<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji odprokuratora lub stanowiska s?du rodzinnego o niewyra?eniu sprzeciwu na pobranie ze zw?ok komórek, tkanek i narz?dówz dnia 30 pa?dziernika 2007 r.

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

    

   Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 30 pa?dziernika 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du rodzinnego o niewyra?eniu sprzeciwu na pobranie ze zw?ok komórek, tkanek i narz?dów


   Dziennik Ustaw 2007 r. nr 210, poz. 1532

   • Data og?oszenia:2007-11-14
   • Data wej?cia w ?ycie:2007-11-29
   • Data obowi?zywania: 2007-11-29

    

   ROZPORZ?DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO?CI

   z dnia 30 pa?dziernika 2007 r.

   w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du rodzinnego o niewyra?eniu sprzeciwu na pobranie ze zw?ok komórek, tkanek i narz?dów

    

    Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarz?dza si?, co nast?puje:

    § 1. 1. Je?eli komórki, tkanki lub narz?dy maj? by? pobrane ze zw?ok osoby w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e zgon nast?pi? w wyniku czynu zabronionego stanowi?cego przest?pstwo, kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, w którym ma nast?pi? ich pobranie, albo lekarz przez niego upowa?niony wyst?puje do w?a?ciwego prokuratora lub s?du rodzinnego w celu uzyskania informacji lub stanowiska o niewyra?eniu sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek lub narz?dów.

    2. W przypadku gdy nie zosta?o wszcz?te post?powanie przygotowawcze, w?a?ciwym prokuratorem jest prokurator, w którego rejonie zosta? pope?niony czyn zabroniony stanowi?cy przest?pstwo, w wyniku którego nast?pi? zgon, albo w którego rejonie nast?pi? zgon, a gdy i to nie jest wiadome - prokurator, w którego rejonie zosta?y odnalezione zw?oki.

    § 2. 1. Wyst?pienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwane dalej "wyst?pieniem", przedstawia si? na pi?mie.

    2. W przypadkach niecierpi?cych zw?oki wyst?pienie mo?e by? przekazane w ka?dy sposób, w szczególno?ci za pomoc? faksu, ?rodków komunikacji elektronicznej, lub jego tre?? mo?e by? podana telefonicznie.

    3. Wyst?pienie w formie, o której mowa w ust. 2, nale?y niezw?ocznie potwierdzi? wyst?pieniem na pi?mie.

    § 3. 1. Wyst?pienie, o którym mowa w § 2, powinno zawiera?:

    1) imi? i nazwisko zmar?ego, dat? i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL oraz numer dokumentu to?samo?ci, chyba ?e dane te nie s? znane;

    2) dat? zgonu;

    3) wskazanie okoliczno?ci, które doprowadzi?y do ?mierci, ze szczególnym uwzgl?dnieniem tych, które powoduj? uzasadnione podejrzenie, ?e zgon móg? by? wynikiem czynu zabronionego, stanowi?cego przest?pstwo;

    4) okre?lenie komórek, tkanek lub narz?dów, które maj? by? pobrane;

    5) o?wiadczenie lekarza, ?e pobranie komórek, tkanek lub narz?dów nie b?dzie stanowi?o przeszkody w ustaleniu przyczyny zgonu;

    6) okre?lenie komórek, tkanek lub narz?dów, które mog? by? pobrane i zabezpieczone na potrzeby post?powania dowodowego.

    2. Do wyst?pienia na pi?mie do??cza si? dokument o stwierdzeniu zgonu osoby, której dotyczy wyst?pienie.

    § 4. 1. Informacj? lub stanowisko o niewyra?eniu sprzeciwu prokurator lub s?d rodzinny niezw?ocznie przekazuje wyst?puj?cemu na pi?mie b?d? za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub faksem.

    2. Informacja lub stanowisko, o których mowa w ust. 1, powinny zawiera? dane wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

    3. Je?eli przekazanie informacji lub stanowiska nast?pi?o za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub faksem, to powinny by? one niezw?ocznie potwierdzone na pi?mie.

    § 5. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.1)

    Minister Sprawiedliwo?ci: w z. B. Kempa

    1) Niniejsze rozporz?dzenie byto poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du rodzinnego o niewyra?eniu sprzeciwu na pobranie ze zw?ok komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 37), które na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) utraci?o moc z dniem 2 stycznia 2007 r.


     

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.


    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

      

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>