<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie

   Dziennik Ustaw 2009 r. nr 213, poz. 1655

   Data og?oszenia: 2009-12-16
   Data wej?cia w ?ycie: 2009-12-31
   Data obowi?zywania: 2009-12-31

   Rozporz?dzenie
   Ministra Zdrowia1)
   z dnia 4 grudnia 2009 r.
   w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie

   Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1.

   Rozporz?dzenie okre?la:
   1)  sposób i tryb tworzenia i prowadzenia krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie, zwanej dalej ?list?”;
   2)  kryteria medyczne i sposób dokonywania wyboru potencjalnego biorcy;
   3)  sposób informowania potencjalnych biorców o kolejno?ci wpisu na list?.

   § 2.

   1. List? prowadzi si? w formie pisemnej i elektronicznej.
   2. Lista obejmuje potencjalnych biorców zakwalifikowanych do przeszczepienia:
   1)  nerki;
   2)  nerki i trzustki;
   3)  trzustki;
   4)  w?troby;
   5)  serca;
   6)  p?uca;
   7)  komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi p?powinowej;
   8)  regeneruj?cych si? komórek, innych ni? szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi p?powinowej, w szczególno?ci:
   a)  oka,
   b)  trzustki,
   c)  przytarczyc,
   d)  w?troby,
   e)  chrz?stki stawowej,
   f)  mi??niowych,
   g)  naskórka.

   § 3.

   1. Potencjalny biorca zakwalifikowany do przeszczepienia mo?e by? zg?oszony na list? tylko przez lekarza kieruj?cego zespo?em, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej ?ustaw?”.
   2. Potencjalnego biorc? zakwalifikowanego do przeszczepienia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”, zwane dalej ?Centrum”, wpisuje na list? w odniesieniu do danego rodzaju komórek, tkanek lub narz?dów, okre?lonych w § 2 ust. 2, do których przeszczepienia ten potencjalny biorca zosta? zakwalifikowany.
   3. Centrum nie wpisuje na list? potencjalnego biorcy zakwalifikowanego do przeszczepienia, je?eli zosta? on uprzednio wpisany na list? w odniesieniu do tego samego rodzaju komórek, tkanek lub narz?dów, okre?lonych w § 2 ust. 2.
   4. O zaistnieniu przypadku, o którym mowa w ust. 3, Centrum niezw?ocznie powiadamia lekarza, który zg?asza wpisanego ju? na list? potencjalnego biorc? zakwalifikowanego do przeszczepienia .
   5. Wpisu na list? potencjalnego biorcy zakwalifikowanego do przeszczepienia dokonuje si? niezw?ocznie po otrzymaniu zg?oszenia, o którym mowa w ust. 1.

   § 4.

   1. Zg?oszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokonuje si? przesy?k? polecon? lub drog? elektroniczn?.
   2. Zg?oszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, przesy?ane drog? elektroniczn? musi zosta? oznakowane w sposób umo?liwiaj?cy jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy oraz zapewnia? bezpieczeństwo przesy?anych danych.
   3. System teleinformatyczny, za którego pomoc? jest przesy?ane zg?oszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, musi posiada? odpowiedni poziom bezpieczeństwa przed utrat? danych oraz dost?pem osób nieuprawnionych.
   4. Do przetwarzania danych osobowych stosuje si? wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, w rozumieniu przepisów w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych.

   § 5.

   1. Wpisu danych na list? dokonuje si? pod kolejnym numerem.
   2. Wpis na li?cie nie mo?e zosta? usuni?ty.
   3. W przypadku gdy potencjalnemu biorcy wykonano przeszczepienie, jego dane wykre?la si? z listy i przenosi si? do archiwum listy.
   4. Dane zgromadzone w archiwum listy przechowuje si? przez okres 30 lat od dnia wykonania przeszczepienia, w sposób zabezpieczaj?cy przed dost?pem osób nieuprawnionych.
   5. Oprogramowanie listy prowadzonej w formie elektronicznej musi umo?liwia? aktualizacj? danych w sposób pozwalaj?cy na:
   1)  identyfikacj? czasu aktualizacji i danych osoby dokonuj?cej aktualizacji;
   2)  odtworzenie danych sprzed aktualizacji;
   3)  identyfikacj? danych i ?ród?a ich pochodzenia.
   6. Oprogramowanie listy prowadzonej w formie elektronicznej musi posiada? zabezpieczenia uniemo?liwiaj?ce usuni?cie poprzednio wprowadzonych danych, podczas czynno?ci aktualizacji lub wykre?lania z listy, o którym mowa w ust. 3.
   7. Na li?cie prowadzonej w formie pisemnej aktualizacja musi by? dokonywana w sposób czytelny, z podaniem daty dokonania aktualizacji oraz z czytelnym podpisem osoby, która jej dokona?a.
   8. Lista prowadzona w formie pisemnej musi by? zabezpieczona przed dost?pem osób nieuprawnionych.
   9. Przetwarzanie danych osobowych na li?cie ustala si? na wysokim poziomie bezpieczeństwa.

   § 6.

   Informacj? o wprowadzeniu na list? danych potencjalnego biorcy zakwalifikowanego do przeszczepienia, dacie oraz kolejno?ci wpisu na list? Centrum przesy?a niezw?ocznie przesy?k? polecon? lub drog? elektroniczn? do:
   1)  lekarza dokonuj?cego zg?oszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;
   2)  potencjalnego biorcy.

   § 7.

   1. Wybór potencjalnego biorcy narz?du z listy koordynuje Centrum poprzez:
   1)  przyjmowanie z zak?adów opieki zdrowotnej informacji o mo?liwo?ci pobrania narz?dów w celu przeszczepienia po stwierdzeniu ?mierci mózgu albo nieodwracalnego zatrzymania kr??enia;
   2)  niezw?oczne informowanie zak?adów opieki zdrowotnej dokonuj?cych przeszczepień narz?dów o ka?dym przypadku mo?liwo?ci pobrania narz?dów w celu przeszczepienia po stwierdzeniu ?mierci mózgu albo nieodwracalnego zatrzymania kr??enia;
   3)  przekazywanie zak?adom opieki zdrowotnej dokonuj?cych przeszczepień narz?dów danych osobowych i informacji medycznych o potencjalnym dawcy narz?dów.
   2. Wybór potencjalnego biorcy szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej lub krwi p?powinowej z listy koordynuje Centrum poprzez:
   1)  przeszukanie krajowych lub zagranicznych rejestrów potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   2)  przeszukanie krajowych lub zagranicznych rejestrów komórek krwiotwórczych krwi p?powinowej;
   3)  zlecanie medycznemu laboratorium diagnostycznemu doboru szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi p?powinowej.
   3. Wyboru potencjalnego biorcy z listy dokonuje si? w oparciu o nast?puj?ce kryteria medyczne:
   1)  pilno?? przeszczepienia;
   2)  wykluczenie albo dopuszczenie niezgodno?ci immunologicznej mi?dzy potencjalnym dawc? a potencjalnym biorc?;
   3)  dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;
   4)  wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;
   5)  przewidywane efekty przeszczepienia;
   6)  czas oczekiwania na przeszczepienie;
   7)  aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.
   4. Wyboru z listy potencjalnego biorcy narz?du, wed?ug kolejno?ci wpisu na list?, dokonuje lekarz wyznaczony przez kierownika zak?adu opieki zdrowotnej dokonuj?cego przeszczepień narz?dów, w porozumieniu z Centrum.
   5. Wyboru potencjalnego biorcy narz?du, z pomini?ciem kolejno?ci wpisu na list?, dokonuje lekarz, o którym mowa w ust. 4, po stwierdzeniu, ?e potencjalny biorca jest w stanie bezpo?redniego zagro?enia ?ycia.

   § 8.

   Wyboru z listy potencjalnego biorcy szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej lub krwi p?powinowej dokonuje lekarz prowadz?cy post?powanie lecznicze potencjalnego biorcy, wyznaczony przez kierownika zak?adu opieki zdrowotnej, w którym dokonuje si? przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej lub komórek krwiotwórczych krwi p?powinowej.

   § 9.

   Zak?ad opieki zdrowotnej, który dokona? przeszczepienia narz?du, szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej lub krwi p?powinowej, przesy?a niezw?ocznie do o?rodka kwalifikuj?cego do przeszczepienia oraz do Centrum szczegó?owy protokó? wyboru potencjalnego biorcy z listy wraz z uzasadnieniem.

   § 10.

   1. Wyboru potencjalnego biorcy regeneruj?cych si? komórek, innych ni? szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi p?powinowej, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, dokonuje lekarz wyznaczony przez kierownika zak?adu opieki zdrowotnej, w którym dokonuje si? przeszczepień tych komórek, wed?ug kolejno?ci wpisu na list?.
   2. Zak?ad opieki zdrowotnej, który dokona? przeszczepienia komórek, o których mowa w ust. 1, przesy?a niezw?ocznie do o?rodka kwalifikuj?cego do przeszczepienia oraz do Centrum, szczegó?owy protokó? wyboru potencjalnego biorcy z listy wraz z uzasadnieniem.

   § 11.

   Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia2).

   MINISTER ZDROWIA


   1)Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
   2) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie (Dz. U. Nr 80, poz. 566), które traci moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 141, poz. 1149).


    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>