<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 pa?dziernika 2018 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2062

   Data og?oszenia: 2018-10-29
   Data wej?cia w ?ycie: 2018-10-30

   Data obowi?zywania: 2018-10-30   ROZPORZ?DZENIE
   MINISTRA ZDROWIA
   1)

   z dnia 24 pa?dziernika 2018 r.
   w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek2)   Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1.

   Rozporz?dzenie okre?la kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek wykonuj?cych bezpo?rednio czynno?ci zwi?zane z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucj? lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich.

   § 2.

   Do wykonywania czynno?ci bezpo?rednio zwi?zanych z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucj? lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich jest uprawniona osoba posiadaj?ca wykszta?cenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne.

   § 3.

   Je?eli kierownikiem banku tkanek i komórek lub osob? odpowiedzialn?, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, jest osoba nieb?d?ca lekarzem, to bank tkanek i komórek zatrudnia lekarza nadzoruj?cego, posiadaj?cego prawo wykonywania zawodu.

   § 4.

   1. Osoba, o której mowa w § 2, oraz lekarz, o którym mowa w § 3, w zakresie wykonywanych czynno?ci zwi?zanych z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucj? lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich ustawicznie podnosz? kwalifikacje, w tym w ka?dym przypadku wprowadzenia nowych procedur w przetwarzaniu, przechowywaniu, dystrybucji lub testowaniu tkanek i komórek ludzkich.

   2. Podnoszenie kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególno?ci:

    1) aspekty etyczne;
    2) aspekty prawne;
    3) aspekty organizacyjne;
    4) kryteria jako?ci i bezpieczeństwa zwi?zane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i dystrybucj? tkanek i komórek ludzkich;
    5) standardowe procedury operacyjne stosowane w przetwarzaniu, przechowywaniu, dystrybucji lub testowaniu tkanek i komórek ludzkich;
    6) procedury kontroli jako?ci;
    7) znajomo?? systemów bezpieczeństwa zdrowotnego w banku tkanek i komórek;
    8) umiej?tno?? obs?ugi sprz?tu wykorzystywanego w ka?dej procedurze przetwarzania, przechowywania, dystrybucji lub testowania tkanek i komórek ludzkich;
    9) znajomo?? systemów kontroli jako?ci w przetwarzaniu, przechowywaniu, dystrybucji lub testowaniu tkanek i komórek ludzkich;
    10) zarz?dzanie bazami danych dawców, procedur i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia;
    11) znajomo?? przepisów dotycz?cych bezpieczeństwa i higieny pracy obowi?zuj?cych w bankach tkanek i komórek.

   § 5.

   Do wykonywania czynno?ci bezpo?rednio zwi?zanych z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucj? lub testowaniem tkanek i komórek s? uprawnione tak?e osoby, które w dniu wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia wykonuj? te czynno?ci w bankach tkanek i komórek i nie spe?niaj? wymagań okre?lonych w § 2.

   § 6.

   Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem nast?puj?cym po dniu og?oszenia.3)

   Minister Zdrowia: ?. Szumowski


   1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

   2) Niniejsze rozporz?dzenie wdra?a w zakresie swojej regulacji dyrektyw? 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzaj?c? w ?ycie dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotycz?cych dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 24) oraz dyrektyw? 2006/86/WE z dnia 24 pa?dziernika 2006 r. wykonuj?c? dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotycz?cych mo?liwo?ci ?ledzenia, powiadamiania o powa?nych i niepo??danych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymaganiach technicznych dotycz?cych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. WE L 294 z 25.10.2006, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 43).

   3) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek (Dz. U. poz. 553), które traci moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 798).

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>