<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Strona g?ówna

    

   Koordynator Transplantacyjny

    

   Koordynator ?ywego dawcy 
   Szkolenia Koordynatorów 
   Koordynator Transplantacyjny - Archiwum 
    

    

   Koordynator Transplantacyjny

   W wi?kszo?ci krajów, gdzie przestrzeń transplantacyjna jest nale?ycie zorganizowana przyj?ta zosta?a trójstopniowa struktura sieci koordynatorów transplantacyjnych tj.:

   • poziom szpitala dawcy (donor hospitals),
   • poziom o?rodka transplantacyjnego (transplant centers, recipient hospitals),
   • poziom organizacji transplantacyjnej (sharing office, transplant coordination center, national transplant organization).

   Dla osób pe?ni?cych na ww. poziomach funkcje koordynatorów tak?e jest stosowane ró?ne nazewnictwo:

   okre?lenia dla osób pe?ni?cych zadania koordynatorów

   Poziom szpitala dawcy

   Poziom o?rodka transplantacyjnego

   Poziom organizacji transplantacyjnej

   polskie

   Koordynator szpitalny, koordynator lokalny, koordynator w szpitalu dawcy, koordynator pobierania narz?dów

   Koordynator regionalny, koordynator w o?rodku transplantacyjnym, koordynator regionalny w o?rodku transplantacyjnym, koordynator przeszczepiania narz?dów

   Koordynator centralny, koordynator Poltransplantu

   j?zyku angielskim

   Donor coordinator, key donation person. in-house coordinator, hospital coordinator

   Transplant coordinator, recipient coordinator

   Central coordinator

   Wobec przyj?tego w polskich regulacjach sformu?owania ?koordynator pobierania i przeszczepiania”  poj?cie ?koordynator szpitalny” odpowiada najbardziej poj?ciu ?koordynator pobierania”, a ?koordynator regionalny” poj?ciu ?koordynator przeszczepiania”.

    
   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   Koordynator transplantacyjny to osoba niezb?dna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narz?dów.

   Przewa?nie funkcj? koordynatora transplantacyjnego pe?ni osoba z wykszta?ceniem medycznym (lekarz, piel?gniarka), która organizuje, nadzoruje, koordynuje i dokumentuje ca?o?? z?o?onej, wielodyscyplinarnej i rozci?gni?tej w czasie pracy zespo?ów transplantacyjnych w zakresie identyfikacji i kwalifikacji dawcy narz?dów, opieki nad dawc?, pobrania wielonarz?dowego, alokacji, dystrybucji i przeszczepienia narz?dów oraz wczesnej i pó?nej opieki nad biorc? przeszczepu. Z regu?y cz??? tych zadań koordynator wykonuje osobi?cie. Ponadto koordynator odpowiada za kszta?towanie wizerunku transplantologii klinicznej w spo?eczeństwie w ogóle i w spo?eczno?ci medycznej; naucza, prowadzi kampanie promocyjne oraz niezb?dn? sprawozdawczo?? i statystyk? w tym zakresie.

   31 grudnia 2015 r. Poltransplant zatrudnia? 215 koordynatorów transplantacyjnych w ca?ym kraju.

   Szczególna rola przypada koordynatorom lokalnym, dzia?aj?cym w szpitalach, gdzie istnieje mo?liwo?? identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych, zmar?ych dawców, a wi?c mo?liwo?? pobrania narz?dów do przeszczepienia.

   Ponadto rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie umiej?tno?ci z zakresu w??szych dziedzin medycyny lub udzielania okre?lonych ?wiadczeń zdrowotnych (Dz. U. 2007 nr 124 poz. 867) ustanawia umiej?tno?? ?Koordynacja pobierania i przeszczepiania narz?dów” (pozycja 24 za??cznika nr 1 do rozporz?dzenia).

   Rozwój stanowisk koordynatorów szpitalnych to tak?e szczególne i pilne zadanie dla krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej na?o?one przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. ?dawstwo i przeszczepianie narz?dów; taktyka dzia?ań na poziomie europejskim” (2007/2210 (INI)). Rezolucja wzywa kraje cz?onkowskie do pe?nego wykorzystania narz?dów od zmar?ych, poprzez wdro?enie systemu koordynatorów szpitalnych, których zadaniem b?dzie identyfikacja potencjalnych dawców i kontakt z ich rodzinami.

   W Biuletynie Poltransplantu ka?dego roku publikowane s? informacje dotycz?ce aktywno?ci koordynatorów transplantacyjnych w Polsce.


    

   Szkolenie Podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych

   Koordynatorzy transplantacyjni musz? posiada? wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu nie tylko nauk medycznych (transplantologia kliniczna, immunologia, intensywna terapia), ale tak?e z zakresu psychologii klinicznej (rozmowa z rodzin? potencjalnego, zmar?ego dawcy, przekazanie informacji o ?mierci i zamiarze pobrania narz?dów), prawa, nauk spo?ecznych, organizacji i zarz?dzania, statystyki medycznej. Tak? wiedz? i umiej?tno?ci koordynatorzy nabywaj? podczas zaj?? Szkolenia Podyplomowego Koordynatorów Transplantacyjnych prowadzonego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny od wiosny 2007r. Inicjatorem powstania i projektodawc? Studiów jest Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej. Zaj?cia w postaci wyk?adów, seminariów i ?wiczeń praktycznych (84 godziny zaj?? w czasie 6 sobotnio-niedzielnych kursów) prowadzone s? przez uznanych i do?wiadczonych specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, przeszczepiania tkanek oraz psychologów klinicznych i przedstawicieli mediów. Studia kończ? si? egzaminem, absolwenci uzyskuj? dyplom.

   Celem Szkolenia jest wykszta?cenie koordynatora transplantacyjnego dla ka?dego szpitala w kraju.
   W latach 2007-2016 w CKP WUM odby?o sie 19 edycji szkolenia, wzi??o w nim udzia? 586 uczestników. 

   Absolwenci i wyk?adowcy pierwszej edycji studiów koordynatorów WUM

    

   Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje
   "Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narz?dów (Koordynatorów Transplantacyjnych)"
   w dniach 26.09 - 15.11 .2020 r.
   https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3320

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>