<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020

    
   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
   WHO Guiding Principles 
   Informacja o cookies 

    


   Program wieloletni pod nazw? ?Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zwany dalej ?NPRMT”, jest realizowany od 2011 r., a zakończenie jego realizacji by?o planowane na 2020 r. Jednak?e bior?c pod uwag? konieczno?? nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT konieczne jest przed?u?enie jego realizacji o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2021 r. oraz dedykowanie w 2021 r. na realizacj? programu kwoty 65 mln z?, tj. o 10 mln z? wi?cej ni? w 2020 r.
   Uzasadnieniem dla przed?u?enia realizacji NPRMT na 2021 r. jest konieczno?? dokończenia zadania dotycz?cego rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych - aktualny system rejestrów transplantacyjnych dzia?a od 2007 r. i po ponad 10-letnim okresie u?ytkowania nie jest w stanie sprosta? sta?emu rozwojowi medycyny transplantacyjnej i obs?u?y? wszystkich procesów, które wspieraj? kluczowe dzia?ania w medycynie transplantacyjnej. Jednocze?nie liczba przetwarzanych danych przekracza t? zak?adan? 10 lat temu, co skutkuje wielokrotnym zawieszaniem systemu. Jedynym ?ród?em finasowania dla budowy nowych rejestrów transplantacyjnych jest NPRMT, st?d kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanego finansowania dla tego projektu. Z uwagi na obszerny i z?o?ony zakres merytoryczny tego zadania, przy jednoczesnym znacz?cym stanie zaawansowania prac, dostawca (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) przedstawi? harmonogram, który przewiduje konieczno?? wyd?u?enia okresu realizacji projektu o rok, tj. do 2021 r. Przerwanie projektu w 2020 r. znacz?co wyd?u?y lub nawet uniemo?liwi ukończenie prac oraz wp?ynie negatywnie na realizacj? kluczowych procesów w medycynie transplantacyjnej. Potrzeba wyd?u?enia realizacji NPRMT wynika równie? z konieczno?ci nieprzerwanej realizacji zadania pod nazw? ?finansowanie cz??ciowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, które obj?te jest finansowaniem tylko ze ?rodków NPRMT. Finansowanie to mia?o mie? charakter tymczasowy i dora?ny, do czasu oszacowania zapotrzebowania na procedur? i kosztów jej realizacji, a nast?pnie uj?te jako ?wiadczenie gwarantowane finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanego dalej ?NFZ”. Jednak?e procedura uj?cia ?wiadczenia w wykazie ?wiadczeń gwarantowanych mo?e si? przed?u?y?, st?d aby zapewni? chorym nieprzerwany dost?p do leczenia oraz zabezpieczy? odpowiedni bufor czasowy na przeprowadzenie przez NFZ procedury zawierania umów, których przedmiotem b?d? nowe ?wiadczenia jest konieczne utrzymanie finansowanie w ramach NPMT do końca 2021 r.
   Wyd?u?enie realizacji oraz zwi?kszenie bud?etu NPRMT pozwoli tak?e wprowadzi? ?pilota?owe” dzia?ania dotycz?ce zwi?kszenia liczby dawców przez dofinansowanie do zakupu sprz?tu dla Oddzia?ów Intensywnej Terapii, zwanych dalej ?OIT”, oraz budow? zespo?ów koordynacyjnych w szpitalach, które wykaza?y najwi?ksz? aktywno?? w zakresie zg?aszalno?ci dawców rzeczywistych. Dodatkowo zwi?kszenie finansowania pozwoli wdro?y? program tzw. odczulania wysokoimmunizowanych chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki, który wyeliminuje ograniczenia w korzystaniu z tej metody leczenia. Wi?kszo?? zadań NPRMT, z uwagi na ich znaczenie dla rozwoju medycyny transplantacyjnej, kontynuowana b?dzie w 2021 r. bez zmian w zakresie przedmiotowym, czy sposobie realizacji.


   RM-111-102-17

   UCHWA?A NR 97/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazw? "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"


   UCHWA?A Nr 164 / 2010
   RADY MINISTRÓW
   z dnia 12 pa?dziernika 2010 r.1)

   w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazw? ?Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

   (tekst jednolity)

   Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó?n. zm.2)) Rada Ministrów uchwala, co nast?puje:

   § 1.

   Ustanawia   si?   program   wieloletni   pod   nazw?   ?Narodowy   Program   Rozwoju   Medycyny

   Transplantacyjnej”, zwany dalej ?Programem”, którego celem jest:
   1)  zwi?kszenie w okresie realizacji Programu dost?pno?ci do leczenia przeszczepieniem narz?du przez wzrost liczby przeszczepień narz?dów od zmar?ych dawców o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
   2)  zwi?kszenie w okresie realizacji Programu liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców  szpiku o co najmniej 300 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach na koniec 2009 r. oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi p?powinowej;
   3)  zwi?kszenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od ?ywego dawcy o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
   4)  budowa  systemu  organizacyjnego  koordynatorów  pobierania  i  przeszczepiania  komórek, tkanek i narz?dów we wszystkich podmiotach leczniczych spe?niaj?cych warunki do pobierania narz?dów od zmar?ych dawców;
   5)  poprawa infrastruktury i unowocze?nienie podmiotów leczniczych przeszczepiaj?cych narz?dy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testuj?cych komórki, tkanki lub narz?dy;
   6) wdra?anie nowych rodzajów przeszczepiania narz?dów, komórek i tkanek oraz rozwój programów
   przeszczepiania w grupach biorców o podwy?szonym ryzyku;
   7)  rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jako?ci w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania w szczególno?ci przez kontynuacj? rozwoju rejestrów transplantacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149), zwanej dalej ?ustaw?”;
   8)  ocena  epidemiologiczna  rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczególnych narz?dów i komórek krwiotwórczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotycz?cej kosztów przeszczepiania narz?dów i komórek krwiotwórczych wobec leczenia konwencjonalnego z uwzgl?dnieniem wyników leczenia i skutków spo?ecznych;
   9)  szkolenia osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

   § 2.

   Okres realizacji Programu ustala si? na lata 2011 – 2020.

   § 3.

   Program stanowi za??cznik do uchwa?y.

   § 4.

   Program realizuje minister w?a?ciwy do spraw zdrowia.

   § 5.

   1. ??czne wydatki na realizacj? Programu wynios? 450 000 000 z?.
   2. Program jest finansowany z bud?etu państwa.
   3. Wydatki z bud?etu państwa, o których mowa w ust. 1, s? okre?lane zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach bud?etowych na poszczególne lata, w ramach cz??ci 46 – Zdrowie.

   § 6.

   Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem powzi?cia.

   PREZES RADY MINISTRÓW

   1)  wymieniona uchwa?a zosta?a zmieniona uchwa?? Rady Ministrów nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r.
   2)  Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835.

    


   Za??cznik do Uchwa?y:

   PROGRAM WIELOLETNI na lata 2011 – 2020
   ?NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>