Strona g?oacute;wna

 

 

        

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

   

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant??państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia, z siedzib?w Warszawie istnieje od 1996 roku. G?oacute;wne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r.

Poltransplant działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58) z późn. zmianami (Dziennik Urzedowy Ministra Zdrowia z dn. 19 stycznia 2016 r. poz. 10). 

Działalności?Poltransplantu kieruje dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz. Dyrektor powoływany jest przez Ministra Zdrowia po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej. Dyrektorem Poltransplantu jest dr hab. n. med. Artur Kamiński.

 

Zadania Poltransplantu

Szczegółowe cele działalności Poltransplantu definiuje Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. z póżn. zm., które stanowi realizacj?założe?zawartych w Ustawie. Wymienia ona następujące obowiązki:

1) prowadzenie działa?mających na celu realizacj?zada?Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

2) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; 

3) finansowanie zada?ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; 

4) finansowanie zada?ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; 

5) organizowanie konkursów ofert na:

  a) procedur?pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,

  b) procedur?poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,

- na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

6) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobra?i przeszczepie?oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

8) współpraca z Krajow?Rad?Transplantacyjn? Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działa?mających na celu rozwój transplantologii;

9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zada?statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

10) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełnia?warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

11) organizowanie, nie rzadziej ni?raz w roku, zebra?kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych; 

12) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących si?komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

13) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomie?dotyczących istotnych zdarze?niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

14) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

15) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

16) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobra?i prze szczepie?komórek, tkanek i narządów;

17a) wykonywanie zada?w ramach przygotowa?obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej ?zdrowie;

18) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zada?związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Organizacja

W skład Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji wchodz?następujące komórki organizacyjne:

 • Zespó?do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
 • Zespó?do Spraw Finansowych i Osobowych;
 • Zespó?do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepie?
 • Zespó?Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
 • Zespó?Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
 • Zespó?Prowadzący Krajow?List?Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
 • Sekretariat.

 

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>