<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Informacje

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
   WHO Guiding Principles 
   Informacja o cookies 

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   Stanowisko Poltransplantu w sprawie obowi?zuj?cego sposobu i kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu

   Warszawa 2017-08-20

   Stanowisko Poltransplantu w sprawie obowi?zuj?cego
   sposobu i kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu

   STANOWISKO PRZESTA?O OBOWI?ZYWAC WRAZ ZWEJ?CIEM W ?YCIE NOWEGO OBWIESZCZENIA

   Na podstawie:
   1.
   Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 767);
   2. Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz?dów (Dz. U. 2015, poz. 793 oraz Dz. U. 2017, poz. 1000, obwieszczenia Marsza?ka Sejmu w sprawie jednolitego tekstu ustawy);

   4. Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwa?ego i nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (MP 2007, nr 46, poz. 547).
    

   Ustawa z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 767):
   1. przenosi sprawy zwi?zane ze stwierdzaniem ?mierci mózgu z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz?dów (Dz. U. 2015, poz. 793 [tekst jednolity przed wej?ciem w ?ycie ustawy zmieniaj?cej], Dz. U. 2017. poz. 1000 [tekst jednolity po wej?ciu w ?ycie ustawy zmieniaj?cej]);
   2. zmienia sposób i kryteria stwierdzania ?mierci mózgu (nie pojawia si? poj?cie ?komisja ds. stwierdzania ?mierci mózgu”, ?mier? mózgu stwierdza nie trzech, a dwóch specjalistów, którzy nie s? do tej czynno?ci specjalnie powo?ywani, a ich prawo do stwierdzania ?mierci mózgu wynika bezpo?rednio z posiadania odpowiedniej specjalizacji). 

   Zmiany sposobu i kryteriów stwierdzania ?mierci mózgu, o których mowa w punkcie 2, tak?e w zakresie liczby i funkcji lekarzy stwierdzaj?cych ?mier? mózgu wejd? w ?ycie dopiero po og?oszeniu nowego obwieszczenia w tej sprawie. Mówi o tym Artyku? 3 ustawy z 24 lutego 2017 r.: ?Do czasu og?oszenia sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (?mierci mózgu) oraz nieodwracalnego zatrzymania kr??enia poprzedzaj?cego pobranie narz?dów na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz? ustaw?, w post?powaniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz? ustaw?, stosuje si? kryteria i sposób og?oszone na podstawie art. 9 ust. 3 i art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym”.

   Nadal zatem obowi?zuj?:
   - sposób i tryb stwierdzania ?mierci mózgu z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwa?ego i nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (MP 2007, nr 46, poz. 547), w którym:
   - stwierdza si?, ?e: ?Spe?nione wszystkie kryteria, w?a?ciwe wykonanie prób, a w uzasadnionych przypadkach badań instrumentalnych, zezwalaj? komisji z?o?onej z trzech lekarzy specjalistów, w tym co najmniej jednego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, na stwierdzenie zgonu osoby badanej w wyniku ?mierci mózgu. Kryteria ustalania sk?adu komisji reguluje art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów”;

   - obowi?zuje Protokó? komisji ds. stwierdzania ?mierci mózgu, podpisany przez 3 jej cz?onków w tym przewodnicz?cego;

   - przepisy ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów sprzed zmian dokonanych przez ustaw? z dnia 24 lutego 2017 r.:

   - trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu stwierdza jednomy?lnie … komisja z?o?ona z trzech lekarzy, posiadaj?cych specjalizacj?, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii;

   - komisj? … powo?uje i wyznacza jej przewodnicz?cego kierownik podmiotu leczniczego lub osoba przez niego upowa?niona;

   - lekarze wchodz?cy w sk?ad komisji … nie mog? bra? udzia?u w post?powaniu obejmuj?cym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narz?dów od osoby zmar?ej, u której dana komisja stwierdzi?a trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu.

   dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
   zca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

    

   KOMUNIKAT, do Dyrektorów Szpitali

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
   POLTRANSPLANT
   02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87
   tel.  (+48 22) 622 58 06;  fax  (+48 22) 622 32 43; e-mail: transpl@poltransplant.org.pl

                                                                                                      Warszawa, 21.08.2012 r.

   Szanowni Państwo

   Przypominamy, ?e zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych na przeszczepienie (KLO), od 1.01.2010 r. istnieje obowi?zek zg?aszania do KLO osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki, nerki i trzustki, trzustki, w?troby, serca, p?uc, komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi p?powinowej, regeneruj?cych si? komórek, innych ni? szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi p?powinowej, w szczególno?ci: oka, trzustki, przytarczyc, w?troby, chrz?stki stawowej, mi??niowych, naskórka przez lekarza kieruj?cego zespo?em  kwalifikacyjnym (Art. 16c ust. 3 nowelizowanej w 2009 r. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów), po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w danym o?rodku kwalifikacyjnym.

   Zgodnie z art. 17 tej?e ustawy wpisanie na list? jest warunkiem otrzymania przeszczepu.

   Prosz? o niezw?oczne zweryfikowanie i uzupe?nienie informacji w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych (URT) o chorych zg?oszonych do KLO z Państwa o?rodka (dane osobowe chorych, dok?adny adres, telefon, data i tryb zg?oszenia do KLO) oraz odr?bnie do rejestru przeszczepień (RP) o wszystkich wykonanych zabiegach przeszczepienia od 2006 r.

   Przypominamy tak?e, ?e zgodnie z wymienionym wy?ej rozporz?dzeniem, wyboru z listy potencjalnego biorcy, wed?ug kolejno?ci wpisu na list?, dokonuje lekarz wyznaczony przez kierownika zak?adu opieki zdrowotnej, w którym dokonuje si? przeszczepień ww narz?dów tkanek lub komórek, w porozumieniu z Poltransplantem. Zak?ad opieki zdrowotnej, który dokona? przeszczepienia, przesy?a niezw?ocznie do Poltransplantu, szczegó?owy protokó? wyboru potencjalnego biorcy z listy wraz z uzasadnieniem. Protokó? ten powinien w sposób jednoznaczny uzasadnia? wszelkie odst?pstwa od zasad alokacji.

   Informacje z URT s? dla nas jedyn? podstaw? do wys?ania do chorego listu o umieszczeniu na KLO z podaniem daty zg?oszenia, czyli daty nadania po raz pierwszy statusu ?aktywny” w URT. Status ?w trakcie kwalifikacji” oznacza przygotowywanie chorego do zg?oszenia do KLO. Prosz? o wpisywanie tak?e powodów czasowej dyskwalifikacji chorego z przeszczepienia.

   Wiarygodno?? danych w URT b?dzie weryfikowana przed ka?d? kolejn? akredytacj? o?rodka transplantacyjnego.

    

   z wyrazami szacunku

   Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz, Dyrektor Poltransplantu

    

   Tre?ci aktów prawnych s? dost?pne na stronie www.eindiavisa.com.

    

   Infomacje dotycz?ce istotnych zdarzeń i reakcji niepo??danych

     Warszawa, czerwiec 2012 r.

     Szanowni Państwo,
      

     Polskie i europejskie prawodawstwo jednoznacznie opisuje definicje istotnych zdarzeń i reakcji niepo??danych, jak równie? role instytucji i organizacji w systemie ich zg?aszania. W zwi?zku z tym zwracamy si? z uprzejm? pro?b? o informowanie o wszelkich istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo??danych, które wyst?pi? u biorców, którzy mieli wykonany zabieg przeszczepienia narz?du w Państwa o?rodku lub s? pod opiek? Państwa poradni transplantacyjnej oraz ?ywych dawców narz?dów, którzy mieli wykonany zabieg pobrania narz?du w Państwa o?rodku lub s? pod opiek? Państwa poradni transplantacyjnej. Aktualny katalog zdarzeń i reakcji niepo??danych – w za??czeniu.

     Zg?oszenie istotnej reakcji lub zdarzenia niepo??danego odbywa si? przez Ustawowe Rejestry Transplantacyjne www.rejestry.net. Przes?ane zg?oszenie powinno zawiera?:
       1.  informacj? o miejscu i rodzaju zdarzenia lub reakcji,
       2.  opis zdarzenia lub reakcji,
       3.  analiz? przyczyn wyst?pienia zdarzenia lub reakcji,
       4.  przedstawienie czynno?ci, jakie zosta?y podj?te w celu zapobiegania im w przysz?o?ci.
   Wpis powinien by? dokonany bezpo?rednio po wyst?pieniu reakcji lub zdarzenia (informacja wst?pna) oraz po 3 miesi?cach od wyst?pienia reakcji lub zdarzenia (informacja finalna).

   Z powa?aniem
   dr n. med. Anna Pszenny
   Koordynator ds. Transplantacji

   Aktualny katalog zdarzeń i reakcji niepo??danych

    

   Przypomnienie
   Dotyczy sk?adania wniosków do Ministra Zdrowia o udzielanie pozwoleń na czynno?ci polegaj?ce na pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów

   Warszawa, czerwiec 2012 r.

   Przypomnienie
   Dotyczy sk?adania wniosków do Ministra Zdrowia o udzielanie pozwoleń na czynno?ci polegaj?ce na pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów

   Po raz kolejny przypominamy, i? wi?kszo?? obowi?zuj?cych obecnie pozwoleń zosta?a wydana w 2007 r. na okres 5 lat i ich wa?no?? mija w grudniu bie??cego roku. Obowi?zek ponowienia aplikacji dotyczy kilkudziesi?ciu o?rodków transplantacyjnych.
   Procedura udzielania pozwoleń odbywa si? zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z pó?niejszymi zmianami), rozporz?dzeniu MZ z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegó?owych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 213, poz. 1656) oraz zarz?dzeniu MZ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 58).
   Wymagane dokumenty oraz informacje o o?rodku wymienione s? szczegó?owo w za??czonych dokumentach przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
   Pobieranie narz?dów i tkanek od zmar?ego dawcy nie wymaga odr?bnego pozwolenia Ministra Zdrowia i nie musi by? przedmiotem wniosku.
   O?rodki aplikuj?ce o przeszczepianie narz?dów powinny wyst?pi? tak?e o pozwolenie na ich przechowywanie.
   Przypominamy równie? i? wniosek kierowany do Ministra Zdrowia przez dyrektora podmiotu leczniczego w pierwszej kolejno?ci  przesy?any jest do Poltransplantu lub Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Narz?dów, gdzie nast?puje jego formalna ocena. W dalszej kolejno?ci Minister Zdrowia wyznacza kontrol? aplikuj?cego o?rodka i pozyskuje opini? Krajowej Rady Transplantacyjnej. Na tej podstawie Poltransplant lub Krajowe Centrum wnioskuje do Ministra Zdrowia o udzielenie lub nieudzielenie pozwolenia. 

   Z powa?aniem
   dr n. med. Jaros?aw Czerwiński
   zca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

   Wymogi formalne

    

     


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>