<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Algorytm badań immunologicznych

    


   Zasady zg?aszania do przeszczepienia nerki 
   Algorytm badań immunologicznych 
   Program wymiany par 

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

   Algorytm obowi?zuj?cy po udost?pnieniu zaktualizowanej wersji Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych.

    

   Algorytm obowi?zuj?cy po udost?pnieniu zaktualizowanej wersji Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych.

   1)  Wykonanie specjalistycznych badań kwalifikacyjnych zgodnie z art. 16c. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (niezb?dne do aktywacji potencjalnego biorcy):

    ?   Typowania tkankowego - badania antygenów zgodno?ci tkankowej w zakresie minimum HLA- A, B, DRB1. Badania nale?y wykona? w ci?gu 14 dni od daty pobrania materia?u.
    ?   Poziomu przeciwcia? - badanie PRA-CDC (minimum 1 raz). Badania w surowicy nale?y wykona? maksymalnie 45 dni od pobrania materia?u.

   ?  Powy?sze dotyczy nowych zg?oszeń.
   ? W przysz?o?ci przewiduje si? aktywacj? po wykonaniu kompletu badań z dwóch pobrań w ró?nym czasie: typowania tkankowego HLA- A, B, C, DRB1 (DRB3*/DRB4*/DRB5*), DQA1/B1, DPA1/B1 oraz poziomu przeciwcia? PRA-CDC + anty-HLA Luminex screen.
   ?
    Ostateczny zakres badań oraz terminy raportowania wyników s? okre?lone w umowie na wykonanie specjalistycznych badań kwalifikacyjnych HLA i PRA.

   2)  Badanie kwalifikacyjne typowania tkankowego – badania antygenów zgodno?ci tkankowej (HLA)
   Potencjalny biorca i dawca przed przeszczepieniem – wykonanie badań w zakresie antygenów HLA- A, B, C, DRB1 (DRB3*/DRB4*/DRB5*), DQA1/B1, DPA1/B1.
   Potencjalni biorcy – minimalnie na niskim poziomie rozdzielczo?ci ze wskazaniem odpowiednika serologicznego, optymalnie na wysokim poziomie rozdzielczo?ci.
   Zmarli dawcy – typowanie metod? Real-Time PCR umo?liwiaj?ce wskazanie najcz?stszych alleli.

   ? Powy?sze do zastosowania po wdro?eniu typowania zmar?ego dawcy metod? Real-Time PCR w o?rodkach przeszczepiaj?cych oraz po zawarciu umowy pomi?dzy PZT i Poltransplantem na finansowanie typowania potencjalnego biorcy w rozszerzonym zakresie.
   ? U potencjalnych biorców zakwalifikowanych do kolejnego przeszczepienia zaleca si? wykona? weryfikacyjne oznaczenie antygenów zgodno?ci tkankowej (HLA).

   3)  Badanie kwalifikacyjne poziomu przeciwcia? (w tym monitorowanie przed przeszczepieniem) – badania PRA i anty-HLA
   PRA-CDC (Panel Reactive Antibodies-Complement Dependent Citotoxicity) - badania stopnia uczulenia potencjalnego biorcy ze zró?nicowanym panelem limfocytów od minimum 30 niespokrewnionych osób metod? mikrolimfocytoksyczno?ci zale?nej od dope?niacza: 4 razy w roku (co kwarta?). U potencjalnych biorców zimmunizowanych (PRA-CDC ≥ 50% w poprzednim badaniu) nale?y równolegle wykona? test PRA-CDC z DTT celem weryfikacji obecno?ci przeciwcia? IgM.

   ? Przewiduje si? uzgodnienie wspólnego protoko?u badania z DTT i cystein? dla wszystkich pracowni zgodno?ci tkankowej

   Anty-HLA (Luminex screen), wykrywanie – oznaczanie obecno?ci przeciwcia? anty-HLA- 4 razy w roku (co kwarta?). Poza ocen? jako?ciow? (formu?a baseline), nale?y poda? warto?? maksymalnego MFI na podstawie parametru ?normalized /baseline” dla ka?dej klasy anty-HLA oraz anty-MIC. Obowi?zek wykonania i wpisania wyników oznaczenia specyficzno?ci przeciwcia? (SAB) przy pozytywnym screeningu.

   ? Wyniki max MFI wprowadzane zgodnie z raportem LabScreen Australia MFI – detail.

   Anty-HLA (Luminex SAB), identyfikacja – oznaczanie specyficzno?ci przeciwcia? anty-HLA - 4 razy w roku (co kwarta?). W surowicach wybranych do badań specyficzno?ci przeciwcia? anty-HLA nale?y wykluczy? efekt prozonalny – preanalityka z EDTA. Ocena badań powinna by? prowadzona wed?ug formu?y baseline, minimalne obowi?zkowe raportowane warto?ci powy?ej 500 MFI. Fakultatywnie raportowane w zakresie warto?ci 1-499 MFI.

   ? Przewiduje si? opracowanie wspólnego protoko?u EDTA jednakowego dla wszystkich pracowni zgodno?ci tkankowej.

   Anty-HLA (Luminex anty-C1q), ocena - oznaczanie lityczno?ci przeciwcia? anty-HLA - 2 razy w roku (co drugi kwarta? / co pó? roku). Badanie nale?y prowadzi? w tych samych surowicach, gdzie uzyskano dodatni wynik oznaczenia specyficzno?ci przeciwcia? anty-HLA, wobec tych samych regu? dla raportowania wyniku (baseline /min 500 MFI).

   ? Obecnie przyj?ty próg 500 MFI dla badań oznaczania lityczno?ci przeciwcia? anty-HLA (anty-C1q) b?dzie dostosowany w zale?no?ci od uzyskanych w populacji rezultatów.
   ? Dla uzyskanych warto?ci Luminex anty-C1q nale?y poda? warto?? wirtualnego PRA (vPRA). Na podstawie wyniku vPRA nast?pi wyodr?bnienie potencjalnych biorców z najmniejsz? szans? na przeszczepienie (vPRA > 85%) i rozszerzenie diagnostyki.

   Zastrze?enie dotycz?ce cz?stotliwo?ci badań poziomu przeciwcia? anty-HLA: W przypadku chorych po leczeniu immunomoduluj?cym oraz chorych wysoko immunizowanych zg?oszonych do przeszczepienia krzy?owego/?ańcuchowego dopuszcza si? mo?liwo?ci wykonywania badań anty-HLA z wi?ksz? cz?stotliwo?ci?, zgodnie z zaleceniami o?rodka transplantacyjnego. W przysz?o?ci przewiduje si? u wszystkich chorych, ze statusem aktywny na KLO oczekuj?cych na przeszczepienie, wykonywanie badań anty-HLA po odnotowanych zdarzeniach immunizacyjnych lecz nie rzadziej ni? co pó? roku.

   4)  Wykluczenie autoprzeciwcia? klasy IgG/ IgM

   U biorców wysokozimmunizowanych, nale?y wykona? badanie auto CM-CDC – prób? krzy?ow? metod? serologiczn? (complement dependent cytotoxicity cross-match) bez i z odczynnikiem DTT. Nale?y poinformowa? stacj? dializ o konieczno?ci wykonania badań i pobrania odpowiedniego materia?u (surowica + krew biorcy pobrana na heparyn?)

   ? Planowane w kolejnych etapach wdro?enia programu, po ustaleniu kryteriów MFI dla Luminex anty-C1q.
   ? Opcjonalna weryfikacja obecno?ci przeciwcia? przeciwko zdenaturowanym epitopom (anty-dHLA) -> korekta vPRA i anty-HLA.

   5)  Próba krzy?owa przed przeszczepieniem

   Próba krzy?owa z pul? limfocytów T i B (CM-CDC_T+B) oraz próba krzy?owa z pul? limfocytów B (CM-CDC_B).

   Dla potencjalnych biorców z potwierdzonymi przeciwcia?ami klasy IgM nale?y wykona? prób? krzy?ow? z odczynnikiem DTT (CM-CDC+DTT).

   ? Zalecenia dla pacjentów wysokiego ryzyka immunologicznego tj. CM-CDC_T+B (ujemny) i CM-CDC_B (dodatni) oraz ostatni wynik DSA KLASY II > 2000 MFI: Przed transplantacj? nale?y wykona? prób? krzy?ow? metod? cytometrii przep?ywowej (FCXM - flow cytometry cross-match) oraz dodatkowe badanie CM-CDC z nowego pobrania (maksymalnie 24 godziny przed przeszczepieniem).

   data publikacji 14.04.2021 r.

   Algorytm badań immunologicznych - Pracownia Zgodno?ci Tkankowej

   1)  Badanie antygenów zgodno?ci tkankowej (HLA)

    ­   biorca i dawca w zakresie antygenów HLA- A, B, C, DR, DQA1/B1, DPA1/B1 ( niski / po?redni poziom rozdzielczo?ci)
    ­   biorca zakwalifikowany do kolejnego przeszczepu powinien mie? wykonane ponowne oznaczenie antygenów HLA

    

   2)   Monitorowanie immunologiczne- oznaczanie przeciwcia? anty-HLA

    ­   PRA-CDC -   1 x kwarta?  (panel 30 dawców)
    ­   oznaczanie obecno?ci przeciwcia? anty-HLA  (Luminex screen) – 1 x kwarta?
    ­   oznaczanie specyficzno?ci przeciwcia? anty-HLA (Luminex Single Antigen- L-SAB)–  minimum  2 x rok
    ­   oznaczanie lityczno?ci przeciwcia? anty-HLA  (Luminex C1q screen- anty-C1q SAB)- minimum 2 x rok, ( w tych samych surowicach, gdzie L-SAB dodatni)

     

   3) Weryfikacja obecno?ci cytotoksycznych przeciwcia? klasy IgM*

    ­   u biorców, u których stwierdzono obecno?? przeciwcia? cytotoksycznych (PRA-CDC ≥ 80%) i równocze?nie brak jest przeciwcia? w testach Luminex Screen lub maj?cych niskie warto?ci w testach Luminex Single Antigen ( L-SAB < 5000 MFI), nale?y wykona? równocze?nie test PRA-CDC i  PRA-CDC z odczynnikiem DTT (rozró?nienie przeciwcia? IgG /IgM)
    * UWAGA: W celu weryfikacji obecno?ci przeciwcia? o niskich warto?ci MFI lub ich braku, w testach fazy sta?ej (Luminex) nale?y wykluczy? efekt prozonalny stosuj?c np. inkubacj? surowicy badanej z EDTA

     

   4) Wykluczenie autoprzeciwcia? klasy IgG/ IgM

    ­   auto CDC-XM bez i z odczynnikiem DTT (surowica + krew biorcy pobrana na heparyn?)

    

   5) Biorcy zimmunizowani - obecne przeciwcia?a anty-HLA w testach fazy sta?ej (Luminex)

    ­   Na podstawie badanie lityczno?ci wykrytych przeciwcia? anty-HLA (Luminex C1q screen) okre?lenie nieakceptowalnych antygenów HLA (unacceptable HLA antigens mismatches -UAMs)
    ­   Je?eli biorca ma lityczne przeciwcia?a przeciw antygenom HLA dawcy, jest to przeciwskazanie do przeszczepienia nerki (wirtualny cross-match- vXM dodatni).

    

   6) Wirtualne PRA (vPRA).

    ­   Do kalkulacji vPRA podawane s? wy??cznie swoisto?ci litycznych przeciwcia? anty-HLA L-SAB C1q[+].
    ­   Na podstawie wyniku vPRA wyodr?bnienie biorców z najmniejsz? szans? na przeszczep (vPRA>85%) i rozszerzenie diagnostyki.

     

   7) Biorcy vPRA >85% , wykluczone auto /allo IgM

    ­   Weryfikacja obecno?ci przeciwcia? przeciwko zdenaturowanym epitopom (anty-dHLA)- korekta vPRA i anty-HLA

     

   8) Potencjalny biorca zakwalifikowany do biologicznej próby krzy?owej CM-CDC

    ­   XM-CDC:  z pul?  limfocytów T i B  oraz B , minimalne czasy inkubacji 60 min / 60 min , w temp. pokojowej
    ­   XM-CDC + DTT   dla biorców z potwierdzonymi przeciwcia?ami klasy IgM

     

   9) Opcjonalnie:

    ­   Pacjenci do re-tx z obecnymi nielitycznymi L-SAB DSA > 3000 MFI [ DSA (+), C1q( -) ],
    ­   oraz pacjenci do pierwszej transplantacji z obecnymi nielitycznymi L-SAB DSA >5000 MFI  - zalecany dodatkowo FCXM
    ­   Pacjenci wysokiego ryzyka immunologicznego, przed tx dodatkowo wykonany CM-CDC z surowic? ?wie?o pobran? (24 godz.)

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>