<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

     

    Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

    Data og?oszenia:2006-12-12
    Data wej?cia w ?ycie:2006-12-27
    Data obowi?zywania: 2006-12-27

    Dziennik Ustaw 2006 r. nr 228, poz. 1671

     

     

    ROZPORZ?DZENIE
    MINISTRA ZDROWIA1)

    z dnia 1 grudnia 2006 r.
    w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze    Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarz?dza si?, co nast?puje:

    § 1.

    Centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów ze zw?ok ludzkich, zwany dalej ?centralnym rejestrem sprzeciwów”, stanowi zbiór informatyczny i archiwalny danych zawartych w zg?oszeniach o dokonanie wpisu sprzeciwu i zg?oszeniach o wykre?lenie wpisu sprzeciwu.

    § 2.

    1. Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów nast?puje na podstawie zg?oszenia osoby okre?lonej w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej ?ustaw?”.
    2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si? niezw?ocznie po otrzymaniu zg?oszenia.
    3. Potwierdzeniem dokonania wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wpisie sprzeciwu, sporz?dzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”, zwanego dalej ?Poltransplantem”.
    4. Je?eli zakres danych w nades?anym zg?oszeniu jest niezgodny z art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy, Poltransplant odsy?a zg?oszenie do osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy, bez dokonania wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów z jednoczesnym wskazaniem braków uniemo?liwiaj?cych dokonanie wpisu.


    § 3.

    1. O istnieniu wpisu sprzeciwu ma?oletniego zawiadamia si? osob?, której wpis dotyczy, po osi?gni?ciu przez ni? pe?noletno?ci, informuj?c jednocze?nie o mo?liwo?ci cofni?cia sprzeciwu w formie, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz o skutku, o którym mowa w ust. 4.
    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy?a si? w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu, przesy?k? pocztow? za potwierdzeniem odbioru.
    3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy?a si? równie? do ma?oletniego który ukończy? szesna?cie lat.
    4. Brak odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni stanowi potwierdzenie sprzeciwu.
    5. Zmian wpisów w centralnym rejestrem sprzeciwów dotycz?cych ma?oletniego, o którym mowa w ust.1 i 3, dokonuje si? niezw?ocznie po otrzymaniu zg?oszenia o wykre?lenie wpisu.

    § 4.

    1. Wykre?lenie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów nast?puje na podstawie zg?oszenia o wykre?lenie wpisu sprzeciwu przez osob? okre?lon? w art. 5 ust. 1-3 ustawy.
    2. Potwierdzeniem dokonania wykre?lenia wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wykre?leniu wpisu sprzeciwu, sporz?dzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu.
    3. Przepisy § 2 ust. 4 stosuje si? odpowiednio.


    § 5.

    1. Zg?oszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, mo?na sk?ada? na formularzu, osobi?cie lub przesy?a? poczt? na adres Poltransplantu.
    2. Formularz zg?oszenia, o którym mowa w ust. 1, znajduje si? na stronie internetowej Poltransplantu lub w zak?adach opieki zdrowotnej.


    § 6.

    1. Istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów lekarz zamierzaj?cy dokona? pobrania lub osoba przez niego upowa?niona ustala telefonicznie, faksem lub poczt? elektroniczn?.
    2. Osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów poprzez wys?anie do Poltransplantu przesy?k? polecon?, pytania zawieraj?cego dane wymienione w art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy oraz nast?puj?ce dane osoby wymienionej w art. 7 ust. 6 ustawy:
    1) imi? i nazwisko;
    2) numer i seria dowodu to?samo?ci;
    3) numer PESEL;
    4) adres podmiotu, w którym jest zatrudniona ta osoba.
    3. Odpowied? na pytanie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza si? niezw?ocznie zawiadomieniem o istnieniu lub braku wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów.
    4. Odpowied? na pytanie, o którym mowa w ust. 2, przesy?a si? w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu przesy?k? polecon?.

    § 7.

    Do spraw wszcz?tych i niezakończonych przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia stosuje si? jego przepisy.

    § 8.

    Traci moc rozporz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 1 pa?dziernika 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zg?oszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie o?wiadczeń (Dz. U. Nr 124, poz. 588).

    § 9.

    Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od og?oszenia.

    MINISTER ZDROWIA


    W porozumieniu
    MINISTER SPRAWIEDLIWO?CI    1)Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

     

    Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
    Ustawa o zawodzie lekarza 
    Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
    Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
    Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
    Dyrektywa 2010/53/UE 
    Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
    Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
    Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
    Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
    Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
    Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
    Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
    Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
    Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
    Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
    Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
    Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
    Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
    Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
    Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
    Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
    Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
    Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
    Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
    Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
    Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
    Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
    Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
    Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
    Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
    Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

     

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>