<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie o?rodków dawców szpiku

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie o?rodków dawców szpiku

   Dziennik Ustaw 2010 r. nr 54, poz. 330

   Data og?oszenia:2010-04-06
   Data wej?cia w ?ycie:2010-04-21
   Data obowi?zywania:
   2010-04-21

   Rozporz?dzenie
   Ministra Zdrowia1)

   z dnia 12 marca 2010 r.
   w sprawie o?rodków dawców szpiku2)   Na podstawie art. 16a ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1.


   Rozporz?dzenie okre?la:

   1) sposób organizacji o?rodka dawców szpiku;
   2) sposób pozyskiwania i badania potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, zwanych dalej ?potencjalnymi dawcami komórek krwiotwórczych”;
   3) tryb badania antygenów zgodno?ci tkankowej lub zlecania tego badania w?a?ciwym podmiotom;
   4) sposób post?powania z dokumentacj? potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych;
   5) tryb udost?pniania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   6) warunki transportu próbek do badań potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych;
   7) sposób i warunki organizowania opieki nad dawcami szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, zwanymi dalej ?dawcami komórek krwiotwórczych”;
   8) tryb przekazywania danych, o których mowa w art. 16a ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej ?ustaw?”, do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi p?powinowej;
   9) standardowe procedury operacyjne obowi?zuj?ce w o?rodku dawców szpiku.

   § 2.

   1. W sk?ad o?rodka dawców szpiku wchodz? co najmniej nast?puj?ce komórki organizacyjne:

   1) do spraw edukacji i promocji transplantologii, w tym pozyskiwania potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych oraz udost?pniania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   2) do spraw finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych;
   3) do spraw koordynacji pozyskiwania, badania i udost?pniania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   4) sekretariat.

   2. O?rodek dawców szpiku b?d?cy zak?adem opieki zdrowotnej, który nie posiada medycznego laboratorium diagnostycznego, zawiera pisemn? umow? z medycznym laboratorium diagnostycznym na wykonywanie badań antygenów zgodno?ci tkankowej.
   3. O?rodek dawców szpiku nieb?d?cy zak?adem opieki zdrowotnej, zorganizowany przez fundacj?, zawiera pisemn? umow? na:

   1) badanie potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych – z zak?adem opieki zdrowotnej, który spe?nia warunki w zakresie wst?pnych badań lekarskich potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych;
   2) badanie antygenów zgodno?ci tkankowej – z medycznym laboratorium diagnostycznym, które spe?nia warunki w zakresie badań laboratoryjnych potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.

   § 3.

   1. Potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych mo?na pozyskiwa? w ramach:

   1) honorowego krwiodawstwa;
   2) honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
   2. Pozyskiwanym potencjalnym dawcom komórek krwiotwórczych o?rodek dawców szpiku zapewnia informacje na temat honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, obejmuj?ce w szczególno?ci:
   1) dost?pno?? wykonania badań w pobli?u miejsca zamieszkania lub pobytu kandydata na potencjalnego dawc? komórek krwiotwórczych;
   2) zalety i zagro?enia zwi?zane z honorowym dawstwem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   3) spo?eczne, etyczne, prawne i zdrowotne aspekty honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   4) skutki zdrowotne dla dawcy zwi?zane z pobraniem i biorcy zwi?zane z przeszczepieniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   5) uprawnienia zwi?zane z uzyskaniem tytu?u Dawca Przeszczepu i Zas?u?ony Dawca Przeszczepu.

   3. Dzia?ania, o których mowa w ust. 2, powinny zmierza? do zapewnienia bezpieczeństwa potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.
   4. Czynno?ci badania potencjalnego dawcy komórek krwiotwórczych i pobierania próbek do badań oraz pobierania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od dawcy komórek krwiotwórczych musz? odbywa? si? zgodnie z aktualn? wiedz? medyczn?.

   § 4.

   1. W ramach badań potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych wykonuje si? badania antygenów zgodno?ci tkankowej co najmniej pierwszej i drugiej klasy.
   2. Badania, o których mowa w ust. 1, wykonuj? medyczne laboratoria diagnostyczne, posiadaj?ce pozwolenie ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia na wykonywanie testowania, przechowywania i dystrybucji próbek do badań.
   3. Badania, o których mowa w ust. 1, powinny odbywa? si? z zastosowaniem niepowtarzalnego oznakowania, o którym mowa w art. 37b ust. 2 ustawy.
   4. Badania, o których mowa w ust. 1, mog? wykonywa? podmioty z państw:

   1) cz?onkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem:
   a) zabezpieczenia danych potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, w tym danych osobowych, przed utrat? lub nieuprawnionym dost?pem,
   b) przedstawienia dokumentów akredytacyjnych lub certyfikatów mi?dzynarodowych potwierdzaj?cych spe?nianie wymagań przepisów krajowych w zakresie testowania, przechowywania i dystrybucji próbek do badań, wdra?aj?cych przepisy dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz. Urz. WE L 102 z 7.04.2004, str. 48), dyrektywy 2006/17/WE Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzaj?cej w ?ycie dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, str. 40) oraz dyrektywy 2006/86/WE Komisji z dnia 24 pa?dziernika 2006 r. wykonuj?cej dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 32);
   2) nieb?d?cych państwami cz?onkowskimi Unii Europejskiej, pod warunkiem przedstawienia certyfikatów potwierdzaj?cych spe?nianie wymagań okre?lonych we w?a?ciwych przepisach krajowych i przekazywania w formie zakodowanej danych osobowych potencjalnego dawcy komórek krwiotwórczych.

   5. Wyniki badania przesy?ane drog? elektroniczn? oznakowuje si? w sposób umo?liwiaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy i zabezpiecza przed utrat? lub nieuprawnionym dost?pem.

   § 5.

   Transport próbek do badań potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych powinien odbywa? si? po spe?nieniu nast?puj?cych warunków:
   1) oznakowanie pojemnika transportowego pobranych próbek do badań powinno zawiera? co najmniej nast?puj?ce informacje:
   a) oznaczenia ?PRÓBKI DO BADA?” oraz ?OSTRO?NIE”,
   b) numer rejestru, nazw?, numer telefonu i adres podmiotu, do którego pojemnik ma by? dostarczony,
   c) dane osoby kontaktowej docelowego podmiotu, adres i numer telefonu na wypadek zaistnienia istotnych zdarzeń niepo??danych,
   d) dane docelowego podmiotu (adres i numer telefonu) oraz dane osoby, z któr? nale?y skontaktowa? si? w celu przekazania pojemnika,
   e) dat? i godzin? rozpocz?cia transportu,
   f) okre?lenie warunków, w jakich ma odbywa? si? transport, z uwzgl?dnieniem zapewnienia jako?ci i bezpieczeństwa próbek do badań,
   g) ostrze?enie ?ZAGRO?ENIE BIOLOGICZNE” - je?eli próbki do badań nie przeprowadzono badania na obecno?? markera choroby zaka?nej;
   2) do transportowanych próbek do badań do??cza si? informacj? okre?laj?c? szczególne warunki przechowywania i zabezpieczenia próbek do badań przed uszkodzeniem lub utrat? ich w?a?ciwo?ci biologicznych, w szczególno?ci ?NIE ZAMRA?A?” lub ?NIE NAPROMIENIOWYWA?”.

   § 6.


   1. Wynik badania antygenów zgodno?ci tkankowej o?rodek dawców szpiku do??cza do posiadanej dokumentacji potencjalnego dawcy komórek krwiotwórczych i przechowuje w sposób zabezpieczaj?cy przed utrat? danych osobowych oraz dost?pem osób nieuprawnionych.
   2. Dokumentacja potencjalnego dawcy komórek krwiotwórczych mo?e by? przechowywana równie? w formie elektronicznej.
   3. Dane, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, przesy?ane drog? elektroniczn? oznakowuje si? w sposób umo?liwiaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy oraz zapewniaj?cy bezpieczeństwo przesy?anych danych.
   4. Do przetwarzania danych osobowych stosuje si? wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w rozumieniu przepisów w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych.

   § 7.


   1. O?rodek dawców szpiku prowadzi dokumentacj? dotycz?c?:

   1)

   pozyskiwania i badania potencjalnych dawców oraz dawców komórek krwiotwórczych, których zakres okre?laj? standardowe procedury operacyjne okre?lone w za??czniku do rozporz?dzenia;

   2)

   udost?pniania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

   2. Dokumentacj?, o której mowa w ust. 1, przechowuje si? w sposób zabezpieczaj?cy przed utrat? danych i dost?pem osób nieuprawnionych oraz w sposób zapewniaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? podmiotów pozyskuj?cych i badaj?cych potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych oraz udost?pniaj?cych szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej.
   3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, mo?e by? prowadzona równie? w formie elektronicznej.

   § 8.

   1. O?rodek dawców szpiku po otrzymaniu informacji z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant” powiadamia potencjalnego dawc? komórek krwiotwórczych o konieczno?ci pobrania od niego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
   2. O?rodek dawców szpiku po spe?nieniu przez potencjalnego dawc? komórek krwiotwórczych warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, kieruje go do zak?adu opieki zdrowotnej pobieraj?cego szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej, celem pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
   3. Do udost?pnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej o?rodkom zagranicznym przeszczepiaj?cym szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej stosuje si? odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.
   4. Pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3, mo?na dokona? w o?rodku zagranicznym przeszczepiaj?cym szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej wskazanym przez zak?ad opieki zdrowotnej dokonuj?cy przeszczepienia w porozumieniu z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”.
   5. Czynno?ci zwi?zane z wykonaniem badań potencjalnego dawcy oraz pobraniem szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej organizuje i nadzoruje o?rodek dawców szpiku kieruj?cy potencjalnego dawc? komórek krwiotwórczych celem pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
   6. O?rodek dawców szpiku o udost?pnieniu szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pozyskanych od dawcy komórek krwiotwórczych informuje niezw?ocznie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”.

   § 9.

   O?rodek dawców szpiku sprawuje opiek? nad dawc? komórek krwiotwórczych poprzez czynno?ci organizacyjne zwi?zane z pobraniem szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, w szczególno?ci dotycz?ce:

   1) kwalifikacji do pobrania, w tym badań lekarskich, badań specjalistycznych i badań laboratoryjnych;
   2) bezpiecznego transportu do zak?adu opieki zdrowotnej pobieraj?cego szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i z powrotem;
   3) koordynowania pobytu w zak?adzie opieki zdrowotnej pobieraj?cym szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej;
   4) okresowych badań lekarskich, w tym specjalistycznych, po pobraniu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
   § 10.

   1. O?rodek dawców szpiku stosuje standardowe procedury operacyjne w zakresie zadań, o których mowa w art. 16a ust. 2 ustawy, w tym dotycz?ce:

   1) kryteriów selekcji i pozyskiwania potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych;
   2) pobierania próbek do badań;
   3) oznakowania próbek do badań;
   4) dystrybucji próbek do badań;
   5) badań antygenów zgodno?ci tkankowej;
   6) warunków transportu próbek do badań.
   2. Standardowe procedury operacyjne stosowane w o?rodku dawców szpiku s? okre?lone w za??czniku do rozporz?dzenia.
   § 11.


   1. Dane, o których mowa w art. 16a ust. 8 ustawy, o?rodek dawców szpiku przekazuje do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi p?powinowej przesy?k? polecon? lub drog? elektroniczn?.
   2. Dane, o których mowa w art. 16a ust. 8 ustawy, przesy?ane drog? elektroniczn? musz? zosta? oznakowane w sposób umo?liwiaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy oraz zapewniaj?cy bezpieczeństwo przesy?anych danych.
   3. Dane, o których mowa w art. 16a ust. 8 ustawy, powinny by? zabezpieczone przed utrat? lub nieuprawnionym dost?pem.

   § 12.


   Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

   MINISTER ZDROWIA


   1)Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
   2) Niniejsze rozporz?dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro?enia nast?puj?cych dyrektyw Unii Europejskiej:

   -

   dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jako?ci i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 102 z 7.04.2004, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 291 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str.14),

   -

   dyrektywy 2006/17/WE Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzaj?cej w ?ycie dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotycz?cych dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, str. 40),

   -

   dyrektywy 2006/86/WE Komisji z dnia 24 pa?dziernika 2006 r. wykonuj?cej dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotycz?cych mo?liwo?ci ?ledzenia, powiadamiania o powa?nych i niepo??danych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotycz?cych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 32)

   Za??cznik
   do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r.   STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE
   W O?RODKU DAWCÓW SZPIKU   1. Standardowe procedury operacyjne dotycz?ce kryteriów selekcji i pozyskiwania dawców komórek krwiotwórczych obejmuj? co najmniej informacje:

   1) dotycz?ce kwalifikacji dawcy komórek krwiotwórczych zawieraj?ce informacje uzyskane na podstawie:
   a) dokumentacji medycznej (leczenia),
   b) badania podmiotowego,
   c) wyniku badania przedmiotowego w celu wykrycia wszelkich oznak, które mog? wykluczy? go jako dawc? lub które mog? wp?yn?? na ocen? do zakwalifikowania go jako dawcy;
   2) wykluczaj?ce dawc? komórek krwiotwórczych sporz?dzone na podstawie informacji dotycz?cych:
   a) choroby o nieznanej etiologii w wywiadzie,
   b) czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej w wywiadzie,
   c) choroby Creutzfeldta-Jacoba,
   d) post?puj?cej demencji lub zwyrodnieniowej choroby neurologicznej, w tym o nieznanym pochodzeniu,
   e) biorcy hormonów uzyskanych z ludzkiej przysadki (np. hormon wzrostu),
   f) biorcy przeszczepów rogówki, twardówki i opony twardej, a tak?e osoby, któr? poddano nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której zastosowana mog?a by? opona twarda,
   g) zaka?enia ogólnoustrojowego nieb?d?cego pod kontrol? w momencie pobrania, w tym choroby bakteryjnej, uogólnionego zaka?enia wirusowego, grzybiczego lub paso?ytniczego lub powa?nego zaka?enia miejscowego w komórkach lub tkankach, które maj? by? pobrane,
   h) dodatniego wywiadu, objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych ?wiadcz?cych o zaka?eniu wirusem HIV, ostrym lub przewlek?ym zapaleniu w?troby wywo?anym przez wirusa HBV lub przez wirusa HCV lub wirusem HTLV I/II,
   i) ryzyka przeniesienia zaka?eń, o których mowa w lit. h, lub obecno?ci czynników ryzyka zwi?zanych z tymi zaka?eniami
   j) czynnej i przewlek?ej lub z wywiadu lekarskiego, uogólnionej choroby autoimmunologicznej,
   k) leczenia ?rodkami immunosupresyjnymi,
   l) odbycia przez potencjalnego dawc? komórek krwiotwórczych podró?y przez regiony lub pobyt w regionach gdzie istnieje mo?liwo?? nara?enia go na kontakt z chorobami zaka?nymi,
   m) obecno?ci na ciele fizycznych oznak wskazuj?cych na zagro?enie chorob? zaka?n?,
   n) szczepienia ?ywym atenuowanym wirusem w wywiadzie, je?eli istnieje mo?liwo?? jego przeniesienia,
   o) przebytych zabiegów z zastosowaniem przeszczepów ksenogenicznych,
   p) istnienia zagro?enia przeniesienia chorób dziedzicznych w przypadku szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   3) wykluczaj?ce dawc? komórek krwiotwórczych na podstawie dodatnich badań laboratoryjnych:
   a) HIV 1 i 2 - Anty-HIV-1 i 2,
   b) wirusowe zapalenie w?troby typu B - HBsAg i Anty HBc,
   c) wirusowe zapalenie w?troby typu C - Anty-HCV,
   d) ki?a testy swoiste,
   e) dodatni test ci??owy.

   2. Standardowe procedury operacyjne dotycz?ce sposobu pobierania krwi lub innych tkanek do badań, obejmuj? co najmniej:

   1) resortowy kod identyfikacyjny zak?adu opieki zdrowotnej, nazw? i adres zak?adu opieki zdrowotnej pobieraj?cego oraz podmiotu, który ma odebra? pobrane próbki do badań;
   2) dane identyfikacyjne próbek oraz dane pracownika, który dokona? identyfikacji dawcy, w tym jego podpis;
   3) dat? i godzin? pobrania próbek;
   4) opis miejsca, w którym dokonano pobrania próbek;
   5) dane pracownika, który dokona? pobrania próbek, w tym jego podpis;
   6) wskazanie zastosowanych procesów i czynno?ci przy pobraniu próbek;
   7) opis zastosowanych odczynników i roztworów.

   3. Standardowe procedury operacyjne dotycz?ce oznakowania próbek do badań obejmuj? co najmniej:

   1) oznakowanie w sposób niepowtarzalny próbek krwi lub innych tkanek do badań, dawcy komórek krwiotwórczych, zapewniaj?ce identyfikacj? tego dawcy oraz zawieraj?ce w szczególno?ci informacje:
   a) o czasie i miejscu pobrania próbki,
   b) dotycz?ce zastosowanych odczynników lub roztworów konserwuj?cych;
   2) oznakowanie opakowania z pobranymi próbkami w sposób niepowtarzalny;
   3) okre?lenie sposobu przekazania podmiotowi odbieraj?cemu próbki do badań dokumentacji ??cznie z pobranymi próbkami do badań, która powinna:
   a) zapewni? pe?n? zdolno?? monitorowania pobranych próbek do badań,
   b) by? chroniona przed wprowadzeniem zmian przez osoby nieupowa?nione,
   c) by? dost?pna przez ca?y okres przechowywania próbek do badań,
   d) zawiera? informacje o zabezpieczeniu danych osobowych przed dost?pem osób nieuprawnionych lub ich utrat?.

   4. Standardowe procedury operacyjne dotycz?ce dystrybucji próbek do badań okre?laj? co najmniej:

   1) krytyczne warunki transportu;
   2) zabezpieczenia zapewniaj?ce utrzymanie próbek do badań w ?ci?le okre?lonych warunkach;
   3) pisemne zobowi?zanie podmiotu, którego dzia?alno?? wp?ywa na jako?? i bezpieczeństwo tkanek i komórek, z którym o?rodek dawców szpiku zawar? pisemn? umow? o wspó?prac? w okre?lonym zakresie, gwarantuj?ce zachowanie warunków okre?lonych w pkt 2;
   4) obowi?zki i dzia?ania osoby dokonuj?cej dystrybucji próbek do badań;
   5) sposób udost?pniania próbek do badań zak?adom opieki zdrowotnej i medycznym laboratoriom diagnostycznym;
   6) sposób post?powania ze zwróconymi próbkami do badań.

   5. Standardowe procedury operacyjne dotycz?ce badania antygenów zgodno?ci tkankowej obejmuj? co najmniej okre?lenie:

   1) odczynników, wyrobów medycznych, materia?ów, w tym opakowaniowych, maj?cych bezpo?rednio kontakt z próbkami do badań, które powinny zawiera? nast?puj?ce informacje:
   a) pe?n? nazw? podmiotu, którego dotyczy,
   b) numer w?asny,
   c) numer wersji,
   d) nazw? materia?u lub produktu, a w przypadku nabywanego materia?u równie? jego numer kodowy,
   e) dat? sporz?dzenia, zatwierdzenia i jej weryfikacji,
   f) podpis osoby sporz?dzaj?cej, zatwierdzaj?cej i weryfikuj?cej,
   g) krótk? charakterystyk? materia?u lub produktu,
   h) obowi?zuj?ce wymagania lub normy i metody badań stosowanych w celu kontroli jako?ci,
   i) opis opakowania i sposób jego oznakowania,
   j) warunki przechowywania i transportu,
   k) okres przydatno?ci do u?ycia,
   l) wykaz dokumentów zwi?zanych z technologi? produkcji i kontrol? jako?ci (w przypadku komórek lub tkanek),
   m) wykaz dostawców materia?ów i produktów;
   2) oznakowania w procesie badania ka?dego rodzaju próbek do badań;
   3) warunków przeprowadzanych badań, w tym:
   a) krytycznych warunków badania,
   b) powtarzalno?ci stosowanych procesów i czynno?ci badania,
   c) sposobu zatwierdzania i dokumentowania zmian w procesie badania,
   d) systemu identyfikacji próbek do badań na ka?dym etapie badania;
   4) sposobu przechowywania próbek do badań, w tym okre?lenie:
   a) maksymalnego okresu przechowywania bez pogorszenia si? w?a?ciwo?ci próbki do badań,
   b) niezb?dnego w okresie przechowywania systemu inwentaryzacji komórek lub tkanek,
   c) systemu identyfikacji próbek do badań umo?liwiaj?cego rozró?nienie próbek przebadanych od próbek przeznaczonych do badania.

   6. Standardowe procedury operacyjne w o?rodku dawców szpiku, dotycz?ce warunków transportu próbek do badań okre?laj? co najmniej:

   1) warunki transportu dla ka?dego rodzaju próbek do badań;
   2) obowi?zek sporz?dzania specyfikacji dotycz?cej warunków transportu i przechowywania w czasie transportu próbek do badań;
   3) sposób odbioru próbek do badań w zak?adach opieki zdrowotnej lub medycznych laboratoriach diagnostycznych;
   4) sposób post?powania z przesy?kami niezgodnymi z transportow? dokumentacj? i o nieakceptowalnej jako?ci lub uszkodzonymi;
   5) sposób monitorowania próbek mi?dzy nadawc? a odbiorc?.

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>