<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>

   Strona g?ówna

    

    

   Koordynatorzy Transplantacyjni

   Koordynator ?ywego dawcy 
   Szkolenia Koordynatorów 
   Koordynator Transplantacyjny - Archiwum 

    

          

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

   2023 r.

   Plan szkoleń na 2023 r.Plan szkoleń Poltransplantu na 2023 r. dla osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców (koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz?dów, tkanek i komórek) zgodnie z rozporz?dzeniem MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców oraz w zwi?zku z uruchomieniem narz?dzia teletechnicznego e-Transplant.

   2022 r.

   Informacja wstepna dotyczaca szkoleń koordynatorów w 2022 r.:


   VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w o?rodkach hematologicznych.

   22-23 wrze?nia 2022 r.

   Program szkolenia


   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

   Szkolenie wst?pne i ustawiczne osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców.

   28-29 wrze?nia 2022 r.

   Program szkolenia


   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od ?ywych dawców.

   30 wrze?nia 2022 r.

   Program szkolenia


   2021 r.

   Konkurs og?oszono 07.05.2021 r.
   link do og?oszeń

   Planowane og?oszenie
   Konkursu na pe?nienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym
   do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

   Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

   Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbli?szym terminie og?osi na bip.poltransplant.org.pl oferty na pe?nienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I – XIII - wykaz szpitali stanowi za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzib? w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

   Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

   Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu obejmowa? b?d?:

   Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu

   Kandydat przyst?puj?cy do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania formalne:

   1.  posiada? wy?sze wykszta?cenie medyczne;
   2.  ukończy? w ci?gu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wst?pne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozosta?ych koordynatorów);
   3.  posiada? obywatelstwo polskie;
   4.  korzysta? z pe?ni praw publicznych;
   5.  nie by? prawomocnie skazanym za przest?pstwo umy?lne;
   6.  nie by? karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi;
   7.  wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych)”;
   8.  zapewni?, ?e Poltransplant b?dzie jedynym p?atnikiem za czynno?ci wykonywane w ramach pe?nionej funkcji;
   9.  nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań formalnych podanych
   - w punkcie 1 polega na z?o?eniu kopii dyplomu ?wiadcz?cego o posiadanym wy?szym wykszta?ceniu medycznym,
   - w punkcie 2 – z?o?eniu kopii za?wiadczenia o odbytym szkoleniu,
   - w punkcie 3 – z?o?eniu kopii dowodu osobistego,
   - w punktach 4-9 - z?o?eniu oddzielnych pisemnych o?wiadczeń. 

   Kandydaci przyst?puj?cy do konkursu powinni spe?nia? nast?puj?ce wymagania niezb?dne:
   1. wykaza? znajomo?? obowi?zuj?cych w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
   2. posiada? plan dzia?ań zmierzaj?cych do zwi?kszenia wykorzystania potencja?u dawstwa narz?dów i tkanek w regionie z uwzgl?dnieniem wspó?pracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rz?dowymi, samorz?dowymi i pozarz?dowymi oraz bankami tkanek;
   3. posiada? plan wspó?pracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narz?dów i tkanek od osób zmar?ych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narz?dów afiliowanymi w o?rodkach transplantacyjnych.
   4. posiada? plan organizacji dzia?alno?ci edukacyjnej i promuj?cej medycyn? transplantacyjn? w regionie.
   5. posiada? plan organizacji w?asnego stanowiska pracy.

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań niezb?dnych podanych
   - w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
   - w punktach 2-5 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach

   Dodatkowo b?d? brane pod uwag? nast?puj?ce wymagania po??dane:
   1. znajomo?? procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
   2. do?wiadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
   3. do?wiadczenie we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, samorz?dowymi i rz?dowymi;
   4. dotychczasowe do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
   5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań po??danych podanych
   - w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
   - w punktach 2-3 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach
   - w punktach 4 - z?o?enie o?wiadczenia
   - w punkcie 5 – do??czenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia

   Sposób rozstrzygni?cia konkursu
   1.  Z?o?enie w terminie wymaganych dokumentów.
   2.  Rozmowa kwalifikacyjna przed komisj? konkursow? w trybie zdalnym
   3.  Ocena tre?ci dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezb?dnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań po??danych.
   4.  Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i m??czyzn je?li kandydaci spe?niaj? wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorz?dny.

   Oferty kandydatów, które nie b?d? zawiera? wymaganych dokumentów nie b?d? brane pod uwag? w dalszej cz??ci post?powania konkursowego i nie podlegaj? uzupe?nieniu.
   Dopuszczamy, aby kandydat z?o?y? wi?cej ni? jedn? ofert? na ró?ne regiony, ale wygra? konkurs mo?e tylko w jednym wybranym regionie.
   Dopuszczamy form? zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak równie? na podstawie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.

    Za??czniki do og?oszenia:

   Wykaz szpitali – region I do XIII
   Zadania koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
   Warunki wynagrodzenia koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
   Sprawozdanie z dzia?alno?ci koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
   Szczegó?y oceny kandydatów do pe?nienia funkcji koordynatorów wojewódzkich Poltransplantu

   Referencje:
   1.  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.
   2.  Rozporz?dzenie MZ z dnia 26 pa?dziernika 2018 r. w sprawie szczegó?owych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów
   3.  Zarz?dzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z pó?n. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”
   4.  Rozporz?dzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców
   5.  Pisarek A. Zasada parytetu p?ci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i m??czyzn w Unii Europejskiej.

    

   Konkurs og?oszono 09.04.2021 r.; post?powanie zakończono 30.04.2021 r. z uwagi na brak zg?oszeń

   Planowane og?oszenie
   Konkursu na pe?nienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

   Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

   Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbli?szym terminie og?osi na bip.poltransplant.org.pl ofert na pe?nienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu (Region I – XII - wykaz szpitali stanowi za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzib? w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

   Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

   Warunki konkursu na Regionalnego Koordynatora Poltransplantu obejmowa? b?d?:

   Kandydat przyst?puj?cy do konkursu na regionalnego koordynatora Poltransplantu powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania formalne:

   1. posiada? wy?sze wykszta?cenie medyczne;
   2. ukończy? w ci?gu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wst?pne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozosta?ych koordynatorów);
   3. posiada? obywatelstwo polskie;
   4. korzysta? z pe?ni praw publicznych;
   5. nie by? prawomocnie skazanym za przest?pstwo umy?lne;
   6. nie by? karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi;
   7. wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych)”;
   8. zapewni?, ?e Poltransplant b?dzie jedynym p?atnikiem za czynno?ci wykonywane w ramach pe?nionej funkcji.

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań formalnych podanych

   • w punkcie 1 polega na z?o?eniu kopii dyplomu ?wiadcz?cego o posiadanym wy?szym wykszta?ceniu medycznym,
   • w punkcie 2 – z?o?eniu kopii za?wiadczenia o odbytym szkoleniu,
   • w punkcie 3 – z?o?eniu kopii dowodu osobistego,
   • w punktach 4-8 - z?o?eniu oddzielnych pisemnych o?wiadczeń.

   Kandydaci przyst?puj?cy do konkursu powinni spe?nia? nast?puj?ce wymagania niezb?dne:

   1. wykaza? znajomo?? obowi?zuj?cych w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
   2. posiada? plan dzia?ań zmierzaj?cych do zwi?kszenia wykorzystania potencja?u dawstwa narz?dów i tkanek w regionie z uwzgl?dnieniem wspó?pracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rz?dowymi, samorz?dowymi i pozarz?dowymi oraz bankami tkanek;
   3. posiada? plan wspó?pracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narz?dów i tkanek od osób zmar?ych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narz?dów afiliowanymi w o?rodkach transplantacyjnych.
   4. posiada? plan organizacji dzia?alno?ci edukacyjnej i promuj?cej medycyn? transplantacyjn? w regionie.
   5. posiada? plan organizacji w?asnego stanowiska pracy.

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań niezb?dnych podanych

   • w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
   • w punktach 2-5 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach 

   Dodatkowo b?d? brane pod uwag? nast?puj?ce wymagania po??dane:

   1. znajomo?? procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
   2. do?wiadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
   3. do?wiadczenie we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, samorz?dowymi i rz?dowymi;
   4. dotychczasowe do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
   5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny  

   Udokumentowanie spe?nienia wymagań po??danych podanych

   • w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
   • w punktach 2-3 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach
   • w punktach 4 - z?o?enie o?wiadczenia
   • w punkcie 5 – do??czenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia 

   Sposób rozstrzygni?cia konkursu

   1. Z?o?enie w terminie wymaganych dokumentów.
   2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisj? konkursow? w trybie zdalnym
   3. Ocena tre?ci dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezb?dnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań po??danych.
   4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i m??czyzn je?li kandydaci spe?niaj? wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorz?dny.

   Oferty kandydatów, które nie b?d? zawiera? wymaganych dokumentów nie b?d? brane pod uwag? w dalszej cz??ci post?powania konkursowego i nie podlegaj? uzupe?nieniu.

   Dopuszczamy, aby kandydat z?o?y? wi?cej ni? jedn? ofert? na ró?ne regiony, ale wygra? konkurs mo?e tylko w jednym wybranym regionie.

   Dopuszczamy form? zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak równie? na podstawie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.


   Za??czniki:

   1. Wykaz szpitali – region I do XII
   2. Zadania koordynatora regionalnego Poltransplantu
   3. Warunki wynagrodzenia koordynatora regionalnego Poltransplantu
   4. Sprawozdanie z dzia?alno?ci koordynatora regionalnego Poltransplantu
   5. Szczegó?y oceny kandydatów do pe?nienia funkcji koordynatorów regionalnych Poltransplantu

   Referencje:

   1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.
   2. Rozporz?dzenie MZ z dnia 26 pa?dziernika 2018 r. w sprawie szczegó?owych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów
   3. Zarz?dzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z pó?n. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”
   4. Rozporz?dzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców
   5. Pisarek A. Zasada parytetu p?ci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i m??czyzn w Unii Europejskiej.

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>