<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi p?powinowej

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

    

     Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi p?powinowej

     Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1720

     Data og?oszenia:2017-09-08
     Data wej?cia w ?ycie:2017-09-09

     Data obowi?zywania: 2017-09-09

      

     ROZPORZ?DZENIE
     MINISTRA ZDROWIA1)
     z dnia 5 wrze?nia 2017 r.
     w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi p?powinowej     Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) zarz?dza si?, co nast?puje:

     § 1.

     Rozporz?dzenie okre?la sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanego dalej ?rejestrem”.

     § 2.

     Rejestr prowadzi si? w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

     § 3.

     1. Rejestr zawiera:

      1) dane dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
      2) dane krwi p?powinowej;
      3) dokumentacj? procedur doboru dawcy i jednostek krwi p?powinowej z zasobów rejestru.

     2. Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi p?powinowej z zasobów rejestru przechowuje si? w postaci papierowej.

     § 4.

     1. Przekazywanie danych do rejestru nast?puje drog? elektroniczn?.

     2. Dane przesy?ane drog? elektroniczn? musz? zosta? oznakowane w sposób umo?liwiaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy oraz zapewniaj?cy bezpieczeństwo przesy?anych danych.

     § 5.

     1. Wpisu danych do rejestru dokonuje si? pod kolejnym numerem.

     2. Na wniosek potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz krwi p?powinowej dane wprowadzone do rejestru mog? zosta? wykre?lone z listy aktywnych dawców rejestru.

     3. Rejestr posiada zabezpieczenia uniemo?liwiaj?ce usuni?cie wprowadzonych danych, w celu umo?liwienia identyfikacji potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz krwi p?powinowej.

     § 6.

     Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”, prowadz?c rejestr, jest obowi?zane przechowywa? dane gromadzone w rejestrze w sposób zapewniaj?cy ochron? danych osobowych dawcy przed osobami nieuprawnionymi lub ich zniszczeniem.

     § 7.

     Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem nast?puj?cym po dniu og?oszenia.2)

     Minister Zdrowia: K. Radziwi??


     1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
     2) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi p?powinowej (Dz. U. poz. 557 oraz z 2016 r. poz. 1120).


      

     Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
     Ustawa o zawodzie lekarza 
     Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
     Dyrektywa 2010/53/UE 
     Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
     Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
     Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
     Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
     Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
     Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
     Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
     Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
     Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
     Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
     Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
     Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
     Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
     Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
     Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
     Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
     Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
     Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
     Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
     Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

      

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>