<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców narz?du wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

    

     Dziennik Ustaw 2006 r. nr 83, poz. 579

     Data og?oszenia: 2006-05-16
     Data wydania: 2006-04-25
     Data wej?cia w ?ycie: 2006-12-31
     ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
     z dnia 25 kwietnia 2006 r.
     w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców narz?du wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

     Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si?, co nast?puje:

     § 1.

     ?ywym dawcom narz?du wykonuje si? pomocnicze i specjalistyczne badania diagnostyczne maj?ce na celu okre?lenie stanu zdrowia tych dawców.

     § 2.

     Zakres pomocniczych i specjalistycznych badań diagnostycznych, o których mowa w § 1, okre?la za??cznik do rozporz?dzenia.

     § 3.

     Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 31 grudnia 2006 r.

     MINISTER ZDROWIA     1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


     Za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia
     z dnia 25 kwietnia 2006 r. (poz. 579)

     POMOCNICZE I SPECJALISTYCZNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE ?YWEMU DAWCY NARZ?DU

     Pomocnicze
     i specjalistyczne badania
     diagnostyczne

     Bezpo?rednio po pobraniu narz?du

     3 miesi?ce po pobraniu narz?du

     12 miesi?cy do 10 lat (w kolejnych latach co 12 miesi?cy) po pobraniu narz?du

     Morfologia krwi z ocen? rozmazu krwinek bia?ych

     +

     +

     +

     P?ytki krwi

     +

     +

     +

     OB

     +

     +

     +

     Sód

     +

     +

     +

     Potas

     +

     +

     +

     Glukoza

     +

     +

     +

     Bilirubina

     +

     +

     +

     ALAT, ASPAT

     +

     +

     +

     Kreatynina

     +

     +

     +

     Mocznik

     +

     +

     +

     INR

     +

     +

     +

     Bia?ko ostrej fazy C (CRP)

     +

     +

     +

     Badanie ogólne moczu

     +

     +

     +

     USG nerki/w?troby

     +/-

     +/-

     +/-

     Inne badania laboratoryjne diagnostyczne

     +/-

     +/-

     +/-

     Inne specjalistyczne badania diagnostyczne

     +/-

     +/-

     +/-

      

     Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
     Ustawa o zawodzie lekarza 
     Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
     Dyrektywa 2010/53/UE 
     Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
     Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
     Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
     Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
     Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
     Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
     Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
     Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
     Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
     Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
     Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
     Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
     Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
     Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
     Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
     Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
     Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
     Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
     Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
     Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

      

      

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>