zobowi?zań;
   6) prowadzenie gospodarki kasowej w zakresie kasy krajowej, kasy zagranicznych ?rodków p?atniczych oraz obs?uga rachunków bankowych;
   7) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, a w szczególno?ci:
   a) sporz?dzanie projektów sprawozdań finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia ?rodków publicznych i ich rozdysponowania oraz przekazywanie ich do urz?du obs?uguj?cego ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia,
   b) sprawdzanie rzetelno?ci i prawid?owo?ci dokumentacji oraz przedstawionych sprawozdań statystycznych;
   8) prowadzenie spraw osobowych i kadrowych Krajowego Centrum, a w szczególno?ci:
   a) prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw kadrowych,
   b) kompletowanie zakresów czynno?ci pracowników,
   c) wystawianie dokumentów zwi?zanych ze stosunkiem pracy,
   d) rozliczanie delegacji s?u?bowych;
   9) prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotycz?cych pracowników Krajowego Centrum, a w szczególno?ci:
   a) prowadzenie rozliczeń oraz wspó?praca w sprawach kadrowych z Zak?adem Ubezpieczeń Spo?ecznych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi,
   b) odprowadzanie sk?adek i innych zobowi?zań pracowniczych,
   c) sporz?dzanie obowi?zuj?cej sprawozdawczo?ci oraz prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw p?acowych,
   d) prowadzenie spraw dotycz?cych obliczania i wyp?aty wynagrodzeń pracowników oraz wyp?acanie nale?no?ci wynikaj?cych z zawartych umów cywilnoprawnych,
   e) sporz?dzanie list p?ac,
   f) ewidencjonowanie wynagrodzeń;
   10) prowadzenie kasy, a w szczególno?ci:
   a) sporz?dzanie raportów kasowych,
   b) dekretacja i ksi?gowanie raportów kasowych;
   11) obs?uga i udzielanie informacji bieg?ym rewidentom oraz kontrolerom zewn?trznym;
   12) sprawowanie kontroli wewn?trznej zgodnie z niniejszym regulaminem;
   13) refundacja, o której mowa w art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, na podstawie umowy;
   14) wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Krajowego Centrum;
   15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   § 6.


   Do zadań Zespo?u do Spraw Kszta?cenia Ustawicznego nale?y:

   1) przygotowywanie programów szkoleń, o których mowa w pkt 2;
   2) organizowanie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców, w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi p?powinowej;
   3) organizowanie szkoleń i wydawanie za?wiadczeń upowa?niaj?cych:
   a) lekarzy, a w szczególno?ci patologów, do kwalifikacji potencjalnych dawców tkanek i komórek na podstawie obowi?zuj?cych kryteriów (standardów),
   b) lekarzy, magistrów biologii, farmacji i dziedzin pokrewnych zatrudnionych w bankach tkanek i komórek na stanowiskach kierowniczych do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z nadzorem nad bankowaniem tkanek i komórek w danej jednostce,
   c) lekarzy, magistrów biologii, farmacji i dziedzin pokrewnych oraz techników, laborantów i piel?gniarki do pracy przy bankowaniu tkanek i komórek;
   4) prowadzenie listy osób, które odby?y szkolenia, o których mowa w pkt 2;
   5) organizowanie konsultacji dla lekarzy stosuj?cych przeszczepy tkankowe;
   6) przygotowywanie programów dydaktycznych z zakresu bankowania tkanek i komórek dla studentów i s?uchaczy studiów podyplomowych wydzia?ów medycznych w celu propagowania idei dawstwa i klinicznego zastosowania komórek, tkanek i narz?dów;
   7) opracowywanie programów informuj?cych spo?eczeństwo i personel medyczny o korzy?ciach zwi?zanych z przeszczepianiem komórek, tkanek i narz?dów w celu upowszechniania tej idei i zwi?kszenia liczby dawców;
   8) przygotowywanie programów i organizacja szkoleń dla stypendystów zagranicznych w zakresie bankowania i sterylizacji radiacyjnej przeszczepów tkankowych;
   9) wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Krajowego Centrum;
   10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   § 7.


   Do zadań Zespo?u do Spraw Opracowywania Standardów i Nadzoru nale?y:

   1) opracowywanie i uaktualnianie w oparciu o bie??c? wiedz? zbioru obowi?zuj?cych aktów prawnych, standardów dotycz?cych dawstwa, klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji przeszczepów tkankowych w zakresie:
   a) podstaw prawnych pobierania tkanek i komórek,
   b) kryteriów selekcji i kwalifikacji potencjalnych dawców ró?nych rodzajów tkanek i komórek,
   c) pobierania tkanek i komórek ze zw?ok oraz protezowania zw?ok,
   d) pozyskiwania tkanek i komórek usuni?tych od ?ywego dawcy lub pozyskanych w wyniku amputacji,
   e) metod przygotowywania oraz konserwacji ró?nych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych,
   f) metod sterylizacji lub dekontaminacji ró?nych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych oraz zasad kontroli tych procesów,
   g) przechowywania przeszczepów tkankowych i komórkowych, z uwzgl?dnieniem procedur awaryjnych,
   h) dystrybucji przeszczepów tkankowych i komórkowych od odbiorców oraz ?ledzenia ich losów,
   i) sposobu transportu tkanek i komórek do banków tkanek i komórek oraz przeszczepów tkankowych i komórkowych do odbiorców;
   2) przygotowywanie odpowiednich protoko?ów i rejestrów dokumentacji obowi?zuj?cej w bankach tkanek i komórek;
   3) opracowanie wytycznych dla stworzenia jednolitego, ogólnokrajowego programu komputerowego pozwalaj?cego na tworzenie baz danych i wymian? informacji pomi?dzy bankami tkanek i komórek w celu umo?liwienia efektywnego wykorzystania pobranych tkanek oraz rejestracj? i przetwarzanie danych dotycz?cych dawców, zastosowanych procedur oraz uzyskanych efektów leczniczych po zastosowaniu przeszczepów tkankowych;
   4) wspó?praca z organizacjami mi?dzynarodowymi zajmuj?cymi si? problemami bankowania tkanek i komórek w celu wymiany do?wiadczeń w praktyce bankowania tkanek i komórek na ?wiecie, w tym wspó?praca z Państwow? Agencj? Atomistyki w Warszawie (PAA) oraz Mi?dzynarodow? Agencj? Energii Atomowej w Wiedniu (MAEA);
   5) przygotowywanie projektów zgód, o których mowa w art. 37a ust. 2 i 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, na wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komórek lub tkanek pobranych ze zw?ok ludzkich albo regeneruj?cych si? komórek i tkanek oraz gromadzenie i przechowywanie danych w tym zakresie;
   6) przyjmowanie wniosków i wnioskowanie o udzielenie pozwolenia ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie bankowania tkanek i komórek oraz dzia?alno?ci o?rodków dawców szpiku;
   7) sprawowanie nadzoru i kontroli nad bankami tkanek i komórek pod wzgl?dem merytorycznym;
   8) przeprowadzanie na zlecenie ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia kontroli banków tkanek i komórek oraz o?rodków dawców szpiku, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów;
   9) przygotowywanie wytycznych dotycz?cych kontroli banków tkanek i komórek;
   10) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad dzia?alno?ci? zespo?ów pobieraj?cych;
   11) prowadzenie rejestru banków tkanek i komórek;
   12) udost?pnianie danych zawartych w rejestrach w ramach sieci rejestrów państw cz?onkowskich Unii Europejskiej;
   13) nadzorowanie post?powania w przypadku wyst?pienia istotnych reakcji niepo??danych i istotnych zdarzeń niepo??danych;
   14) gromadzenie i przechowywanie danych o imionach i nazwiskach osób czasowo zast?puj?cych osoby odpowiedzialne w bankach tkanek i komórek oraz o dacie rozpocz?cia pe?nienia obowi?zków przez tak? osob?;
   15) wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Krajowego Centrum;
   16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

   § 8.


   1. Do zadań Zespo?u Szkoleniowego Banku Tkanek i Komórek, zwanego dalej ?Zespo?em Szkoleniowym”, nale?y:

   1) przygotowanie ró?nych rodzajów ludzkich przeszczepów tkankowych i komórkowych w celu:
   a) szkolenia pracowników innych banków tkanek i komórek,
   b) opracowywania nowych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych,
   c) oceny wp?ywu ró?nych procedur bankowania tkanek i komórek oraz procesu sterylizacji lub dekontaminacji przeszczepów tkankowych i komórkowych na efekt leczniczy;
   2) przeprowadzanie oceny jako?ci przygotowywanych przeszczepów, w tym ich w?a?ciwo?ci fizykochemicznych i biologicznych oraz kontrola procesu sterylizacji;
   3) wspó?praca z klinikami i szpitalami w celu wdra?ania opracowanych w Krajowym Centrum metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji ró?nych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania, hodowli in vitro i przechowywania komórek, na zasadzie nieodp?atnego przekazywania przygotowywanych przeszczepów tkankowych i komórkowych do jednostek klinicznych, zobowi?zanych do przekazywania sprawozdań dotycz?cych efektów terapeutycznych uzyskanych po zastosowaniu otrzymanych przeszczepów;
   4) opracowywanie i udost?pnianie pozosta?ym bankom tkanek i komórek (po uprzednim przeszkoleniu ich personelu) standardowych procedur operacyjnych (SOP – Standard Operation Procedures) dotycz?cych przetestowanych klinicznie metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji ró?nych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania, hodowli in vitro i przechowywania komórek;
   5) wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Krajowego Centrum;
   6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   2. Do zadań kierownika Zespo?u Szkoleniowego, oprócz zadań okre?lonych w § 4, nale?y nadzór nad merytoryczn? dzia?alno?ci? Zespo?u Szkoleniowego w zakresie:

   1) kwalifikacji dawców;
   2) metod pobierania tkanek i komórek;
   3) procedur przetwarzania tkanek, konserwowania, sterylizacji i przechowywania przeszczepów tkankowych oraz procedur hodowli i przechowywania komórek;
   4) wszystkich procedur dopuszczaj?cych przeszczepy tkankowe i komórki do wydania (dystrybucji);
   5) prowadzenia i archiwizacji dokumentacji;
   6) przygotowywania sprawozdań;
   7) koordynacji pracy mi?dzy wydzielonymi pracowniami;
   8) wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   3. Kierownikiem Zespo?u Szkoleniowego mo?e zosta? osoba zatrudniona w Krajowym Centrum na stanowisku co najmniej starszego koordynatora do spraw kszta?cenia ustawicznego oraz bankowania tkanek i komórek.
   4. W sk?ad Zespo?u Szkoleniowego wchodz?:

   1) Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek, w którego sk?ad wchodz? nast?puj?ce pracownie:
   a) Pracownia Hodowli Komórek,
   b) Pracownia Mikrobiologiczn?,
   c) Pracownia Obróbki Tkanek Mi?kkich,
   d) Pracownia Obróbki Tkanek Twardych;
   2) Laboratorium Interdyscyplinarne, w którego sk?ad wchodz? nast?puj?ce pracownie:
   a) Pracownia Oceny W?a?ciwo?ci Przeszczepów Tkankowych,
   b) Pracownia Sterylizacji Radiacyjnej Przeszczepów Tkankowych,
   c) Pracownia Walidacji Procesu Sterylizacji Radiacyjnej Przeszczepów Tkankowych.

   5. Dzia?alno?? pracowni jest nadzorowana przez starszych koordynatorów lub g?ównych specjalistów z danej dziedziny.

   § 9.

   Do zadań Sekretariatu nale?y:
   1) prowadzenie spraw zwi?zanych z korespondencj? Krajowego Centrum polegaj?cych w szczególno?ci na:
   a) przyjmowaniu oraz wysy?aniu korespondencji oraz przesy?ek pocztowych,
   b) adresowaniu, rozdzielaniu i dor?czeniu zewn?trznej i wewn?trznej korespondencji w?a?ciwym komórkom organizacyjnym,
   c) prowadzeniu ewidencji przesy?ek pocztowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z nimi zwi?zanych,
   d) prowadzeniu wykazu u?ywanych w Krajowym Centrum piecz?tek, uniewa?nianie nieaktualnych lub zaginionych, likwidacja zu?ytych i wydawanie nowych;
   2) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w sprz?t, wyposa?enie i materia?y biurowe oraz w inne niezb?dne artyku?y w oparciu o zatwierdzone zapotrzebowania przy wspó?udziale tych komórek;
   3) prowadzenie gospodarki magazynowej Krajowego Centrum;
   4) prowadzenie ca?okszta?tu spraw zwi?zanych z polityk? socjalno-bytow? i ochron? zdrowia pracowników Krajowego Centrum oraz spraw administracyjnych;
   5) zapewnianie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury i urz?dzeń u?ywanych przez Krajowe Centrum w szczególno?ci:
   a) prowadzenie ca?okszta?tu spraw zwi?zanych z wyposa?eniem i utrzymaniem pomieszczeń administracyjno-biurowych,
   b) utrzymywanie w sprawno?ci eksploatacyjnej terenu, budynków i wyposa?enia u?ywanych przez Krajowe Centrum,
   c) zapewnianie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposa?enia technicznego,
   d) wnioskowanie o zlecanie prac zwi?zanych z eksploatacj? i utrzymaniem w nale?ytym stanie infrastruktury technicznej obiektów u?ywanych przez Krajowe Centrum oraz nadzór nad wykonywaniem tych zleceń;
   6) archiwizacja dokumentów i prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań;
   7) wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Krajowego Centrum;
   8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zast?pc? Dyrektora.

   § 10.


   Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-ksi?gowych, w Krajowym Centrum reguluj? odr?bne przepisy
   .

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>