<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Szkolenia koordynatorów

    

          

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   Szkolenia Koordynatorów 2017 
   Szkolenia Koordynatorów 2016 
   Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 

   2023 r.

   Plan szkoleń na 2023 r.Plan szkoleń Poltransplantu na 2023 r. dla osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców (koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz?dów, tkanek i komórek) zgodnie z rozporz?dzeniem MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców oraz w zwi?zku z uruchomieniem narz?dzia teletechnicznego e-Transplant.

   2022 r.

   VI Konferencja Szkoleniowa Koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   22-23 wrze?nia 2022 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci wp?ywaj? na jako?? komórek krwiotwórczych oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.
   VI Konferencja Szkoleniowa Koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   22-23 wrze?nia 2022 r., Warszawa
   Hotel Focus Warszawa, ul. Suwak 15, Warszawa

   Dzień I.  22 wrze?nia 2022 r.

   od 11.00 rejestracja Uczestników

   12.00-14.00

   Powitanie uczestników szkolenia.

   dr hab. Artur Kamiński

   Kwalifikacja pacjenta do leczenia przeszczepieniem w?asnych komórek krwiotwórczych.

   dr Wojciech Legie?

   Kwalifikacja pacjenta do leczenia przeszczepieniem komórek krwiotwórczych od dawcy alogenicznego.

   dr Anna ?ojko-Dankowska

   Wskazania i kwalifikacja pacjentów pediatrycznych do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.

   dr hab. Iwona Malinowska

   Dyskusja – podsumowanie panelu

   14.00 – 15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Strategia poszukiwania i proces doboru dawcy komórek krwiotwórczych w zale?no?ci od planowanego rodzaju przeszczepienia.

   dr Marcelina Grabowska

   Przygotowanie biorcy do przeszczepienia oraz sprowadzenie materia?u przeszczepowego dla oczekuj?cego pacjenta.

   dr hab. Katarzyna Drabko

   Rola o?rodka pobieraj?cego w procesie pobrania i przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

   dr Iwona Wyle?o?

   Dyskusja – podsumowanie panelu

   17.00 – 17.30 Przerwa

   17.30-19.00

   Wspó?praca banku komórek krwiotwórczych z o?rodkiem pobieraj?cym i przeszczepiaj?cym komórki krwiotwórcze.

   dr Ewa Bembnista

   Opieka nad biorc? przed i po transplantacji komórek krwiotwórczych.

   mgr Iwona Przewo?na

   Opieka nad dawc? po pobraniu komórek krwiotwórczych.

   dr Tigran Torosjan

   Dyskusja – podsumowanie panelu

   Kolacja 20.00

   Dzień II.  23 wrze?nia 2022 r.

   od 8:45 otwarta sala dla Uczestników

   9.00-11.00

   Wspó?praca laboratorium z o?rodkiem zlecaj?cym badania.

   dr Anna Dukat-Mazurek

   Wspó?praca o?rodka dobieraj?cego z centralnym rejestrem i o?rodkiem dawców szpiku.

   mgr Dorota Dera-Joachimiak

   Wspó?praca o?rodka transplantacyjnego z o?rodkiem dobieraj?cym.

   mgr Jeremi Szypnicki

   Wykorzystanie krwi p?powinowej.

   prof. dr hab. Jan Styczyński

   Dyskusja – podsumowanie panelu.

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-13.30

   Zg?aszanie zdarzeń i reakcji niepo??danych.

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   e-Transplant - nowy system teletechniczny dla rejestrów transplantacyjnych.

   mgr Julia Sobkiewicz

   Podsumowanie realizacji Umowy w sprawie Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych i/lub Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. (wraz z pó?niejszymi aneksami).

   dr hab. Ma?gorzata Dudkiewicz

   Statystyki transplantacji komórek krwiotwórczych.

   mgr Anna ??czycka

   13.30-14.00

   Dyskusja – podsumowanie dwudniowego szkolenia

   14.00 Zakończenie

   Logo Mnisterstwa Zdrowia i NArodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu, Szkolenie wst?pne
   28-29 wrze?nia 2022 r.

   Wst?pne szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów,  a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   28-29 wrze?nia 2022 r. Warszawa
   Hotel Focus Warszawa

   Dzień I

    

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

    

   12.00 Powitanie uczestników

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   12.05-12.50

   Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

   prof. Roman Danielewicz

   12.50-13.10

   Organizacja pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

   dr Anna Pszenny

   13.10-13.30

   Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmar?ego dawcy narz?dów.

   dr Adam Parulski

   13.30-14.00

   Diagnostyka ?mierci mózgu.

   dr Monika Trujnara

   14.00-15.00 Obiad

    

   15.00-16.00

   Opieka nad zmar?ym dawc? narz?dów.

   dr Pawe? Zatorski

   16.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek.  Rozmowa z rodzin? dawcy.

    dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   17.00-17.30 Przerwa

    

   17.30-18.30

   Dokumentacja pobrania narz?dów. Koordynacja pobrań wielonarz?dowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl.

   Krystyna Antoszkiewicz

   18.30-19.00

   Organizacja pobrania wielonarz?dowego w szpitalu dawcy.

   dr Marta Jezierska

   20.00 Kolacja 

    

    

   Dzień II      

    

    

   9.00-9.30

   Zmar?y dawca nerek i trzustki.

   dr hab. Piotr Domaga?a

   9.30-10.00

   Zmar?y dawca w?troby.

   prof. Waldemar Patkowski

   10.00-10.30

   Zmar?y dawca serca.

   dr Adam Parulski

   10.30-11.00

   Zmar?y dawca p?uc.

   prof. Bartosz Kubisa

   11.00-11.30 Przerwa

    

   11.30-12.00

   Pobieranie tkanek od zmar?ych dawców narz?dów.

   dr hab. Artur Kamiński

   12.00-12.30

   Szpitalny system jako?ci dawstwa.

   mgr Edyta Karpeta

   12.30-13.00

   Finansowanie pobierania i przeszczepiania narz?dów.

   mgr Teresa Danek

   13.00-13.30

   European Organ Donation Day. Poland October 8th.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

   dr hab. Artur Kamiński

   Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu, Szkolenie ustawiczne
   28-29 wrze?nia 2022 r.

   Ustawiczne szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   28-29 wrze?nia 2022 r.
   Warszawa Hotel Focus Warszawa

   Dzień I 

    

   od 11.00 Rejestracja

    

   12.00

   Powitanie Uczestników. 

   dr hab. Artur Kamiński

   12.05-12.30

   Rola konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii  i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

   dr Karina Stefańska-Wronka

   12.30-13.00

   Terapia końca ?ycia.

   dr Monika Trujnara

   13.00-13.30

   Epidemiologia ?mierci mózgu.

   mgr Wojciech Czapiewski

   13.30-14.00

   Szpitalny system jako?ci dawstwa narz?dów i tkanek do przeszczepienia.

   prof. Maciej Kosieradzki 

   14.00-15.00 Obiad

    

   15.00-15.30

   Z w?asnego do?wiadczenia – nietypowe przypadki do dyskusji dotycz?ce

   - kwalifikacji zmar?ego dawcy.

   dr Iwona Podlińska

   15.30-16.00

   - stwierdzania ?mierci mózgu.

   dr Filip Szeremeta

   16.00-16.30

   - autoryzacji pobrania narz?dów.

   dr Joanna Wawrzyniak

   16.30-17.00

   - pobrania narz?dów od zmar?ych obcokrajowców.

   mgr Iwona Dymek

   17.00-17.30 Przerwa

    

   17.30-18.00

   Pobieranie narz?dów od dawców pediatrycznych.

   dr ?ukasz Jab?oński

   18.00-18.30

   Identyfikacja zmar?ych dawców tkanek oka.

   mgr Krzysztof Zaj?c

   18.30-19.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

   mgr Wojciech Czapiewski

   20.00 Kolacja 

    

   Dzień II    

    

   9.00-9.30

   Stanowisko Poltransplantu dotycz?ce pobierania narz?dów  w zwi?zku z zaka?eniem koronawirusem SARS-CoV-2.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   9.30-10.00

   Lotnictwo Policji – mo?liwo?ci wsparcia transportu narz?dów  i zespo?ów transplantacyjnych.

   insp. pil. Robert Sitek

   10.00-10.30

   FOEDUS-EOEO; teletechniczna platforma wymiany narz?dów pomi?dzy krajami UE.

   dr Anna Pszenny

   10.30-11.00

   Praktyczne aspekty rozliczeń finansowych pobrań narz?dów  i tkanek.

   mgr Teresa Danek

   11.00-11.30 Przerwa

    

   11.30-13.00

   e-Transplant - nowy system teletechniczny dla rejestrów transplantacyjnych (warsztaty).

   mgr Pawe? Koz?owski

   13.00-13.30

   European Organ Donation Day. Poland October 8th.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców
   30 wrze?nia 2022 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców
   30 wrze?nia 2022 r. Warszawa
   Hotel Focus Warszawa

   Program szkolenia

   od 09.00 Rejestracja Uczestników 

   10.00 - 10.15

   Powitanie uczestników szkolenia.

   dr hab. Artur Kamiński
   dr Dorota Lewandowska
   mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   10.15 - 10.45

   Niespokrewniony ?ywy dawca nerki. Aspekty prawne i etyczne.

   prof. Roman Danielewicz

   10.45 - 11.05

   Kwalifikacja ?ywych dawców nerek dla biorców pediatrycznych.

   dr Jacek Rubik

   11.05 - 11.35

   Ujednolicenie zasad kwalifikacji ?ywego dawcy nerki.

   dr hab. Dorota Kamińska

   11.35 - 12.00

   Przerwa

                 

   12.00 - 12.30

   Zasady zg?aszania par do programu wymiany par w Poltransplancie.

   dr Dorota Lewandowska

   12.30 - 13:00

   Nowe badania immunologiczne. Kryteria doboru par dawca - biorca.  

   mgr Agnieszka Ja?brzykowska

   13.00 - 13.30

   Wymiana par - przeszczepienia krzy?owe w Europie i na ?wiecie.  

                  dr Micha? Mańkowski

   13.30 - 14.30

   Obiad                                                                                                          

   14.30 - 15.00

   Przeszczepiania nerek od ?ywego dawcy a COVID-19.  

   prof. Alicja D?bska-?lizień

   15.00 - 16.30

   Rejestry ?ywego dawstwa w nowym narz?dziu teletechnicznym e-Transplant.   

    Sylwia Strawiak
   (Centrum e-Zdrowie)

   16.30 - 17.30

   Dyskusja

    

   17.30 - 18.00

   Podsumowanie i zakończenie.

   dr hab. Artur Kamiński
   dr Dorota Lewandowska
   mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   Informacja wstepna dotyczaca szkoleń koordynatorów w 2022 r.:

   VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych.

   22-23 wrze?nia 2022 r.


   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

   Szkolenie wst?pne i ustawiczne osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.

   28-29 wrze?nia 2022 r.


   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców.

   30 wrze?nia 2022 r.


   Informacje o miejscu szkoleń oraz o programach szkoleń opublikujemy niebawem

    

   2021 r.

   Szkolenie koordynatorów ?ywych dawców - 16 listopada 2021 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   IV Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców
   16 listopada 2021 r.

   Program szkolenia

   10.00-10.15

   Powitanie uczestników szkolenia

   dr hab. Artur Kamiński

   10.15-10.45

   Komisja Etyczna Krajowej Rady Transplantacyjnej

   prof. Roman Danielewicz

   10.45-11.15

   Odr?bno?ci kwalifikacji ?ywego dawcy nerki dla dziecka

   prof. Ryszard Grenda

   11.15-11.45

   Mo?liwo?ci nowych rozwi?zań prawnych w obszarze ?ywego dawstwa narz?dów

   mgr Magdalena Kramska

   11.45-12.00

   Przerwa kawowa

   12.00-12.30

   Dobór immunologiczny do przeszczepienia krzy?owego

   mgr Krystyna Michalska

   12.30-13:00

   Przyk?ady wytypowanych par do przeszczepienia

   mgr Agnieszka Ja?brzykowska

   13.00-13.30

   Rejestry ?ywego dawstwa w nowym narz?dziu teletechnicznym e-Transplant

   mgr Magdalena Dyjewska
   (Centrum e-Zdrowie)

   13.30-14.30

   Przerwa obiadowa

   14.30-16.00

   Panel dyskusyjny: Problemy programu pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców w zwi?zku z pandemi? COVID-19

   Moderator: dr Dorota Lewandowska

   Uczestnicy:
   mgr Ma?gorzata Hermanowicz,
   dr hab. Andrzej Chamienia,
   dr hab. Jolanta Gozdowska,
   dr Katarzyna Smyka?–Jankowiak,
   dr hab. Dorota Kamińska,
   dr Aleksandra Woderska-Jasińska

   16.00-16.15

   Przerwa kawowa

   16.15-17.45

   Panel dyskusyjny: ?ywi dawcy nerek z chorobami wspó?istniej?cymi

   Moderator: dr hab. Dorota Kamińska

   Uczestnicy:
   prof. Magdalena Durlik,
   prof. Alicja D?bska-?lizień,
   prof. Tomasz Jakimowicz,
   dr hab. Piotr Domaga?a,
   dr Natalia Miko?ajczyk - Korniak,
   dr Jacek Rubik
    

   17.45-18.00

   Podsumowanie i zakończenie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie wst?pne - 17 listopada 2021 r.

   Szkolenie wst?pne osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXVI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   17 listopada 2021 r.

   Program szkolenia

   10.00-10.15

   Powitanie uczestników szkolenia

   dr hab. Artur Kamiński

   10.15-10.45

   Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   10.45-11.15

   Pobieranie i przeszczepianie narz?dów i tkanek w Polsce; organizacja, liczby, mo?liwo?ci. Krajowa Lista Oczekuj?cych. Koordynatorzy transplantacyjni

   dr Piotr Malanowski

   11.15-11.45

   Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmar?ego dawcy narz?dów

   dr Adam Parulski

   11.45-12.00

   Przerwa kawowa

   12.00-12.30

   Stwierdzanie ?mierci mózgu

   dr Robert Becler

   12.30-13:00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek od zmar?ych. Rozmowa z rodzin? potencjalnego dawcy

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   13.00-13.30

   Opieka nad zmar?ym dawc? narz?dów

   dr hab. Janusz Trzebicki

   13.30-14.30

   Przerwa obiadowa

   14.30-15.00

   Zmar?y dawca narz?dów jamy brzusznej

   dr hab. Piotr Domaga?a 

   15.00-15.30

   Zmar?y dawca narz?dów klatki piersiowej

   dr Maciej Urlik

   15.30-16.00

   Zmar?y dawca tkanek

   dr hab. Artur Kamiński

   16.00-16.15

   Przerwa kawowa

   16.15-16.45

   Organizacja pobrania wielonarz?dowego w szpitalu dawcy

   dr Wojciech Piotrowicz

   16.45-17.15

   Koordynacja pobrań wielonarz?dowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

   Krystyna Antoszkiewicz

   17.15-17.45

   Projekt pt. ?Wsparcie procesów dotycz?cych dawstwa narz?dów i tkanek poprzez opracowanie i wdro?enie szpitalnego systemu jako?ci dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarz?dzaj?cej podmiotami leczniczymi – analiza stanu obecnego, zidentyfikowane problemy, narz?dzia interwencji”

   mgr Magdalena Kramska

   17.45-18.00

   Podsumowanie i zakończenie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie ustawiczne - 18 listopada 2021 r.

   Szkolenie ustawiczne osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXVI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   18 listopada 2021 r.

   Program szkolenia

   10.00-10.15

   Powitanie uczestników szkolenia

   dr hab. Artur Kamiński

   10.15-10.45

   Pobieranie i przeszczepianie narz?dów w dobie pandemii COVID-19. Drogi wyj?cia z kryzysu; pandemia odchodzi, choroba pozostaje

   dr hab. Artur Kamiński

   10.45-11.15

   Psycholog, nie lekarz jako osoba prowadz?ca rozmow? z bliskimi zmar?ego dawcy i autoryzuj?ca pobranie narz?dów i tkanek

   mgr Dorota Zielińska

   11.15-11.45

   Guz mózgu u potencjalnego zmar?ego dawcy narz?dów i tkanek – strategia

   dr Jacek Bicki

   11.45-12.00

   Przerwa kawowa

   12.00-12.30

   Zaka?enie i nosicielstwo bakterii wielolekoopornych u zmar?ych dawców

   prof. Katarzyna Dzier?anowska-Fangrat

   12.30-13:00

   Monitorowanie procesów badania CTA/CTP do diagnostyki ?mierci mózgu. Mo?liwo?ci jednoczasowego badania CTA ca?ego cia?a

   prof. Romuald Bohatyrewicz

   13.00-13.30

   Pobieranie narz?dów od zmar?ych w Polsce obywateli Ukrainy i Bia?orusi; odmienno?ci ?cie?ki dawstwa

   dr Marta Zaj?c

   13.30-14.30

   Przerwa obiadowa

   14.30-15.00

   Monitorowanie czynno?ci narz?dów klatki piersiowej przeznaczonych do pobrania i przeszczepienia

   dr  Maciej Bochenek

   15.00-15.30

   Nefrologiczne aspekty opieki nad dawc? w OAiIT

   dr Katarzyna Smyka?-Jankowiak

   15.30-16.00

   Ozdrowieńcy; zmarli dawcy i biorcy przeszczepów

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   16.00-16.15

   Przerwa kawowa

   16.15-16.45

   Wojewódzki koordynator Poltransplantu; nowe stanowisko, nowe zadania

   mgr Teresa Danek,
   mgr Marta Jaworska-Leszczyńska,
   dr Aleksandra Woderska-Jasińska

   16.45-17.15

   Projekt ?Wsparcie procesów dotycz?cych dawstwa narz?dów i tkanek poprzez opracowanie i wdro?enie szpitalnego systemu jako?ci dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarz?dzaj?cej podmiotami leczniczymi – analiza stanu obecnego, zidentyfikowane problemy, narz?dzia interwencji”

   mgr Magdalena Kramska

   17.15-17.45

   Zgoda prokuratora lub s?du rodzinnego na pobranie narz?dów

   dr Sylwia Sekta

   17.45-18.00

   Podsumowanie i zakończenie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych - 19 listopada 2021 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   19 listopada 2021 r.

   Program szkolenia

   10.00-10.15

   Powitanie uczestników szkolenia

   dr hab. Artur Kamiński

   10.15-10.45

   Wysoka skuteczno?? przeszczepiania haploidentycznego krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrych bia?aczkach 

   dr Ma?gorzata Sobczyk-Kruszelnicka

   10.45-11.15

   Znaczenie zgodno?ci szerokich haplotypowów HLA w doborze dawcy niespokrewnionego

   prof. Jacek Nowak

   11.15-11.45

   Niezgodno?ci locus HLA-DPB1 w przeszczepianiu krwiotwórczych komórek macierzystych

   dr Marcelina Grabowska

   11.45-12.00

   Przerwa kawowa

   12.00-12.30

   Rola uk?adu KIR w przeszczepach komórek krwiotwórczych i narz?dów unaczynionych

   dr Joanna D?bska-Zielkowska

   12.30-13:00

   Procedury w o?rodku transplantacyjnym zabezpieczaj?ce biorc? na wypadek dyskwalifikacji dawcy

   dr Anna ?ojko-Dankowska

   13.00-13.30

   Dost?pno?? dawców w czasie pandemii (rekrutacja, pobrania komórek krwiotwórczych) – do?wiadczenia ODS-ów

   mgr Marcin Haraburda

   13.30-14.30

   Przerwa obiadowa

   14.30-15.00

   Procedura wywozu i przywozu materia?u przeszczepowego – od momentu wystawienia wniosku o zgod? do momentu wydania/przyj?cia materia?u przeszczepowego do/z banku kk

   dr Ewa Bembnista

   15.00-15.30

   Ró?ne strategie przewozu komórek krwiotwórczych  

   mgr Adam Ignacyk
   mgr Jacek Synowiec

   15.30-16.00

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane w roku pandemicznym - podsumowanie

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   16.00-16.15

   Przerwa kawowa

   16.15-16.45

   Rozwój nowych rejestrów transplantacyjnych (e-Transplant)

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   16.45-17.15

   Psychologiczne uwarunkowania donacji w?ród potencjalnych, niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych

   dr Ewa Malinowska

   17.15-18.00

   Podsumowanie spotkania - dyskusja

   Zespó? CRPNDSiKP

   2020 r.

   Szkolenie wst?pne - 3 listopada 2020 r.

   Wst?pne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   3 listopada 2020 r.

   Wst?pne szkolenie

   9.00-9.15

   Powitanie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   9.15-10.00

   Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   10.00-10.45

   Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   10.45-11.30

   Pobieranie i przeszczepianie narz?dów i tkanek w Polsce; organizacja, liczby, mo?liwo?ci. Krajowa Lista Oczekuj?cych. Koordynatorzy transplantacyjni

   dr Piotr Malanowski

   11:30-12:15

   Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmar?ego dawcy narz?dów. Pobieranie i przeszczepianie w czasie COVID-19

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   12.15-13.00

   Stwierdzanie ?mierci mózgu

   dr Wojciech Saucha

   13.00-13.45

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek od zmar?ych. Rozmowa z rodzin? potencjalnego dawcy

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   13.45-14.30

   Opieka nad zmar?ym dawc? narz?dów

   dr Monika Trujnara

   14.30-15.15

   Koordynacja pobrań wielonarz?dowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

   Krystyna Antoszkiewicz

   15.15-16.00

   Zmar?y dawca nerek i trzustki

   prof. Tadeusz Grochowiecki

   16.00-16.45

   Zmar?y dawca w?troby

   dr hab. Piotr Domaga?a

   16.45-17.30

   Zmar?y dawca serca

   dr Adam Parulski

   17.30-18.15

   Zmar?y dawca p?uc

   dr Maciej Urlik

   18.15-19.00

   Zmar?y dawca tkanek

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   19.00-19.45

   Do koordynatorów transplantacyjnych

   Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

   prof. Lech Cierpka

   Krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

   prof. Rados?aw Owczuk

   Przewodnicz?cy Krajowej Rady Transplantacyjnej

   prof. Mariusz Ku?mierczyk

   Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

   prof. Roman Danielewicz

   Dyrektor Poltransplantu

   dr hab. Artur Kamiński

   Szkolenie ustawiczne i uaktualniaj?ce - 4 listopada 2020 r.

   Ustawiczne i uaktualniaj?ce szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   4 listopada 2020 r.

   Ustawiczne i uaktualniaj?ce szkolenie

   9.00-9.15

   Powitanie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   9.15-10.00

   Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   10.00-10.45

   Dawstwo narz?dów w Polsce. Wska?niki i trendy.

   dr Piotr Malanowski

   10.45-11.30

   Nowe przepisy dotycz?ce stwierdzania ?mierci mózgu; podsumowanie do?wiadczeń.

   dr Wojciech Saucha

   11:30-12:15

   Opieka nad zmar?ym dawc? narz?dów. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Algorytm post?powania.

   dr Robert Becler

   12.15-13.00

   Rozpoznanie ?mierci mózgu u dzieci

   dr El?bieta Byrska-Maciejasz

   13.00-13.45

   Nowotwory u zmar?ych dawców przeszczepów

   prof. Alicja D?bska-?lizień

   13.45-14.30

   Zadania o?rodków transplantacyjnych, koordynatorów regionalnych i szpitalnych w zakresie aktywizacji dawstwa narz?dów i tkanek

   mgr Teresa Danek

   14.30-15.15

   Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narz?dów. Krajowa Lista Oczekuj?cych.

   dr Dorota Lewandowska

   15.15-16.00

   Pobieranie tkanek od zmar?ych dawców. Banki tkanek, Koordynatorzy pobierania tkanek.

   dr hab. Artur Kamiński

   16.00-16.45

   Wykorzystanie tkanek i komórek w terapiach eksperymentalnych

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   16.45-17.30

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   17.30-18.15

   e-Transplant; nowe narz?dzie teleinformatyczne do prowadzenia rejestrów transplantacyjnych.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   18.15-19.00

   Do koordynatorów transplantacyjnych

   Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

   prof. Lech Cierpka

   Krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

   prof. Rados?aw Owczuk

   Przewodnicz?cy Krajowej Rady Transplantacyjnej

   prof. Mariusz Ku?mierczyk

   Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

   prof. Roman Danielewicz

   Dyrektor Poltransplantu

   dr hab. Artur Kamiński

   Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych - 5 listopada 2020 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   IV Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania
   komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   5 listopada 2020 r.

   Program szkolenia

   9.00-9.15

   Powitanie uczestników szkolenia

   dr hab. Artur Kamiński

   9.15-10.00

   Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   10.00-10.45

   Pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych w czasie COVID-19 - z perspektywy o?rodka dawców szpiku

   dr Tigran Torosian

   10.45-11.30

   Pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych w czasie COVID-19 - z perspektywy o?rodka transplantacyjnego

   dr hab. Anna Czy?

   11:30-12:15

   Badania w kierunku Covid-19 potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych

   dr Monika Grzegorek

   12.15-13.00

   Zalety posiadania w?asnego laboratorium doborowego w o?rodku transplantacyjnym

   prof. Wies?aw J?drzejczak  

   13.00-13.45

   Zalety doboru dawcy komórek krwiotwórczych w o?rodku transplantacyjnym

   mgr Kamil Wieczorek

   13.45-14.30

   Umowa na finansowanie procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych, haploidentycznch dawców komórek krwiotwórczych

   mgr Marcin Macher

   14.30-15.15

   Planowane zmiany w strukturze rejestrów WMDA i ich konsekwencje dla doboru dawcy dla polskich biorców

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   15.15-16.00

   Terapia Car-T cells - trudno?ci i wyzwania

   prof. Lidia Gil 

   16.00-16.45

   Otwieranie nowego o?rodka pobieraj?co-przeszczepiaj?cego -procedury, problemy, trudno?ci

   dr hab. Edyta Paczkowska 

   16.45-17.30

   Psychologiczne aspekty bycia dawc? i biorc? komórek krwiotwórczych i konsekwencje z tym zwi?zane

   dr Ilona Stankiewicz

   17.30-18.15

   Rozwój nowych rejestrów transplantacyjnych (e-Transplant)

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   18.15-18.30

   Podsumowanie spotkania

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz
   mgr Anna ??czycka

   Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców - 6 listopada 2020 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lubnarz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek
   od ?ywych dawców w zwi?zku z uruchomieniem programu
   pn.: ?System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od ?ywych dawców”. 

   Szkolenie w dniu 6 listopada 2020 r.

   10.00-10.15

   Powitanie

   dr hab. med. Artur Kamiński,
   dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński

   10.15-11.00

   Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

   prof. dr hab. med. Tomasz Dzieci?tkowski

   11.00-11.45

   Koordynacja, pobieranie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców w USA w dobie COVID-19

   prof. dr hab. med. Stanis?aw Stepkowski

   11.45-12.30

   Aspekty prawne ze szczególnym uwzgl?dnieniem przeszczepień
   mi?dzynarodowych

   mgr Magdalena Kramska

   12.30-13.15

   Kwalifikacja chirurgiczna ?ywego dawcy nerki 

   prof. dr hab. med. Tomasz Jakimowicz 

   13.15-14.00

   Dobór immunologiczny do przeszczepienia krzy?owego i/lub
   ?ańcuchowego

   mgr Krystyna Michalska

   14.00-14.45

   Rozmowy z potencjalnymi dawcami i biorcami nerek na temat przeszczepienia od ?ywego dawcy.

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   14.45-15.30

   Biuro koordynacyjne oraz przeszczepienie krzy?owe w dobie COVID-19.

   dr hab. med. Dorota Kamińska
   dr n. med. Marta Gryczman

   15.30-16.15

   Komisja Etyczna Krajowej Rady Transplantacyjnej

   prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

   16.15-17.00

   Podsumowanie programu pn.: "System jako?ci dawstwa nerek do
   przeszczepienia od ?ywych dawców" czerwiec 2018 - wrzesień 2020

   mgr Ma?gorzata Hermanowicz
   mgr Sylwia Borczon

   Szkolenie nowych koordynatorów transplantacyjnych

    

   Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje
   "Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narz?dów (Koordynatorów Transplantacyjnych)"
   w dniach 26.09 - 15.11 .2020 r.
   https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3320

    

   2019 r.

   Szkolenie ustawiczne
   Kraków
   28-29 listopada 2019 r.

   Ustawiczne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   28-29 listopada 2019 r. Kraków
   Hotel Galaxy, ul. G?sia 22a, 31-535 Kraków

   Dzień I        

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-13.00

   Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

   prof. ?ukasz Krzych,
   dr Wojciech Serednicki

   13.00-14.00

   Algorytm opieki nad dawc? wielonarz?dowym.

   dr Marek Ochman,
   dr Filip Szeremeta,
   dr Maciej Urlik

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek. Rozmowa z rodzin? dawcy. Analiza przypadków.

   dr Anna Jakubowska-Winecka 

   17.00-17.30 Przerwa

   17.30-18.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

   dr Wojciech Saucha

   18.00-18.30

   Solidarnie dla Transplantacji.

   mgr Magdalena Kramska

   18.30-19.00

   ?Bo tak naprawd? du?o osób nie wie…” Diagnoza mo?liwo?ci rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

   dr Piotr Wasyluk

   20.00 Kolacja

   Dzień II      

   9:00-9:30

   Identyfikacja i kwalifikacja zmar?ego dawcy tkanek.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.30-10.00

   Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarz?dowego. Do?wiadczenia zespo?u pobieraj?cego.

   mgr Tomasz Czech

   10.00-10.30

   Pobranie i przeszczepianie rogówek.

   dr Beata Rymgay??o-Jankowska

   10.30-11.00

   Pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i skóry.

   dr Agnieszka D?bkowska

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-12.00

   Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i w?troby. Do?wiadczenia o?rodków transplantacyjnych.

   dr Adam Parulski,
                         mgr Krzysztof Zaj?c

   12.00-12.30

   Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmar?ego.

   dr Rafa? Ulczok

   12.30-13.00

   Odra u dawcy narz?dów.

   dr Marta Jezierska

   13.00-13.30

   Wspó?praca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przyk?adzie woj. kujawsko-pomorskiego.

   dr Aleksandra Woderska,
   mgr Klaudia Daszuta

   13.30-14.00

   Przekaz na drog? do domu.

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie ustawiczne
   Poznań
   21-22 listopada 2019 r.

   Ustawiczne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   21-22 listopada 2019 r. Poznań
   Hotel Novotel Poznań Centrum, ul. Andersa 1, 61-898 Poznań

   Dzień I        

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-13.00

   Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wies?aw ?wita?a,
   dr Karina Wronka

   13.00-14.00

   Algorytm opieki nad dawc? wielonarz?dowym.

   dr Miros?aw N?cki,
   dr Tomasz St?cel
   dr Filip Szeremeta

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek. Rozmowa z rodzin? dawcy. Analiza przypadków.

   dr Anna Jakubowska-Winecka

   17.00-17.30 Przerwa

   17.30-18.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

   dr Wojciech Saucha

   18.00-18.30

   Solidarnie dla Transplantacji.

   mgr Magdalena Kramska

   18.30-19.00

   ?Bo tak naprawd? du?o osób nie wie…” Diagnoza mo?liwo?ci rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

   dr Piotr Wasyluk

   20.00 Kolacja

   Dzień II      

   9:00-9:30

   Identyfikacja i kwalifikacja zmar?ego dawcy tkanek.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.30-10.00

   Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarz?dowego. Do?wiadczenia zespo?u pobieraj?cego.

   mgr Tomasz Czech

   10.00-10.30

   Pobranie i przeszczepianie rogówek.

   dr Beata Rymgay??o-Jankowska

   10.30-11.00

   Pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i skóry.

   dr Agnieszka D?bkowska

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-12.00

   Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i w?troby. Do?wiadczenia o?rodków transplantacyjnych.

   dr Adam Parulski,
   mgr Krzysztof Zaj?c

   12.00-12.30

   Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmar?ego.

   dr hab. ?ukasz Krakowczyki

   12.30-13.00

   Odra u dawcy narz?dów.

   dr Waldemar Iwańczuk

   13.00-13.30

   Wspó?praca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przyk?adzie woj. kujawsko-pomorskiego.

   dr Aleksandra Woderska,
   mgr Klaudia Daszuta

   13.30-14.00

   Przekaz na drog? do domu.

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych
   w o?rodkach hematologicznych  
   Warszawa  7-8 listopada 2019 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lubnarz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   Warszawa,  7-8 listopada 2019 r.
   Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Z?ota 48/54, Warszawa

   Dzień I. 7 listopada 2019 

   od 11.00 rejestracja Uczestników

   12.00-12.30

   Powitanie.
   Plany dotycz?ce budowy nowych rejestrów transplantacyjnych

   dr hab. Artur Kamiński

   12.30-13.00

   Procedowanie wniosków o pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych z perspektywy Poltransplantu

   dr Anna Pszenny

   13.00-13.30

   Przeszczepianie komórek macierzystych ze wskazaniem poza hematologicznym

   dr hab. Emilian Snarski 

   13.30-14.00

   Zastosowanie komórek krwiotwórczych celem indukcji tolerancji immunologicznej wobec przeszczepiania narz?dów unaczynionych

   prof. Sebastian Giebel

   14.00 – 15.00   Obiad 

   15.00-15.30

   Czynniki pozagenetyczne wp?ywaj?ce na skuteczno?? i
   bezpieczeństwo przeszczepiania komórek krwiotwórczych

   dr Monika Badyda

   15.30-16.00

   Organizacja pracy w o?rodku doborowym dzia?aj?cym przy klinice transplantacyjnej

   mgr Dorota Dera-Joachimiak

   16.00-16.30

   Poszukiwanie i dobór dawcy - wspó?praca o?rodka
   przeszczepiaj?cego komórki krwiotwórcze z  pracowni? HLA.

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   16.30-17.00

   Wspó?praca o?rodka dawców szpiku z o?rodkami pobieraj?cymi - opieka nad dawc? szpiku po pobraniu komórek krwiotwórczych

   mgr Marcin Haraburda

   17.00– 17.30  Przerwa kawowa

   17.30-18.00

   Naszpikuj si? wiedz?, czyli jak edukujemy i promujemy dawstwo szpiku w?ród Polaków

   mgr Joanna Zduńczyk  

   18.00-18.25

   Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Klinice Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu

   mgr Ma?gorzata Barańska

   18.25-18.50

   Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

   mgr Natalia Szczurowska 

   18.50-19.00

   Dyskusja – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

    

   Kolacja 19.30 

   Dzień II.  8 listopada 2019 

   9.00-9.30

   Dobory niespokrewnionych i haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych podsumowanie za okres 1.10.2018 do 30.09.2019 r

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz,
   mgr Marcin Macher

   9.30-10.00

   WMDA Search and Match Service – planowane zmiany algorytmu

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz,

   10.00-11.30 

    I cz??? warsztatów

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   11.30-12.00 Przerwa kawowa

   12.00-13.30

    II cz??? warsztatów

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   13.30-14.00

   Podsumowanie szkolenia oraz dzia?alno?ci koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz,
   mgr Anna ??czycka

   14.00 Zakończenie – obiad

   Szkolenie wst?pne
   Warszawa
   3-4 pa?dziernika 2019 r.

   Wst?pne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   3-4 pa?dziernika 2019r. Warszawa
   Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Z?ota 48/54, Warszawa

   Dzień I        

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-13.00

   Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

   Dr hab. n.med. Wojciech D?browski,
   dr hab. Janusz Trzebicki

   13.00-14.00

   Algorytm opieki nad dawc? wielonarz?dowym.

   dr Marek Ochman,
   dr Filip Szeremeta,
   dr Maciej Urlik

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek. Rozmowa z rodzin? dawcy. Analiza przypadków.

   dr Anna Jakubowska-Winecka

   17.00-17.30 Przerwa

   17.30-18.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

   dr Wojciech Saucha

   18.00-18.30

   Solidarnie dla Transplantacji.

   mgr Magdalena Kramska

   18.30-19.00

   ?Bo tak naprawd? du?o osób nie wie…” Diagnoza mo?liwo?ci rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

   dr Piotr Wasyluk

   20.00 Kolacja

   Dzień II      

   9:00-9:20

   Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

   mgr Magdalena Kramska

   9.20-9.40

   Organizacja pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

   dr Piotr Malanowski

   9.40-10.10

   Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmar?ego dawcy narz?dów.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10.10-10.40

   Diagnostyka ?mierci mózgu

   dr Wojciech Saucha

   10.40-11.00

   Dokumentacja pobrania narz?dów. Koordynacja pobrań wielonarz?dowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

   Krystyna Antoszkiewicz

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-12.00

   Zmar?y dawca nerek i trzustki

   dr Piotr Domaga?a

   12.00-12.30

   Zmar?y dawca w?troby

   dr hab. Marek Pacholczyk

   12.30-13.00

   Zmar?y dawca serca

   dr Adam Parulski

   13.00-13.30

   Zmar?y dawca p?uc

   dr hab. Bartosz Kubisa

   13.30.14.00

   Pobieranie tkanek od zmar?ych dawców narz?dów

   dr hab. Artur Kamiński

   Szkolenie ustawiczne
   Warszawa
   3-4 pa?dziernika 2019 r.

   Ustawiczne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   3-4 pa?dziernika 2019r. Warszawa
   Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Z?ota 48/54, Warszawa

   Dzień I        

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-13.00

   Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

   Dr hab. n.med. Wojciech D?browski,
   dr hab. Janusz Trzebicki

   13.00-14.00

   Algorytm opieki nad dawc? wielonarz?dowym.

   dr Marek Ochman,
   dr Filip Szeremeta,
   dr Maciej Urlik

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek. Rozmowa z rodzin? dawcy. Analiza przypadków.

   dr Anna Jakubowska-Winecka

   17.00-17.30 Przerwa

   17.30-18.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

   dr Wojciech Saucha

   18.00-18.30

   Solidarnie dla Transplantacji.

   mgr Magdalena Kramska

   18.30-19.00

   ?Bo tak naprawd? du?o osób nie wie…” Diagnoza mo?liwo?ci rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

   dr Piotr Wasyluk

   20.00 Kolacja

   Dzień II      

   9:00-9:30

   Identyfikacja i kwalifikacja zmar?ego dawcy tkanek.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.30-10.00

   Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarz?dowego. Do?wiadczenia zespo?u pobieraj?cego.

   mgr Tomasz Czech

   10.00-10.30

   Pobranie i przeszczepianie rogówek.

   dr Beata Rymgay??o-Jankowska

   10.30-11.00

   Pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i skóry.

   dr Agnieszka D?bkowska

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-12.00

   Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i w?troby. Do?wiadczenia o?rodków transplantacyjnych.

   dr Adam Parulski,
   mgr Krzysztof Zaj?c

   12.00-12.30

   Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmar?ego.

   Dr Dominik Walczak

   12.30-13.00

   Odra u dawcy narz?dów.

   dr Monika Trujnara

   13.00-13.30

   Wspó?praca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przyk?adzie woj. kujawsko-pomorskiego.

   dr Aleksandra Woderska,
   mgr Klaudia Daszuta

   13.30-14.00

   Przekaz na drog? do domu.

   dr hab. Artur Kamiński
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie ustawiczne - Olsztyn 26-27 wrze?nia 2019 r.

   Ustawiczne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   26-27 wrze?nia 2019 r. Olsztyn
   Warmiński Hotel & Conference, ul. Ko?obrzeska 1, Olsztyn

   Dzień I

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-13.00

   Stare i nowe strategie pozyskiwania narz?dów do przeszczepienia.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   13.00-14.00

   Algorytm opieki nad dawc? wielonarz?dowym.

   dr Miros?aw N?cki,
   dr Tomasz St?cel

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-17.00

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek. Rozmowa z rodzin? dawcy. Analiza przypadków.

   dr Anna Jakubowska-Winecka

   17.00-17.30 Przerwa

   17.30-18.00

   Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

   dr Wojciech Saucha

   18.00-18.30

   Solidarnie dla Transplantacji

   mgr Krzysztof Zaj?c

   18.30-19.00

   ?Bo tak naprawd? du?o osób nie wie…” Diagnoza mo?liwo?ci rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

   dr Piotr Wasyluk

   20.00 Kolacja

   Dzień II

   9:00-9:30

   Identyfikacja i kwalifikacja zmar?ego dawcy tkanek.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.30-10.00

   Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarz?dowego. Do?wiadczenia zespo?u pobieraj?cego.

   mgr Tomasz Czech

   10.00-10.30

   Pobranie i przeszczepianie rogówek.

   dr Beata Rymgay??o-Jankowska

   10.30-11.00

   Pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i skóry.

   dr Agnieszka D?bkowska

   11.00-11.30 Przerwa

   11.30-12.00

   Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i w?troby. Do?wiadczenia o?rodków transplantacyjnych.

   dr Adam Parulski,
   mgr Krzysztof Zaj?c

   12.00-12.30

   Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmar?ego.

   dr Daniel Bula

   12.30-13.00

   Odra u dawcy narz?dów.

   dr Iwona Podlińska

   13.00-13.30

   Wspó?praca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przyk?adzie woj. kujawsko-pomorskiego.

   dr Aleksandra Woderska,
   mgr Klaudia Daszuta

   13.30-14.00

   Przekaz na drog? do domu.

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Drugie szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców
   Warszawa 17-18 czerwca 2019 r.

   Program drugiego szkolenia koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   pt: ?System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od ?ywych dawców”.

   Warszawa 17-06-2019 r.,  Hotel Mercure Warszawa Centrum

    

   Godzina

   Temat

   Wyk?adowca

   11.30-12.30

   Rejestracja uczestników spotkania

    

   12.30-12.40

   Wst?p i powitanie go?ci

   Dr hab. med. Artur Kamiński

   12.40-12.55

   Kampania ?Solidarnie dla transplantacji”

   Olga Lasota
   (Fabryka Komunikacji Spo?ecznej)

   12.55-13.10

   Funkcjonowanie  programu LD od czerwca 2018 r.

   mgr Ma?gorzata Hermanowicz

    

   Do?wiadczenia o?rodków

    

   13.10-13.25

   SKDJ  15 min

   Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

   13.25-13.40

   CZD/Banacha – nerki

   Dr n. med. Jacek Rubik
   Prof. dr hab. med. S?awomir Nazarewski

   13.40-13.55

   Koordynacja krzy?owych przeszczepień nerek 1 o?rodek

   Dr hab. med. Dorota Kamińska

   13.55-14.10

   Koordynacja krzy?owych przeszczepień nerek 2 o?rodki

   Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska
   Prof. dr hab. med. Zbigniew W?odarczyk

   14.10-14.30

   Dyskusja

    

   14.30-16.00

   PRZERWA OBIADOWA/Konferencja

    

   16.00-16.15

   Komisja Etyczna KRT

   Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

   16.15-16.30

   Przeszczepienie w?troby od LD

   Ewa Danielewska

   16.30-17.00

   Zasady wymiany par w przeszczepieniach krzy?owych nerek w USA

   Prof. dr hab. med. Stanis?aw Stepkowski

   17.00-17.30

   Praca koordynatora LD w USA

   Dr n. med. Beata Mierzejewska

   17.30-18.00

   Wyniki przeszczepiania nerek w ramach wymiany par

   Prof. dr hab. med. Stanis?aw Stepkowski

   18.00-18.30

   Dyskusja, podsumowanie, propozycje zmian

   Dr hab. med. Artur Kamiński
   Dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   19.00

   Rozpoczynamy kolacj? + koncert HLA

    

   2018 r.

   Szkolenie wst?pne 2018

   Wst?pne szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów,a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
   Airport Hotel Ok?cie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

   Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wyk?adowa – parter)

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-12.15

   Powitanie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   12.15-14.00

   Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-16.30

   Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu – warsztaty

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   16.30-17.00 Przerwa

   17.00-18.30

   Dyskusja

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   20.00 Kolacja

   Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wyk?adowa – 9 pi?tro)

   9:00-9:30

   Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

   mgr Magdalena Kramska

   9.30-9.50

   Organizacja pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

   dr Piotr Malanowski

   9.50-10.20

   Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmar?ego dawcy narz?dów.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10.20-11.10

   Autoryzacja pobrania narz?dów i tkanek od zmar?ych. Rozmowa z rodzin? potencjalnego dawcy.

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   11.10-11.30

   Opieka nad zmar?ym dawc? narz?dów

   dr Monika Trujnara

   11.30-12.00 Przerwa

   12.00-12.30

   Koordynacja pobrań wielonarz?dowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

   Krystyna Antoszkiewicz

   12.30-12.50

   Zmar?y dawca nerek i trzustki

   prof. Tadeusz Grochowiecki

   12.50-13.10

   Zmar?y dawca w?troby

   dr hab. Marek Pacholczyk

   13.10-13.30

   Zmar?y dawca serca

   dr hab. Micha? Zembala

   13.30-13.50

   Zmar?y dawca p?uc

   dr Maciej Urlik

   13.50-14.00

   Zakończenie

   dr hab. Artur Kamiński
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Szkolenie ustawiczne i uzupe?niaj?ce 2018

   Ustawiczne i uaktualniaj?ce szkolenie
   osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
   Airport Hotel Ok?cie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

   Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wyk?adowa – parter)

   od 11.00 Rejestracja Uczestników

   12.00-12.15

   Powitanie

   dr hab. Artur Kamiński
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   12.15-14.00

   Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   14.00-15.00 Obiad

   15.00-16.30

   Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu – warsztaty

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   16.30-17.00 Przerwa

   17.00-18.30

   Dyskusja

   prof. Romuald Bohatyrewicz,
   dr Wojciech Saucha

   20.00 Kolacja

   Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wyk?adowa – parter)

   9.00-11.30

   Szkolenie medialne

    

   red. Adam Rogala,
   red. Krystian Cie?lak

   11.30-12.00 Przerwa

   12.00-13.50

   Szkolenie medialne

    

   red. Adam Rogala,
   red. Krystian Cie?lak

   13.50-14.00

   Zakończenie

   dr hab. Artur Kamiński,
   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO - Certification of European Transplant Coordinator (CETC) (UEMS, Board of Transplant Coordination),
   NAJBLI?SZY EGAZMIN: w czasie 27th EDTCO w Monachium, 7 listopada 2018 r.,
   Dokumenty mo?na sk?ada? do: 30 czerwca 2018 r.
   wszystkie informacje: uemssurg.org

   Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narz?dów
   (Koordynatorów Transplantacyjnych). 

   Kurs jest organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   w dniach 20.10 – 9.12.2018 i obejmuje 6 sobotnio – niedzielnych zjazdów szkoleniowych.

   Szczegó?owy program kursu mo?na znale?? na stronie www.szkoleniazawodowe.gumed.edu.pl/2689

    

   II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych, 4-5 pa?dziernika 2018 r.

   Szkolenie osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.
   II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania
   komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych
   Warszawa, 4-5 pa?dziernika 2018 r.
   Hotel Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa

   Dzień I. 4 pa?dziernika 2018

   od 11.00 rejestracja Uczestników

   12.00-12.10

   Powitanie.

   dr hab. Artur Kamiński

   12.10-12.40

   Zagadnienia prawne pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

   mgr Magdalena Kramska

   12.40-13.10

   Kwalifikacja dawców komórek krwiotwórczych. Wytyczne grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia.

   dr hab. Artur Kamiński
   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   13.10-13.30

   Organizacja przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce a standardy WMDA.

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz 

   13.30-14.00

   Zasady transportu komórek krwiotwórczych.

   dr hab. Artur Kamiński

   14.00 – 15.00 Obiad

   15.00-15.30

   Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych w trybie pilnym.

   dr hab. Anna Czy?

   15.30-16.00

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane: klasyfikacja, raportowanie, dzia?ania naprawcze.

   dr Anna ?ojko

   16.00-16.15

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane w praktyce klinicznej.

   dr hab. Anna Czy?

   16.15-16.45

   Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców haploidentycznych.

   dr Kazimierz Ha?aburda

   16.45-17.15

   Wczesne powik?ania po transplantacji komórek krwiotwórczych.

   dr hab. Grzegorz Basak

   17.15– 17.40 Przerwa

   17.40-18.10

   Monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych oraz wspó?praca ODS z o?rodkami pobieraj?cymi.

   dr Tigran Torosian

   18.10-18.40

   Zasady poszukiwania i doboru dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

   dr Ma?gorzata Dudkiewicz

   18.40-19.10

   Finansowanie doborów od dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

   mgr Marcin Macher

   Kolacja 20.00 

   Dzień II.  5 pa?dziernika 2018

   9.00-9.30

   Rola banków komórek krwiotwórczych w polskim systemie transplantacyjnym.

   dr El?bieta Urbanowska

   9.30-10.00

   Kontrole banków komórek krwiotwórczych, o?rodków dawców szpiku, o?rodków pobieraj?cych i przeszczepiaj?cych, laboratoriów immunogenetycznych.

   dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

   10.00-10.30

   Infuzje limfocytów dawcy (DLI) oraz inne metody regulacji efektów immunologicznych po alotransplantacji komórek krwiotwórczych.

   dr Tomasz Czerw

   10.30-11.00

   Wsparcie psychologiczne i komunikacja z pacjentem chorym hematoonkologicznie i jego rodzin?.

   mgr Ilona Stankiewicz

   11.00-11.30

   Monitorowanie stanu zdrowia biorcy po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

   dr hab. Maria Bieniaszewska

   11.30-12.00 Przerwa

   12.00-12.30

   Wskazania do przeszczepienia autologicznego komórek krwiotwórczych.

   Prof. Piotr Rzepecki

   12.30-13.00

   Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi P?powinowej. Statystyki.

   mgr Klaudia Nestorowicz

   13.00-13.20

   Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

   mgr Joanna Skórzyńska

   13.20-13.40

   Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Szpitalu Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

   mgr Iwona Przewo?na

   13.40-14.00

   Podsumowanie dzia?alno?ci koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych

   mgr Anna ??czycka

   14.00 Zakończenie

   Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców w zwi?zku z uruchomieniem programu "System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepiania od ?ywych dawców"

   Hotel Mercure Warszawa Centrum
   17 maja 2018 r.

    

   12.00 Rejestracja Uczestników
   13.00 Obiad

   14.00 Pobieranie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

   Wprowadzenie. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej; zadania w zakresie przeszczepiania nerek od ?ywych dawców

   dr hab. Artur Kamiński

   Pobieranie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców w Polsce i na ?wiecie; historia i liczby

   dr Piotr Malanowski

   Regulacje prawne pobierania i przeszczepiania narz?dów od osób ?ywych

   dr Dorota Lewandowska

   Pobieranie i przeszczepianie narz?dów od ?ywych dawców. Aspekty psychospo?eczne

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   Kwalifikacja ?ywego dawcy nerki. Przeszczepienia bezpo?rednie i powi?zane

   dr Dorota Lewandowska

   Wykorzystanie narz?dzia sieciowego www.rejestrytx.gov.p  dla doboru dawców do przeszczepień krzy?owych i ?ańcuchowych

   mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   16.30 Przerwa

   17.00 Program "System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od  ?ywych dawców"

   Metody Pobrania nerki od ?ywego dawcy. Opieka nad biorc? bez po?rednio po pobraniu

   dr hab. Tomasz Jakimowicz

   System opieki nad ?ywym dawc? nerki w okresie odleg?ym po ppobraniu narz?du

   dr hab. Micha? Ciszek

   Cele, zadania i realizacja programu "System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od ?ywych dawców"

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Wykorzystanie narz?dzia sieciowego www. rejestrytx.gov.pl do monitorowania I dokumentowania realizacji programu

   mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   Rejestr ?ywych dawców oraz rejestr istotnych zdarzeń i istotnych reakcji niepo??danych w obszarze pobierania nerek od ?ywych dawców

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Koordynatorzy pobierania nerek od ?ywych dawców ; administracja programu I finansowanie koordynatorów

   mgr Marcin Macher

   20.00 Kolacja

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>