<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

   Rozporz?dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dówObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

   Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2093
   Data og?oszenia: 2022-10-13
   Data wej?cia w ?ycie:2022-10-13

   Data obowi?zywania: 2022-10-13


   OBWIESZCZENIE
   MINISTRA ZDROWIA
   z dnia 22 wrze?nia 2022 r.
   w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

    

   1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) og?asza si? w za??czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469), z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365).

   2. Podany w za??czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporz?dzenia nie obejmuje § 2 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365), który stanowi:

   "§ 2. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.".

   Minister Zdrowia: A. Niedzielski


   Za??cznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. (Dz. U. poz. 2093)

   ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 22 marca 2010 r.
   w
   sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

   Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1. Koszty koordynacji pobrania ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) zg?oszenia potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant";
   2) zg?oszenia potencjalnego dawcy do koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
   3) udokumentowania identyfikacji, kwalifikacji i rozpoznania u potencjalnego dawcy trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu w przypadku jego stwierdzenia;
   4) opieki lekarsko-piel?gniarskiej nad potencjalnym dawc?;
   5) ??czno?ci niezb?dnej do koordynacji pobrania;
   6) zabezpieczenia próbek krwi lub innych tkanek dawcy do typowania tkankowego.

   § 2. Koszty badań potencjalnego dawcy komórek, tkanek lub narz?dów i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz koszty kwalifikacji potencjalnego dawcy ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) ogólnego badania lekarskiego;
   2) specjalistycznego badania lekarskiego;
   3) badania autopsyjnego – w przypadku pobrania komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich;
   4) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znaj? lub zna?y potencjalnego dawc?, w celu zgromadzenia mo?liwie jak najwi?kszej liczby informacji niezb?dnych do prawid?owej kwalifikacji potencjalnego dawcy.

   § 3. 1. Koszty badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów ustala si?, bior?c pod uwag? koszty nast?puj?cych testów i badań laboratoryjnych:
   1) histopatologicznych;
   2) obrazowych;
   3) mikrobiologicznych;
   4) markerów nowotworowych;
   5) wirusologicznych:

    a) HIV 1 i 2 Anty-HIV-1 i 2,
    b) wirusowego zapalenia w?troby typu B, HBsAg i Anty-HBc; w razie pozytywnego wyniku testu Anty-HBc, a negatywnego wyniku testu HBsAg – wykonania dalszych testów dla oceny ryzyka, maj?cych na celu ustalenie przydatno?ci komórek, tkanek lub narz?dów do wykorzystania klinicznego,
    c) wirusowego zapalenia w?troby typu C Anty-HCV,
    d) ki?y – testy swoiste,
    e) na obecno?? przeciwcia? HTLV-I/II w przypadku odbycia przez potencjalnego dawc? podró?y przez regiony lub jego pobyt w regionach, gdzie istnieje mo?liwo?? nara?enia go na kontakt z chorobami zaka?nymi;

   6) dodatkowych testów w kierunku nosicielstwa, w tym badań biomolekularnych wirusów HBV, HCV, CMV, EBV, nosicielstwa malarii, toksoplazmozy i pierwotniaka Trypanosoma zale?nych od danych zawartych w dokumentacji medycznej;
   7) typowania tkankowego potencjalnego dawcy, w tym badania AB0 i w uzasadnionych przypadkach miana izohemaglutynin;
   8) innych badań laboratoryjnych koniecznych przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów.

   2. Koszty badań kwalifikuj?cych komórki, tkanki lub narz?dy do przeszczepienia po pobraniu od dawcy ustala si?, bior?c pod uwag? koszty badania biopsyjnego i zgodno?ci tkankowej mi?dzy dawc? a biorc?.

   § 4. Koszty komisyjnego stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu u potencjalnego dawcy przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) badań potwierdzaj?cych albo wykluczaj?cych trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu;
   2) wynagrodzeń cz?onków komisji lekarskiej stwierdzaj?cej trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu.

   § 5. Koszty hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu do pobrania narz?du, wraz z czynno?ciami polegaj?cymi na podtrzymywaniu czynno?ci narz?dów przed ich pobraniem ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) produktów leczniczych i wyrobów medycznych u?ytych do podtrzymywania czynno?ci narz?dów przed ich pobraniem;
   2) udost?pnienia sali operacyjnej, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz zapewnienia intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;
   3) opieki lekarsko-piel?gniarskiej nad dawc?.

   § 6. Koszty zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
   2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem narz?du lub narz?dów obejmuj?cych:

    a) ogólne badanie lekarskie,
    b) specjalistyczne badanie lekarskie,
    c) badania, o których mowa w § 3;

   3) wykonania zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów obejmuj?ce:

    a) zastosowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i materia?y niezb?dne przy pobraniu,
    b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
    c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
    d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii,
    e) wynagrodzenie personelu lekarsko-piel?gniarskiego sprawuj?cego opiek? nad dawc? przed pobraniem.

   § 7. Koszty zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobra? narz?d lub narz?dy albo wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego wykonuj?cego zabieg pobrania albo wys?anego do zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów;
   2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do pobrania narz?du lub narz?dów i ich zabezpieczenia na okres transportu;
   3) transportu narz?du lub narz?dów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje si? przeszczepienia tego narz?du lub narz?dów.

   § 8. Koszty pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
   2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmuj?cych:

    a) ogólne badanie lekarskie,
    b) specjalistyczne badanie lekarskie,
    c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

   3) wykonania zabiegu pobrania obejmuj?ce:

    a) wynagrodzenie personelu lekarsko-piel?gniarskiego uczestnicz?cego w zabiegu pobrania,
    b) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych przy pobraniu,
    c) wykorzystanie bloku operacyjnego,
    d) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania aferezy komórkowej – w przypadku pobierania regeneruj?cych si? komórek uzyskiwanych drog? aferezy z krwi obwodowej,
    e) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;

   4) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   5) wy?ywienia i obs?ugi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym zwi?zanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   6) udost?pnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez o?rodek dawców szpiku;
   7) przetwarzania i przechowywania w zakresie:

    a) u?ytych ubrań jednorazowych i wielorazowych,
    b) u?ytego sprz?tu i narz?dzi jednorazowego i wielorazowego u?ytku,
    c) u?ytych materia?ów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, r?k, narz?dzi i urz?dzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji,
    d) eksploatacji sprz?tu i urz?dzeń,
    e) utrzymania i eksploatacji sprz?tu do monitorowania,
    f) u?ytych wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

   8) dystrybucji i transportu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do medycznego laboratorium diagnostycznego celem przetworzenia;
   9) transportu przetworzonego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej celem przeszczepienia;
   10) preparatyki komórkowej, cytometrii przep?ywowej, hematologii, mikrobiologii i serologii, zwi?zane z badaniem i ocen? szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
   11) zabezpieczenia krwi do autotransfuzji.

   § 9. Koszty pobrania krwi p?powinowej ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) wynagrodzenia personelu pobieraj?cego krew p?powinow?;
   2) u?ytych ubrań jednorazowych i wielorazowych;
   3) u?ytego sprz?tu i narz?dzi jednorazowego i wielorazowego u?ytku;
   4) u?ytych materia?ów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, r?k, narz?dzi i urz?dzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji;
   5) eksploatacji sprz?tu i urz?dzeń;
   6) utrzymania i eksploatacji sprz?tu do monitorowania;
   7) u?ytych wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;
   8) dystrybucji i transportu krwi p?powinowej do medycznego laboratorium diagnostycznego oraz banku tkanek i komórek;
   9) wynagrodzenia personelu w zakresie testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji.

   § 10. Koszty pobrania komórek lub tkanek ze zw?ok ludzkich ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
   2) badań i kwalifikacji potencjalnego dawcy, o których mowa w § 2;
   3) wynagrodzenia lekarza pobieraj?cego lub wynagrodzeń personelu zespo?u pobieraj?cego;
   4) wykonania badań, o których mowa w § 3;
   5) wykorzystania bloku operacyjnego, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych lub sali sekcyjnej;
   6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
   7) transportu komórek i tkanek do banku tkanek i komórek.

   § 11. Koszty pobrania od ?ywego dawcy regeneruj?cych si? komórek lub tkanek, innych ni? szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi p?powinowej przeznaczonych do przeszczepienia ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:

   1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

   2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmuj?cych:

    a) ogólne badanie lekarskie potencjalnego dawcy,
    b) specjalistyczne badania lekarskie potencjalnego dawcy,
    c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

   3) wykonania zabiegu pobrania obejmuj?ce:

    a) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych przy pobraniu,
    b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
    c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
    d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;

   4) badania i oceny pobranych komórek lub tkanek w medycznym laboratorium diagnostycznym;
   5) hodowli komórek do przeszczepienia;
   6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
   7) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonane pobranie;
   8) przygotowania potencjalnego dawcy do pobrania;
   9) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;
   10) leczenia dawcy po zabiegu pobrania komórek lub tkanek.

   § 12. Koszty przetwarzania, sterylizacji i dystrybucji komórek lub tkanek w banku tkanek i komórek ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
   1) wynagrodzeń personelu banku tkanek i komórek wykonuj?cego czynno?ci testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek lub tkanek;
   2) konsultacji specjalistycznych;
   3) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
   4) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.

   § 13. Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narz?dów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonany zabieg przeszczepienia, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty, o których mowa w § 9 pkt 2–7.

   § 14. 1. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od pobrania narz?du lub narz?dów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek ?mierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania kr??enia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci nieprawid?owe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynno?ci:
   1) zwi?zanych z pobieraniem narz?du lub narz?dów, wykonanych do momentu odst?pienia od pobrania, s? ustalane w sposób okre?lony w § 1–7;
   2) okre?lonych w § 7 s? kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.

   2. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od przeszczepienia pobranego narz?du lub narz?dów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci wykryta choroba nowotworowa, nieprawid?owe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt d?ugi czas niedokrwienia narz?du po pobraniu, koszty czynno?ci:
   1) zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucj? narz?du lub narz?dów, wykonanych do momentu odst?pienia od przeszczepienia, s? ustalane w sposób okre?lony w § 1–7 i 13;
   2) okre?lonych w § 7 s? kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.

   3. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi p?powinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci zaostrzenie si? procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynno?ci zwi?zanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucj? szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi p?powinowej, wykonanych do momentu odst?pienia od przeszczepienia, s? ustalane w sposób okre?lony odpowiednio w § 8 albo § 9.

   § 15.2) 1. Ustalaj?c koszty czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów, bierze si? pod uwag? koszty poszczególnych czynno?ci z ostatnich trzech lat kalendarzowych.

   2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia informacj? o proponowanym wzro?cie kosztów czynno?ci okre?lonych w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia, opart? o analiz? przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku nast?pnym.

   3. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia informacj? o proponowanym wzro?cie kosztów czynno?ci okre?lonych w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia, opart? o analiz? przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku nast?pnym.

   4. Sporz?dzaj?c informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, podmioty okre?lone w tych przepisach bior? pod uwag? w szczególno?ci:
   1) koszty poszczególnych czynno?ci z poprzednich 3 lat;
   2) koszty wykonywania tych czynno?ci ponoszone przez podmioty, w których pobiera si? co najmniej 30 narz?dów rocznie – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 2;
   3) koszty wykonywania tych czynno?ci ponoszone przez banki tkanek i komórek – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3.

   5. Koszty czynno?ci banku tkanek i komórek zwi?zanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy okre?la za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia.

   6. Koszty czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem narz?dów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek ?mierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania kr??enia, okre?la za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia.

   7. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia mo?e ustali? koszty czynno?ci, okre?lonych w za??cznikach nr 1 i 2 do rozporz?dzenia, z uwzgl?dnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

   § 16. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zawarte na rok 2010 r. przed wej?ciem w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia zachowuj? wa?no??.

   § 17. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia3).4)


   Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2093)


   Za??cznik nr 15)

   KOSZTY CZYNNO?CI BANKU TKANEK I KOMÓREK ZWI?ZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK LUB TKANEK OD DAWCY

   Lp.

   Czynno?ci

   Koszt
    (w z?otych)

   1

   Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem i w trakcie pobrania tkanek i komórek

   140

   2

   Pobranie jednej ko?ci d?ugiej z kończyny

   106

   3

   Pobranie innych ko?ci na zamówienie (w tym ko?ci pokrywy czaszki)

   72

   4

   Pobranie mostka z chrz?stkami ?ebrowymi

   66

   5

   Pobranie ?ebra

   33

   6

   Pobranie jednostronne talerza biodrowego

   65

   7

   Pobranie ?ci?gna, wi?zad?a

   65

   8

   Pobranie serca na zastawki

   250

   9

   Pobranie osierdzia

   77

   10

   Pobranie naczynia krwiono?nego rozga??zionego co najmniej 10 cm

   280

   11

   Pobranie naczynia krwiono?nego co najmniej 10 cm

   177

   12

   Pobranie naczynia krwiono?nego poni?ej 10 cm

   110

   13

   Pobranie rogówki (p?atka rogówko-twardówkowego)/ga?ki ocznej

   183

   14

   Pozyskanie owodni od dawcy ?ywego

   59

   15

   Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

   31

   16

   Pobranie b?ony ??cznotkankowej o powierzchni 100 cm2

   44

   17

   Pobranie komórek

   111

   18

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu jednej ko?ci d?ugiej z kończyny

   33

   19

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu dwóch ko?ci d?ugich z jednej kończyny

   56

   20

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu mostka

   33

   21

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ?eber

   44

   22

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu talerza biodrowego

   44

   23

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ko?ci na indywidualne zamówienie

   44

   24

   Kosmetyka zw?ok po pobraniu rogówki (p?atka rogówkowo-twardówkowego)/protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ga?ki ocznej

   44

   25

   Kosmetyka zw?ok po pobraniu skóry dermatomem

   44

   26

   Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu jednego ?ci?gna/wi?zad?a

    

   a) w przypadku jednorazowego pobrania do 10 szt. ?ci?gien/wi?zade?

   10

   b) w przypadku jednorazowego pobrania powy?ej 10 szt. ?ci?gien/wi?zade?

   15

   27

   Pobranie ??kotek z jednej kończyny

   200

   28

   Pobranie innych tkanek na zamówienie

   204

   29

   Pobranie ??kotki

   81

   30

   Protezowanie kończyny po pobraniu ??kotek

   51

   31

   Protezowanie po pobraniu innych tkanek na zamówienie

   102

   32

   Kosmetyka po pobraniu serca na zastawki

   51

   33

   Kwalifikacja dawcy

   137

   34

   Koszt przygotowania i sprz?tania sali sekcyjnej/operacyjnej do pobrania tkanek od jednego dawcy (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

   158

   35

   Koordynacja pobrania tkanek/komórek) (??cznie - dla wszystkich rodzajów tkanek I komórek)

   400

   36

   Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie rogówek (p?atków rogówkowo-twardówkowych)/ga?ek ocznych i/lub serca na zastawki (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

   105

   37

   Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i/lub skóry oraz pobranie wielotkankowe obejmuj?ce równie? pobranie rogówek (p?atków rogówkowo-twardówkowych)/ga?ek ocznych i/lub serca na zastawki (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

   316

   38

   Koszt przygotowania zw?ok do pobrania na sali sekcyjnej i ich zabezpieczenia po pobraniu i protezowaniu lub kosmetyce (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

   80

   Za??cznik nr 26)

   KOSZTY CZYNNO?CI ZWI?ZANYCH Z POBIERANIEM NARZ?DÓW OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON WSKUTEK ?MIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KR??ENIA

   A. Koszty osobowe

   Lp.

   Rodzaj kosztów

   Koszt jednostkowy
   (w z?otych)

   Koszt razem
   (w z?otych)

   I

   Identyfikacja dawcy zmar?ego   2

   lekarz - wst?pna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

   300

   300

   3

   wykonanie serii badań*

   300

   600

   3

   lekarze stwierdzaj?cy ?mier? mózgu*

   500

   1000

    

   Razem


   1900

   II

   Opieka nad dawc? od stwierdzenia ?mierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr??enia do pobrania narz?du lub narz?dów   1

   lekarz

   900

   900

   2

   piel?gniarka

   700

   700

   3

   konsultacje specjalistyczne

   250

   250

    

   Razem


   1850

   III

   Zabieg pobrania narz?du lub narz?dów   1

   lekarz anestezjolog

   750

   750

   2

   piel?gniarka

   500

   1000

   3

   salowa

   300

   300

    

   Razem


   2050

    

   Razem koszty osobowe


   5800

   * Obejmuje ca?o?? badania stwierdzaj?cego ?mier? mózgu wed?ug obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (M.P. z 2020 r. poz. 73).


   B. Koszty materia?owe i badań kwalifikuj?cych dawców narz?dów

   Lp.

   Koszty materia?owe i badań kwalifikuj?cych

   Koszt za pobranie nerki, obu nerek lub jednego innego narz?du
   (w z?otych)

   Koszt razem za pobranie nerek i narz?du dodatkowego
   (w z?otych)

   I

   Koszty badań   1

   badania laboratoryjne (bez wirusologicznych)

   270

   370

   2

   badania inne (USG, TK, ECHO, RTG, EKG)

   350

   400

   3

   badania wirusologiczne

   200

   200

   4

   markery nowotworowe

   200

   200

   5

   badania instrumentalne

   600

   600

   II

   Koszty materia?owe   1

   leki, p?yny do?ylne, p?yny krwiozast?pcze oraz inne niezb?dne materia?y

   880

   1300

   2

   koszty pracy sali operacyjnej

   580

   790

   3

   zabezpieczenie logistyczne

   100

   100

    

   Razem koszty materia?owe i badań

   3180

   3960

   III

   Inne koszty   1

   Koronarografia*


   500

   2

   Bronchoskopia**


   500

   * Koronarografia - dolicza si?, je?li wykonano.
   ** Bronchoskopia - dolicza si?, je?li wykonano.

   C. Koszty pobrania narz?dów

   Lp.

   Rodzaj pobrania

   Koszt pobrania nerki albo nerek
   (w z?otych)

   Koszt pobrania kolejnego narz?du
   (w z?otych)

   Koszt pobrania narz?du albo narz?dów ??cznie z kosztami osobowymi
   (w z?otych)

   1

   Pobranie tylko nerki albo nerek

   8980


   8980

   2

   Pobranie tylko jednego narz?du gdy nie s? pobierane nerka albo nerki

    

   8980

   8980

   3

   Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narz?du

   4880

   4880

   9760

   4

   Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narz?dów

   3513

   3513

   10 539

   5

   Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narz?dów

   2830

   2830

   11 320

   6

   Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narz?dów*

   2420

   2420

   12 100

   * Koszt pobrania ka?dego dodatkowego narz?du ponad "pobranie nerki albo nerek i 4 innych narz?dów" ustala si? na 2420 z?.

   D. Koszty pobrania narz?du lub narz?dów zwi?zane z czynno?ciami podmiotu leczniczego, który pobra? narz?d lub narz?dy albo wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania

   Lp.

   Rodzaj czynno?ci wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonuj?cy pobrania narz?du lub narz?dów albo który wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania

   Koszty osobowe
   (w z?otych)

   Koszty materia?owe
   (w z?otych)

   1

   Organizacja zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego do pobrania

   100

   55

   2

   Transport zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego z pobranym narz?dem lub narz?dami, zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego albo narz?du lub narz?dów


   1100

   3

   Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego

   1650


   4

   Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materia?y niezb?dne do pobrania narz?du lub narz?dów i ich zabezpieczenia na okres transportu*


   3000

   5

   Badania specjalistyczne kwalifikuj?ce narz?d lub narz?dy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma by? dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

   330

   330

   Razem

   2080

   4485

   * Nalicza si?, gdy zastosowano.
   ** Wykonywane wyj?tkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, nie pozwalaj? jednoznacznie na zakwalifikowanie narz?du lub narz?dów do przeszczepienia.


   1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
   2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365), które wesz?o w ?ycie z dniem 12 stycznia 2021 r.
   3) Rozporz?dzenie zosta?o og?oszone w dniu 2 kwietnia 2010 r.
   4) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 pa?dziernika 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1503), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks karny (Dz. U. poz. 1149) utraci?o moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia.
   5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporz?dzenia, o którym mowa w odno?niku 2.
   6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporz?dzenia, o którym mowa w odno?niku 2. 

    
   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 
    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>
    1. Strona g?ówna

      

     Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

      

      

      

     Poltransplant 
     Aktualno?ci 
     Informacje 
     Zasady Alokacji 
     Krajowa Lista Oczekuj?cych 
     Rejestr Dawców Szpiku 
     Centralny Rejestr Sprzeciwów 
     Prawo 
     Formularze/Forms 
     Publikacje 
     Krajowa Rada Transplantacyjna 
     Konsultanci - Transplantologia 
     O?rodki Transplantacyjne 
     Koordynatorzy Transplantacyjni 
     Statystyka 2023 
     O?wiadczenie Woli 
     Szkolenia ETPOD 
     UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
     Pozwolenia Ministra Zdrowia 
     Pytania i Odpowiedzi 
     Kontakt 

      

     Rozporz?dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dówObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

     Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2093
     Data og?oszenia: 2022-10-13
     Data wej?cia w ?ycie:2022-10-13

     Data obowi?zywania: 2022-10-13


     OBWIESZCZENIE
     MINISTRA ZDROWIA
     z dnia 22 wrze?nia 2022 r.
     w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

      

     1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) og?asza si? w za??czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469), z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365).

     2. Podany w za??czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporz?dzenia nie obejmuje § 2 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365), który stanowi:

     "§ 2. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.".

     Minister Zdrowia: A. Niedzielski


     Za??cznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 wrze?nia 2022 r. (Dz. U. poz. 2093)

     ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
     z dnia 22 marca 2010 r.
     w
     sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów

     Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134) zarz?dza si?, co nast?puje:

     § 1. Koszty koordynacji pobrania ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) zg?oszenia potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant";
     2) zg?oszenia potencjalnego dawcy do koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
     3) udokumentowania identyfikacji, kwalifikacji i rozpoznania u potencjalnego dawcy trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu w przypadku jego stwierdzenia;
     4) opieki lekarsko-piel?gniarskiej nad potencjalnym dawc?;
     5) ??czno?ci niezb?dnej do koordynacji pobrania;
     6) zabezpieczenia próbek krwi lub innych tkanek dawcy do typowania tkankowego.

     § 2. Koszty badań potencjalnego dawcy komórek, tkanek lub narz?dów i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz koszty kwalifikacji potencjalnego dawcy ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) ogólnego badania lekarskiego;
     2) specjalistycznego badania lekarskiego;
     3) badania autopsyjnego – w przypadku pobrania komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich;
     4) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znaj? lub zna?y potencjalnego dawc?, w celu zgromadzenia mo?liwie jak najwi?kszej liczby informacji niezb?dnych do prawid?owej kwalifikacji potencjalnego dawcy.

     § 3. 1. Koszty badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów ustala si?, bior?c pod uwag? koszty nast?puj?cych testów i badań laboratoryjnych:
     1) histopatologicznych;
     2) obrazowych;
     3) mikrobiologicznych;
     4) markerów nowotworowych;
     5) wirusologicznych:

      a) HIV 1 i 2 Anty-HIV-1 i 2,
      b) wirusowego zapalenia w?troby typu B, HBsAg i Anty-HBc; w razie pozytywnego wyniku testu Anty-HBc, a negatywnego wyniku testu HBsAg – wykonania dalszych testów dla oceny ryzyka, maj?cych na celu ustalenie przydatno?ci komórek, tkanek lub narz?dów do wykorzystania klinicznego,
      c) wirusowego zapalenia w?troby typu C Anty-HCV,
      d) ki?y – testy swoiste,
      e) na obecno?? przeciwcia? HTLV-I/II w przypadku odbycia przez potencjalnego dawc? podró?y przez regiony lub jego pobyt w regionach, gdzie istnieje mo?liwo?? nara?enia go na kontakt z chorobami zaka?nymi;

     6) dodatkowych testów w kierunku nosicielstwa, w tym badań biomolekularnych wirusów HBV, HCV, CMV, EBV, nosicielstwa malarii, toksoplazmozy i pierwotniaka Trypanosoma zale?nych od danych zawartych w dokumentacji medycznej;
     7) typowania tkankowego potencjalnego dawcy, w tym badania AB0 i w uzasadnionych przypadkach miana izohemaglutynin;
     8) innych badań laboratoryjnych koniecznych przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów.

     2. Koszty badań kwalifikuj?cych komórki, tkanki lub narz?dy do przeszczepienia po pobraniu od dawcy ustala si?, bior?c pod uwag? koszty badania biopsyjnego i zgodno?ci tkankowej mi?dzy dawc? a biorc?.

     § 4. Koszty komisyjnego stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu u potencjalnego dawcy przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) badań potwierdzaj?cych albo wykluczaj?cych trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu;
     2) wynagrodzeń cz?onków komisji lekarskiej stwierdzaj?cej trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu.

     § 5. Koszty hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu do pobrania narz?du, wraz z czynno?ciami polegaj?cymi na podtrzymywaniu czynno?ci narz?dów przed ich pobraniem ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) produktów leczniczych i wyrobów medycznych u?ytych do podtrzymywania czynno?ci narz?dów przed ich pobraniem;
     2) udost?pnienia sali operacyjnej, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz zapewnienia intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;
     3) opieki lekarsko-piel?gniarskiej nad dawc?.

     § 6. Koszty zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem narz?du lub narz?dów obejmuj?cych:

      a) ogólne badanie lekarskie,
      b) specjalistyczne badanie lekarskie,
      c) badania, o których mowa w § 3;

     3) wykonania zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów obejmuj?ce:

      a) zastosowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i materia?y niezb?dne przy pobraniu,
      b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
      c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
      d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii,
      e) wynagrodzenie personelu lekarsko-piel?gniarskiego sprawuj?cego opiek? nad dawc? przed pobraniem.

     § 7. Koszty zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobra? narz?d lub narz?dy albo wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego wykonuj?cego zabieg pobrania albo wys?anego do zabiegu pobrania narz?du lub narz?dów;
     2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do pobrania narz?du lub narz?dów i ich zabezpieczenia na okres transportu;
     3) transportu narz?du lub narz?dów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje si? przeszczepienia tego narz?du lub narz?dów.

     § 8. Koszty pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmuj?cych:

      a) ogólne badanie lekarskie,
      b) specjalistyczne badanie lekarskie,
      c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

     3) wykonania zabiegu pobrania obejmuj?ce:

      a) wynagrodzenie personelu lekarsko-piel?gniarskiego uczestnicz?cego w zabiegu pobrania,
      b) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych przy pobraniu,
      c) wykorzystanie bloku operacyjnego,
      d) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania aferezy komórkowej – w przypadku pobierania regeneruj?cych si? komórek uzyskiwanych drog? aferezy z krwi obwodowej,
      e) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;

     4) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
     5) wy?ywienia i obs?ugi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym zwi?zanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
     6) udost?pnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez o?rodek dawców szpiku;
     7) przetwarzania i przechowywania w zakresie:

      a) u?ytych ubrań jednorazowych i wielorazowych,
      b) u?ytego sprz?tu i narz?dzi jednorazowego i wielorazowego u?ytku,
      c) u?ytych materia?ów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, r?k, narz?dzi i urz?dzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji,
      d) eksploatacji sprz?tu i urz?dzeń,
      e) utrzymania i eksploatacji sprz?tu do monitorowania,
      f) u?ytych wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

     8) dystrybucji i transportu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do medycznego laboratorium diagnostycznego celem przetworzenia;
     9) transportu przetworzonego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej celem przeszczepienia;
     10) preparatyki komórkowej, cytometrii przep?ywowej, hematologii, mikrobiologii i serologii, zwi?zane z badaniem i ocen? szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
     11) zabezpieczenia krwi do autotransfuzji.

     § 9. Koszty pobrania krwi p?powinowej ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) wynagrodzenia personelu pobieraj?cego krew p?powinow?;
     2) u?ytych ubrań jednorazowych i wielorazowych;
     3) u?ytego sprz?tu i narz?dzi jednorazowego i wielorazowego u?ytku;
     4) u?ytych materia?ów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, r?k, narz?dzi i urz?dzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji;
     5) eksploatacji sprz?tu i urz?dzeń;
     6) utrzymania i eksploatacji sprz?tu do monitorowania;
     7) u?ytych wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;
     8) dystrybucji i transportu krwi p?powinowej do medycznego laboratorium diagnostycznego oraz banku tkanek i komórek;
     9) wynagrodzenia personelu w zakresie testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji.

     § 10. Koszty pobrania komórek lub tkanek ze zw?ok ludzkich ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
     2) badań i kwalifikacji potencjalnego dawcy, o których mowa w § 2;
     3) wynagrodzenia lekarza pobieraj?cego lub wynagrodzeń personelu zespo?u pobieraj?cego;
     4) wykonania badań, o których mowa w § 3;
     5) wykorzystania bloku operacyjnego, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych lub sali sekcyjnej;
     6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
     7) transportu komórek i tkanek do banku tkanek i komórek.

     § 11. Koszty pobrania od ?ywego dawcy regeneruj?cych si? komórek lub tkanek, innych ni? szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi p?powinowej przeznaczonych do przeszczepienia ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:

     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmuj?cych:

      a) ogólne badanie lekarskie potencjalnego dawcy,
      b) specjalistyczne badania lekarskie potencjalnego dawcy,
      c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

     3) wykonania zabiegu pobrania obejmuj?ce:

      a) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materia?ów niezb?dnych przy pobraniu,
      b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
      c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
      d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddzia?u intensywnej terapii;

     4) badania i oceny pobranych komórek lub tkanek w medycznym laboratorium diagnostycznym;
     5) hodowli komórek do przeszczepienia;
     6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
     7) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonane pobranie;
     8) przygotowania potencjalnego dawcy do pobrania;
     9) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;
     10) leczenia dawcy po zabiegu pobrania komórek lub tkanek.

     § 12. Koszty przetwarzania, sterylizacji i dystrybucji komórek lub tkanek w banku tkanek i komórek ustala si?, bior?c pod uwag? koszty:
     1) wynagrodzeń personelu banku tkanek i komórek wykonuj?cego czynno?ci testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek lub tkanek;
     2) konsultacji specjalistycznych;
     3) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
     4) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.

     § 13. Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narz?dów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma by? dokonany zabieg przeszczepienia, ustala si?, bior?c pod uwag? koszty, o których mowa w § 9 pkt 2–7.

     § 14. 1. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od pobrania narz?du lub narz?dów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek ?mierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania kr??enia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci nieprawid?owe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynno?ci:
     1) zwi?zanych z pobieraniem narz?du lub narz?dów, wykonanych do momentu odst?pienia od pobrania, s? ustalane w sposób okre?lony w § 1–7;
     2) okre?lonych w § 7 s? kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.

     2. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od przeszczepienia pobranego narz?du lub narz?dów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci wykryta choroba nowotworowa, nieprawid?owe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt d?ugi czas niedokrwienia narz?du po pobraniu, koszty czynno?ci:
     1) zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucj? narz?du lub narz?dów, wykonanych do momentu odst?pienia od przeszczepienia, s? ustalane w sposób okre?lony w § 1–7 i 13;
     2) okre?lonych w § 7 s? kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.

     3. W przypadku konieczno?ci odst?pienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi p?powinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególno?ci zaostrzenie si? procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynno?ci zwi?zanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucj? szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi p?powinowej, wykonanych do momentu odst?pienia od przeszczepienia, s? ustalane w sposób okre?lony odpowiednio w § 8 albo § 9.

     § 15.2) 1. Ustalaj?c koszty czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów, bierze si? pod uwag? koszty poszczególnych czynno?ci z ostatnich trzech lat kalendarzowych.

     2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia informacj? o proponowanym wzro?cie kosztów czynno?ci okre?lonych w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia, opart? o analiz? przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku nast?pnym.

     3. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia informacj? o proponowanym wzro?cie kosztów czynno?ci okre?lonych w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia, opart? o analiz? przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku nast?pnym.

     4. Sporz?dzaj?c informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, podmioty okre?lone w tych przepisach bior? pod uwag? w szczególno?ci:
     1) koszty poszczególnych czynno?ci z poprzednich 3 lat;
     2) koszty wykonywania tych czynno?ci ponoszone przez podmioty, w których pobiera si? co najmniej 30 narz?dów rocznie – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 2;
     3) koszty wykonywania tych czynno?ci ponoszone przez banki tkanek i komórek – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3.

     5. Koszty czynno?ci banku tkanek i komórek zwi?zanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy okre?la za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia.

     6. Koszty czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem narz?dów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek ?mierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania kr??enia, okre?la za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia.

     7. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia mo?e ustali? koszty czynno?ci, okre?lonych w za??cznikach nr 1 i 2 do rozporz?dzenia, z uwzgl?dnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

     § 16. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zawarte na rok 2010 r. przed wej?ciem w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia zachowuj? wa?no??.

     § 17. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia3).4)


     Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2093)


      

     Za??cznik nr 15)

     KOSZTY CZYNNO?CI BANKU TKANEK I KOMÓREK ZWI?ZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK LUB TKANEK OD DAWCY

     Lp.

     Czynno?ci

     Koszt (w z?otych)

     1

     Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem i w trakcie pobrania tkanek i komórek

     140

     2

     Pobranie jednej ko?ci d?ugiej z kończyny

     106

     3

     Pobranie innych ko?ci na zamówienie (w tym ko?ci pokrywy czaszki)

     72

     4

     Pobranie mostka z chrz?stkami ?ebrowymi

     66

     5

     Pobranie ?ebra

     33

     6

     Pobranie jednostronne talerza biodrowego

     65

     7

     Pobranie ?ci?gna, wi?zad?a

     65

     8

     Pobranie serca na zastawki

     250

     9

     Pobranie osierdzia

     77

     10

     Pobranie naczynia krwiono?nego rozga??zionego co najmniej 10 cm

     280

     11

     Pobranie naczynia krwiono?nego co najmniej 10 cm

     177

     12

     Pobranie naczynia krwiono?nego poni?ej 10 cm

     110

     13

     Pobranie rogówki (p?atka rogówko-twardówkowego)/ga?ki ocznej

     183

     14

     Pozyskanie owodni od dawcy ?ywego

     59

     15

     Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

     31

     16

     Pobranie b?ony ??cznotkankowej o powierzchni 100 cm2

     44

     17

     Pobranie komórek

     111

     18

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu jednej ko?ci d?ugiej

     z kończyny

     33

     19

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu dwóch ko?ci d?ugich

     z jednej kończyny

     56

     20

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu mostka

     33

     21

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ?eber

     44

     22

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu talerza biodrowego

     44

     23

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ko?ci na indywidualne zamówienie

     44

     24

     Kosmetyka zw?ok po pobraniu rogówki (p?atka rogówkowo-twardówkowego)/protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu ga?ki ocznej

     44

     25

     Kosmetyka zw?ok po pobraniu skóry dermatomem

     44

     26

     Protezowanie i kosmetyka zw?ok po pobraniu jednego ?ci?gna/wi?zad?a

      

     a) w przypadku jednorazowego pobrania do 10 szt. ?ci?gien/wi?zade?

     10

     b) w przypadku jednorazowego pobrania powy?ej 10 szt. ?ci?gien/wi?zade?

     15

     27

     Pobranie ??kotek z jednej kończyny

     200

     28

     Pobranie innych tkanek na zamówienie

     204

     29

     Pobranie ??kotki

     81

     30

     Protezowanie kończyny po pobraniu ??kotek

     51

     31

     Protezowanie po pobraniu innych tkanek na zamówienie

     102

     32

     Kosmetyka po pobraniu serca na zastawki

     51

     33

     Kwalifikacja dawcy

     137

     34

     Koszt przygotowania i sprz?tania sali sekcyjnej/operacyjnej do pobrania tkanek od jednego dawcy (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

     158

     35

     Koordynacja pobrania tkanek/komórek) (??cznie - dla wszystkich rodzajów tkanek I komórek)

     400

     36

     Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie rogówek (p?atków rogówkowo-twardówkowych)/ga?ek ocznych i/lub serca na zastawki (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

     105

     37

     Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie tkanek mi??niowo-szkieletowych i/lub skóry oraz pobranie wielotkankowe obejmuj?ce równie? pobranie rogówek (p?atków rogówkowo-twardówkowych)/ga?ek ocznych i/lub serca na zastawki (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

     316

     38

     Koszt przygotowania zw?ok do pobrania na sali sekcyjnej i ich zabezpieczenia po pobraniu i protezowaniu lub kosmetyce (??cznie - niezale?nie od liczby zespo?ów pobieraj?cych/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestnicz?cych w pobraniu tkanek)

     80

     Za??cznik nr 26)

     KOSZTY CZYNNO?CI ZWI?ZANYCH Z POBIERANIEM NARZ?DÓW OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON WSKUTEK ?MIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KR??ENIA

     A. Koszty osobowe

     Lp.

     Rodzaj kosztów

     Koszt jednostkowy

     (w z?otych)

     Koszt razem (w z?otych)

     I

     Identyfikacja dawcy zmar?ego     1

     lekarz - wst?pna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

     300

     300

     2

     wykonanie serii badań*

     300

     600

     3

     lekarze stwierdzaj?cy ?mier? mózgu*

     500

     1000


     Razem


     1900

     II

     Opieka nad dawc? od stwierdzenia ?mierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr??enia do pobrania narz?du lub narz?dów     1

     lekarz

     900

     900

     2

     piel?gniarka

     700

     700

     3

     konsultacje specjalistyczne

     250

     250


     Razem


     1850

     III

     Zabieg pobrania narz?du lub narz?dów     1

     lekarz anestezjolog

     750

     750

     2

     piel?gniarka

     500

     1000

     3

     salowa

     300

     300


     Razem


     2050


     Razem koszty osobowe


     5800

     * Obejmuje ca?o?? badania stwierdzaj?cego ?mier? mózgu wed?ug obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (M.P. z 2020 r. poz. 73).

     B. Koszty materia?owe i badań kwalifikuj?cych dawców narz?dów

     Lp.

     Koszty materia?owe i badań kwalifikuj?cych

     Koszt za pobranie nerki, obu nerek lub jednego innego narz?du (w z?otych)

     Koszt razem za pobranie nerek i narz?du dodatkowego (w z?otych)

     I

     Koszty badań     1

     badania laboratoryjne (bez wirusologicznych)

     270

     370

     2

     badania inne (USG, TK, ECHO, RTG, EKG)

     350

     400

     3

     badania wirusologiczne

     200

     200

     4

     markery nowotworowe

     200

     200

     5

     badania instrumentalne

     600

     600

     II

     Koszty materia?owe     1

     leki, p?yny do?ylne, p?yny krwiozast?pcze oraz inne niezb?dne materia?y

     880

     1300

     2

     koszty pracy sali operacyjnej

     580

     790

     3

     zabezpieczenie logistyczne

     100

     100


     Razem koszty materia?owe i badań

     3180

     3960

     III

     Inne koszty     1

     Koronarografia*


     500

     2

     Bronchoskopia**


     500

     * Koronarografia - dolicza si?, je?li wykonano.
     ** Bronchoskopia - dolicza si?, je?li wykonano.

     C. Koszty pobrania narz?dów

     Lp.

     Rodzaj pobrania

     Koszt pobrania nerki albo nerek
     (w z?otych)

     Koszt pobrania kolejnego narz?du
     (w z?otych)

     Koszt pobrania narz?du albo narz?dów ??cznie z kosztami osobowymi
     (w z?otych)

     1

     Pobranie tylko nerki albo nerek

     8980


     8980

     2

     Pobranie tylko jednego narz?du gdy nie s? pobierane nerka albo nerki


     8980

     8980

     3

     Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narz?du

     4880

     4880

     9760

     4

     Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narz?dów

     3513

     3513

     10 539

     5

     Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narz?dów

     2830

     2830

     11 320

     6

     Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narz?dów*

     2420

     2420

     12 100

     * Koszt pobrania ka?dego dodatkowego narz?du ponad "pobranie nerki albo nerek i 4 innych narz?dów" ustala si? na 2420 z?.

     D. Koszty pobrania narz?du lub narz?dów zwi?zane z czynno?ciami podmiotu leczniczego, który pobra? narz?d lub narz?dy albo wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania

     Lp.

     Rodzaj czynno?ci wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonuj?cy pobrania narz?du lub narz?dów albo który wys?a? zespó? lekarsko-piel?gniarski do ich pobrania

     Koszty osobowe
     (w z?otych)

     Koszty materia?owe
     (w z?otych)

     1

     Organizacja zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego do pobrania

     100

     55

     2

     Transport zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego z pobranym narz?dem lub narz?dami, zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego albo narz?du lub narz?dów


     1100

     3

     Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespo?u lekarsko-piel?gniarskiego

     1650


     4

     Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materia?y niezb?dne do pobrania narz?du lub narz?dów i ich zabezpieczenia na okres transportu*


     3000

     5

     Badania specjalistyczne kwalifikuj?ce narz?d lub narz?dy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma by? dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

     330

     330

     Razem

     2080

     4485

     * Nalicza si?, gdy zastosowano.
     ** Wykonywane wyj?tkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narz?d lub narz?dy, nie pozwalaj? jednoznacznie na zakwalifikowanie narz?du lub narz?dów do przeszczepienia.


     1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
     2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 2365), które wesz?o w ?ycie z dniem 12 stycznia 2021 r.
     3) Rozporz?dzenie zosta?o og?oszone w dniu 2 kwietnia 2010 r.
     4) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 pa?dziernika 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynno?ci zwi?zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj? i dystrybucj? komórek, tkanek i narz?dów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1503), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks karny (Dz. U. poz. 1149) utraci?o moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia.
     5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporz?dzenia, o którym mowa w odno?niku 2.
     6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporz?dzenia, o którym mowa w odno?niku 2. 

      
     Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
     Ustawa o zawodzie lekarza 
     Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
     Dyrektywa 2010/53/UE 
     Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
     Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
     Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
     Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
     Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
     Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
     Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
     Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
     Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
     Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
     Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
     Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
     Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
     Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
     Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
     Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
     Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
     Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
     Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
     Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 
      

     Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
     Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

     © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"