<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie

    

   Zasady zg?aszania do przeszczepienia nerki 
   Algorytm badań immunologicznych 
   Program wymiany par 

   Procedury DaVita Sp. z o.o. dotycz?ce procesu zg?aszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita.


   Transplantacja nerki Kompendiumn dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

    

    

    

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie

   02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, VIp.
   tel.: 022 626 80 27, 022 626 80 28
   fax: 022 626 80 29
   e-mail: klo@poltransplant.pl


   Zasady wspó?pracy pomi?dzy Krajow? List? Oczekuj?cych na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki (KLO Poltransplant), stacjami dializ zg?aszaj?cymi potencjalnych biorców i  regionalnymi o?rodkami kwalifikuj?cymi do przeszczepienia (ROK)

   Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia dotycz?cym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narz?du, po zakwalifikowaniu w O?rodku Kwalifikacyjnym,  zg?asza do KLO kierownik zespo?u kwalifikuj?cego do przeszczepienia i data takiego zg?oszenia jest dat? przyj?cia chorego na list? krajow? osób oczekuj?cych.

   Ka?dy chory zg?oszony do KLO otrzymuje niezw?ocznie po zakwalifikowaniu, listem poleconym, potwierdzenie umieszczenia na li?cie osób oczekuj?cych z podaniem daty zarejestrowania w KLO, która jest jednoznaczna z dat? zakwalifikowania przez o?rodek kwalifikacyjny. Do ka?dego listu dla chorego oczekuj?cego na przeszczepienie nerki lub w?troby KLO do??cza ??Broszur? informacyjn? o przeszczepianiu narz?dów od dawcy ?ywego”, której Poltransplant jest jednym ze wspó?autorów w ramach programu Unii Europejskiej EULID.

   Chorzy zg?oszeni do przeszczepienia nerki poza potwierdzeniem medycznym o zakwalifikowaniu do przeszczepienia musz? mie? oznaczone HLA oraz PRA i zdeponowan? w ka?dej Pracowni Zgodno?ci Tkankowej surowic? do typowania. KLO niezw?ocznie po zg?oszeniu chorego do listy, w przypadku braku ww badań immunologicznych, przypomina lekarzom prowadz?cym chorych o konieczno?ci wykonania tych badań.

   KLO przesy?a tak?e kierownikom zespo?ów kwalifikuj?cych informacje o osobach zg?oszonych do listy przez dany o?rodek.

   Na pocz?tku listopada 2011 r. Krajowa Lista Osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki zosta?a przeniesiona do Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych (URT) i tylko w tym rejestrze jest baz? czynn?. Wszystkie dane zapisane przed 4.11.2011 r. w tzw. ?starej bazie” s? w niej dost?pne w postaci archiwum dotychczasowym uczestnikom lub w zak?adce ?informacje z KLB” w URT w ka?dej karcie zg?oszenia chorego, którego dane zosta?y przeniesione do URT. Dost?p do URT mo?na uzyska? wy??cznie po za?o?enia konta na stronie https://rejestrytx.gov.pl/tx/ i wys?aniu poczt? lub faksem do KLO formularza podpisanego przez kierownika danej jednostki wspó?pracuj?cej z KLO. Po weryfikacji w Poltransplancie za?o?one konto zostanie aktywowane.

   O?rodki kwalifikacyjne: http://www.eindiavisa.com/rok.html

   • Stacje dializ wprowadzaj? informacje dotycz?ce potencjalnych biorców nerki lub nerki i trzustki do nowego programu KLO i wysy?aj? drog? elektroniczn? do ROK w celu weryfikacji i zakwalifikowania do przeszczepienia
   • Wraz z wys?aniem do ROK drog? elektroniczn? karty zg?oszenia nale?y przes?a? do ROK (poczt?, faksem) ?Formularz zgody pacjenta na przeszczepienie z podpisem i piecz?tk? lekarza dokonuj?cego zg?oszenia oraz podpisem chorego (rodziców w przypadku ma?oletniego), który wyra?a zgod? na przeszczepienie oraz grup? krwi potencjalnego biorcy.
   • Konieczne jest jak najszybsze oznaczenie w regionalnej pracowni zgodno?ci tkankowej antygenów HLA potencjalnego biorcy oraz  wys?anie  surowicy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (adres i tel. jw.) celem redystrybucji do poszczególnych pracowni zgodno?ci tkankowej w kraju.
   • Po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w ROK nale?y przys?a? (poczt? lub faksem)  do  KLO ?Zg?oszenie do KLO” z podpisem i piecz?tk? kierownika ROK.
   • Dla zapewnienia aktualizacji stanu medycznego biorcy nerki lub nerki i trzustki, kierownik stacji dializ lub upowa?niony przez niego lekarz powinien w trybie pilnym (24 h) zmieni? status chorego w przypadku:

   1. Zmiana pilno?ci zabiegu przeszczepienia (umieszczenie na li?cie urgens)

   2. Dyskwalifikacja okresowa  (przyczyna)

   3. Dyskwalifikacja sta?a (przyczyna)

   4. Przeniesienia chorego do innego o?rodka dializacyjnego lub ROK

   5. Wycofania zgody chorego na przeszczepienie

   6. ?mierci chorego (data, przyczyna zgonu)

   Zadania regionalnej pracowni zgodno?ci tkankowej

   Wprowadzanie w karcie zg?oszenia biorcy badań wykonanych w danej pracowni HLA

   Antygenów zgodno?ci tkankowej (HLA)

   Warto?ci oznaczonych przeciwcia? przeciwko antygenom HLA  (PRA)

   Antygenów HLA dawcy (dawców) nerki lub innych przeszczepionych narz?dów

   Niezgodno?ci HLA biorcy z poprzednim dawc? (dawcami) narz?dów

   Udzia? w  programie alokacji:

   Oznaczenie i wprowadzenie HLA dawcy

   Wybór biorców do próby krzy?owej, wykonanie próby krzy?owej

   Wydrukowanie listy chorych wytypowanych do przeszczepienia (ujemna próba krzy?owa)

   Przypominamy, ?e surowica potencjalnego biorcy  powinna by? przysy?ana co 6 tygodni do RCKiK w Poznaniu, sk?d jest redystrybuowana do wszystkich pracowni typowania tkankowego w kraju gdzie jest bankowana do typowania (próba krzy?owa) z potencjalnymi dawcami nerki oraz oznaczenia PRA.

   W przypadku pojawienia si? problemów zwi?zanych z prac? w nowym programie KLO, prosz? skontaktowa? si? z pracownikami Krajowej Listy Osób oczekuj?cych na przeszczepienie
    - mgr Ma?gorzata Hermanowicz (22 626 80 27)
   - Jolanta Przygoda (22 626 80 28)
   email:
   klo@poltransplant.pl

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   O?rodki kwalifikuj?ce chorych zg?aszanych przez stacje dializ do przeszczepienia nerki:

   O?rodki kwalifikuj?ce: http://www.eindiavisa.com/rok.html

   Procedury DaVita Sp. z o.o. dotycz?ce procesu zg?aszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita:

   DaVita w Polsce wprowadzi?a dwie procedury zwi?zane z przeszczepianiem nerki (nerki i trzustki). Celem jest usystematyzowanie procesu zg?aszania do transplantacji, zgodnie obowi?zuj?cymi ?zasadami kwalifikacji chorych do przeszczepienia nerki i zg?aszania do Krajowej Listy Osób  Oczekuj?cych (KLO)”, oraz usprawnienie kontaktu z chorym w godzinach poza harmonogramem pracy stacji dializ.

   Pierwsza procedura opisuje proces zg?oszenia pacjenta rozpoczynaj?cego dializoterapi? od chwili zapoznania si? z pisemn? informacj? na temat transplantacji nerki (opracowanej zgodnie z tre?ci? ?wiadomej zgody na przeszczepienie nerki opublikowanej przez Poltransplant), poprzez kwalifikacj? wst?pn? (stratyfikuj?c? pacjentów na 3 grupy: z trwa?ymi przeciwwskazaniami, z czasowymi przeciwwskazaniami i grup? gotow? do badań niezb?dnych do zg?oszenia do systemu rejestrów), a? po etap końcowy, którym jest uzyskanie statusu ?aktywny“ w KLO lub ?trwale zdyskwalifikowany“ w dokumentacji medycznej pacjenta w stacji dializ.

   Druga procedura dotyczy post?powania z pacjentem ju? zg?oszonym do przeszczepienia nerki i zawiera zbiór czynno?ci s?u??cych utrzymaniu statusu pacjenta ?aktywny“ na KLO oraz zalecan? propozycj? samodzielnej komunikacji pacjenta z koordynatorem transplantacyjnym poza godzinami pracy stacji dializ. W zak?adce ?uwagi”, w zg?oszeniu elektronicznym pacjenta, lekarze, pracuj?cy w stacji dializ ca?odobowej (24/7), zamieszcza nast?puj?c? informacj?: ?W godzinach pracy Stacji Dializ (…) prosz? kontaktowa? si? z lekarzem dy?urnym, numer telefonu: (…). Poza godzinami pracy Stacji Dializ prosz? kontaktowa? si? z pacjentem, numer telefonu pacjenta: (…). Pacjent posiada przy sobie aktualne wyniki badań i informacje medyczne na temat swojego stanu zdrowia, niezb?dne dla Koordynatora Transplantacyjnego i O?rodka Transplantacyjnego. Po otrzymaniu wezwania na przeszczepienia nerki pacjent skontaktuje si? z koordynatorem transportu, zgodnie z lokaln? procedur?”. Pacjent podpisuje zgod? na umieszczenie jego numeru telefonu w systemie rejestrów w celu mo?liwo?ci kontaktu telefonicznego z koordynatorem transplantacyjnym.

         W czasie pracy Stacji Dializ informacj? o typowaniu otrzymuje lekarz dy?urny, który wzywa pacjenta do o?rodka, przeprowadza ocen? podmiotow?, przedmiotow?, zleca badania laboratoryjne, obrazowe i ewentualnie zabieg hemodializy przed wyjazdem do o?rodka transplantacyjnego. Poza godzinami pracy zg?oszenie otrzymuje pacjent. Pacjent prowadzi rozmow? telefoniczn? z koordynatorem transplantacyjnym na temat swojego stanu zdrowia – na podstawie posiadanej tzw. Teczki Transplantacyjnej.

               Teczka Transplantacyjna to ujednolicony wewn?trzny dokument, który wprowadzono celu usprawnienia komunikacji mi?dzy o?rodkiem transplantacyjnym a pacjentem wytypowanym do przeszczepienia nerki poza harmonogramem pracy stacji dializ. Zak?ada j? pacjent, nadzór nad jej aktualizacj? i elementami sk?adowymi pe?ni lekarz prowadz?cy. Jej zawarto?? jest nast?puj?ca:

   1.    Instrukcja dla pacjenta na temat rozmowy z koordynatorem transplantacyjnym i post?powania w chwili wezwania na zabieg przeszczepienia;

   2.    Karta Transplantacyjna, któr? pacjent ma zawsze przy sobie i przynosi na ka?dy zabieg hemodializy; po ka?dym zabiegu hemodializy lekarz ocenia obecno?? lub brak aktualnych przeciwwskazań do przeszczepienia nerki i uzupe?nia stosowny wpis w Karcie pacjenta, autoryzuj?c podpisem, piecz?tk? i dat?;

   3.    Skierowanie na transport do o?rodka transplantacyjnego i numer telefonu do kierowcy/ koordynatora transportu; po otrzymaniu wezwania i pozytywnej decyzji pacjent zorganizuje transport do o?rodka transplantacyjnego, zgodnie z lokaln? procedur?;

   4.    Orygina? grupy krwi;

   5.    Skierowanie do o?rodka transplantacyjnego na przeszczepienie nerki;

   6.    Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych (i aktualny status wirusologiczny)

   7.    Aktualna Karta Informacyjna DaVita

   8.    Potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia do KLO,

   9.    Kopie wa?niejszych badań laboratoryjnych, obrazowych (itd. badania genetycznego w kierunku hemofilii, koronarografii, rtg itd.).

               Mamy nadziej?, ?e wprowadzenie obu procedur zoptymalizuje i u?atwi wspó?prac? stacji dializ DaVita z KLO, w szczególno?ci poprzez zapewnienie ca?odobowego kontaktu o?rodków transplantacyjnych z przygotowanymi do wezwania pacjentami.

   Zespó? Medyczny DaVita

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>