<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 pa?dziernika 2018 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narz?dów

    

    

   Wytyczne dla funkcjonariuszy celnych dotycz?ce przewozu i wywozu ludzkich komórek, tkanek i narz?dów

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 pa?dziernika 2018 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narz?dów

   Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2048

   Data og?oszenia:2018-10-26
   Data wej?cia w ?ycie:2018-10-27
   Data obowi?zywania: 2018-10-27

   Rozporz?dzenie
   Ministra Zdrowia
   1)
   z dnia 22 pa?dziernika 2018 r.
   w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narz?dów   Na podstawie art. 37a ust. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1.

   Rozporz?dzenie okre?la szczegó?owe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narz?dów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narz?dów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywo?onych i przywo?onych ludzkich komórek, tkanek i narz?dów w drodze mi?dzy dawc? a biorc?.

   § 2.

   1. Wniosek o wydanie zgody na wywóz ludzkich komórek, tkanek i narz?dów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz tych komórek, tkanek i narz?dów na to terytorium przesy?a si? ?rodkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

   2. Wniosek powinien zawiera? ??danie dor?czenia decyzji w sprawie zgód, o których mowa w ust. 1, za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

   3. Do wniosku, w celu potwierdzenia informacji o spe?nianiu wymagań, o których mowa w art. 37a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej "ustaw?", do??cza si? pozwolenia, certyfikaty lub akredytacje w zakresie spe?niania warunków jako?ci i bezpieczeństwa komórek, tkanek i narz?dów przeznaczonych do przeszczepienia, wydane przez uprawnione organy lub instytucje państwowe.

   § 3.

   Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narz?dów mo?e by? dokonywany w przypadku podejmowania dzia?ań umo?liwiaj?cych bie??c? analiz? i weryfikacj? spe?niania szczegó?owych wymagań w zakresie jako?ci i bezpieczeństwa dotycz?cych:

   1) danych zawartych w karcie dawcy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy;

   2) warunków:

    a) pobrania komórek, tkanek lub narz?dów,

    b) przetwarzania, w tym testowania i sterylizacji komórek lub tkanek,

    c) przechowywania komórek, tkanek lub narz?dów,

    d) dystrybucji komórek, tkanek lub narz?dów;

   3) stosowanych wyrobów medycznych i materia?ów maj?cych bezpo?rednio kontakt z komórkami, tkankami lub narz?dami.

   § 4.

   Analiza i weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a, dotycz?:

   1) numeru rejestru, nazwy i adresu podmiotu pobieraj?cego komórki, tkanki lub narz?dy oraz podmiotu, który ma odebra? pobrane komórki, tkanki lub narz?dy;

   2) danych identyfikacyjnych dawcy komórek, tkanek lub narz?dów (imi?, nazwisko, numer PESEL, wiek i p?e?), danych osób, które dokona?y identyfikacji dawcy (imi?, nazwisko, stanowisko i oznaczenie podmiotu, w którym dokonano identyfikacji dawcy), oraz ich podpisów;

   3) daty i godziny ?mierci dawcy komórek, tkanek lub narz?dów - w przypadku dawcy zmar?ego;

   4) warunków przechowywania zw?ok (godziny umieszczenia zw?ok w ch?odni i godziny ich wyj?cia z ch?odni) - w przypadku dawcy zmar?ego;

   5) daty i godziny pobrania komórek, tkanek lub narz?dów;

   6) opisu miejsca, w którym dokonano pobrania komórek, tkanek lub narz?dów (sala operacyjna, sala sekcyjna);

   7) danych osób (imi?, nazwisko, stanowisko), które pobra?y komórki, tkanki lub narz?dy, oraz ich podpisów;

   8) zastosowanych procesów i czynno?ci przy pobraniu komórek, tkanek lub narz?dów;

   9) zastosowanych odczynników i roztworów;

   10) informacji identyfikuj?cych pobrane komórki, tkanki lub narz?dy, w tym o pobraniu próbek do badań (testów).

   § 5.

   Analiza i weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, dotycz?:

   1) krytycznych warunków przetwarzania okre?laj?cych kliniczn? skuteczno?? lub szkodliwo?? dla biorcy przetwarzanych komórek lub tkanek;

   2) powtarzalno?ci stosowanych procesów i czynno?ci przetwarzania;

   3) udokumentowanej i zatwierdzonej skuteczno?ci stosowanych procesów inaktywacji drobnoustrojów;

   4) procesów i czynno?ci przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jako?ci przetwarzanych komórek lub tkanek;

   5) sposobu zatwierdzania i dokumentowania zmian w procesie przetwarzania;

   6) systemu identyfikacji komórek lub tkanek na ka?dym etapie przetwarzania, umo?liwiaj?cego rozró?nienie produktów dopuszczonych od niedopuszczonych do przetwarzania;

   7) powtarzalno?ci stosowanych procesów i czynno?ci testowania;

   8) sposobu i procedury usuwania lub wycofywania komórek lub tkanek nieodpowiadaj?cych kryteriom jako?ci i bezpieczeństwa.

   § 6.

   Analiza i weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, dotycz?:

   1) odr?bnych warunków przechowywania i maksymalnego czasu przechowywania dla ka?dego rodzaju komórek, tkanek lub narz?dów, z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci pogorszenia si?, w czasie przechowywania, w?a?ciwo?ci komórek, tkanek lub narz?dów;

   2) odr?bnych warunków przechowywania i maksymalnego czasu przechowywania dla ka?dego rodzaju przetworzonych komórek lub tkanek, z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci pogorszenia si? ich w?a?ciwo?ci;

   3) sposobu inwentaryzacji i identyfikacji komórek, tkanek lub narz?dów na ka?dym etapie przechowywania.

   § 7.

   Analiza i weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, dotycz?:

   1) krytycznych warunków transportu;

   2) zabezpieczeń zapewniaj?cych utrzymanie komórek, tkanek lub narz?dów w okre?lonych warunkach;

   3) zachowania warunków, o których mowa w pkt 2, przez podmioty dystrybuuj?ce;

   4) obowi?zków i dzia?ań osoby dokonuj?cej dystrybucji lub wycofania komórek, tkanek lub narz?dów;

   5) sposobu udost?pniania podmiotom leczniczym komórek, tkanek lub narz?dów;

   6) sposobu post?powania z nieprzeszczepionymi komórkami, tkankami lub narz?dami;

   7) sposobu oznakowania pojemników transportowych zawieraj?cych komórki, tkanki lub narz?dy;

   8) sposobu post?powania z komórkami, tkankami lub narz?dami przeznaczonymi do bezpo?redniej dystrybucji.

   § 8.

   Analiza i weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 3, dotycz? nast?puj?cych danych o wyrobie medycznym lub materiale maj?cymi bezpo?rednio kontakt z komórkami, tkankami lub narz?dami:

   1) pe?nej nazwy wytwórcy;

   2) numeru w?asnego;

   3) numeru wersji;

   4) nazwy, a w przypadku nabywanego materia?u - równie? jego numeru kodowego;

   5) daty sporz?dzenia, zatwierdzenia i weryfikacji;

   6) podpisu osoby sporz?dzaj?cej, zatwierdzaj?cej i weryfikuj?cej;

   7) krótkiej charakterystyki;

   8) obowi?zuj?cych wymagań lub norm i metod badań stosowanych w celu kontroli jako?ci;

   9) opisu opakowania i sposobu jego oznakowania;

   10) warunków przechowywania i transportu;

   11) okresu przydatno?ci do u?ycia;

   12) wykazu dokumentów zwi?zanych z technologi? produkcji i kontrol? jako?ci;

   13) wykazu zatwierdzonych dostawców wyrobów medycznych i materia?ów maj?cych bezpo?rednio kontakt z komórkami, tkankami lub narz?dami.

   § 9.

   1. Monitorowanie stanu wywo?onych i przywo?onych komórek, tkanek lub narz?dów w drodze mi?dzy dawc? a biorc? prowadzi si? przez analiz? i weryfikacj? danych dotycz?cych:

   1) niepowtarzalnego oznakowania umo?liwiaj?cego identyfikacj? wywo?onych i przywo?onych komórek, tkanek lub narz?dów na ka?dym etapie wywozu lub przywozu;

   2) szczegó?owych wymagań w zakresie jako?ci i bezpieczeństwa okre?lonych w § 3-8;

   3) potwierdzenia zgodno?ci dokumentacji odnosz?cej si? do wywo?onych lub przywo?onych komórek, tkanek lub narz?dów z komórkami, tkankami lub narz?dami wydanymi lub przyj?tymi w celu przeszczepienia przez zak?ad opieki zdrowotnej, bank tkanek i komórek lub medyczne laboratorium diagnostyczne.

   2. Analizy i potwierdzania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje w:

   1) podmiocie leczniczym - kierownik tego podmiotu lub osoba przez niego pisemnie upowa?niona;

   2) banku tkanek i komórek - osoba odpowiedzialna lub osoba przez ni? pisemnie upowa?niona;

   3) medycznym laboratorium diagnostycznym - kierownik tego laboratorium lub osoba przez niego pisemnie upowa?niona.

   3. Stwierdzenie przy przyj?ciu komórek, tkanek lub narz?dów niezgodno?ci w dokumentacji lub uszkodzeń przesy?ki powoduje wstrzymanie dalszego post?powania z komórkami, tkankami lub narz?dami do czasu dokonania czynno?ci wyja?niaj?cych.

   4. Po przeprowadzeniu czynno?ci wyja?niaj?cych uszkodzone lub niezgodne z do??czon? dokumentacj? komórki, tkanki lub narz?dy poddaje si? niezw?ocznie utylizacji zgodnie z przepisami w sprawie szczegó?owego sposobu post?powania z odpadami medycznymi.

   § 10.

   Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" lub dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przesy?aj? niezw?ocznie decyzj? w sprawie zgody na wywóz lub przywóz komórek, tkanek lub narz?dów za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej podmiotowi, który wyst?pi? z wnioskiem o wydanie takiej zgody.

   § 11.

   1. Do wywo?onych lub przywo?onych komórek, tkanek i narz?dów do??cza si? decyzj? o wydaniu zgody na wywóz lub przywóz komórek, tkanek lub narz?dów.

   2. Podmiot wywo??cy lub przywo??cy komórki, tkanki lub narz?dy udost?pnia bez wezwania, podczas kontroli, funkcjonariuszowi celnemu decyzj? o wydaniu zgody na wywóz lub przywóz komórek, tkanek lub narz?dów.

   § 12.

   Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem nast?puj?cym po dniu og?oszenia.2)

   Minister Zdrowia: ?. Szumowski

    


   1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

   2) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 485), które traci moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 798).

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

    

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>