<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Strona g?ówna

    

   Centralny Rejestr Sprzeciwów

    

   Zmiany w Funkcjonowaniu CRS 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów - Lokalizacja 

   OPINIA w sprawie sposobu wyra?ania sprzeciwu na pobranie narz?dów od osoby ma?oletniej

   OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za ?ycia wyra?onego ustnie w obecno?ci dwóch ?wiadków w dokumentacji medycznej

    

    

   Je?li nie zgadzasz si? na oddanie po ?mierci swoich komórek, tkanek i narz?dów do przeszczepienia zg?o? swój sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

   Niezale?nie od tego jaka jest Twoja decyzja, w ka?dym przypadku bardzo wa?ne jest poinformowanie bliskich jaka jest Twoja wola.

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa. Zgodnie z Konstytucj? RP oraz ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

    

    
   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

      Zgodnie z ustaw? z dnia 01 lipca  2005 pobrania komórek, tkanek i narz?dów ze zw?ok ludzkich mo?na dokona?, je?eli osoba zmar?a nie wyrazi?a za ?ycia  sprzeciwu.
     Sprzeciw nale?y zg?osi? osobi?cie lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów w Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnym ds. Transplantacji w Warszawie na formularzu, który mo?na otrzyma? w zak?adach opieki zdrowotnej lub na stronie internetowej
    www.eindiavisa.com.
     Po dokonaniu zg?oszenia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, osoba zg?aszaj?ca otrzyma listem poleconym potwierdzenie wpisu do Rejestru.
    Sprzeciw jest skuteczny od daty wpisu do rejestru , która b?dzie uwidoczniona na potwierdzeniu.
    Je?eli formularz b?dzie ?le wype?niony, sprzeciw nie zostanie zarejestrowany, o czym osoba zainteresowana zostanie powiadomiona listownie.
     Moc prawn? ma równie? noszone przy sobie w?asnor?cznie podpisane o?wiadczenie sprzeciwu  lub o?wiadczenie ustne z?o?one  w obecno?ci dwóch ?wiadków pisemnie przez nich potwierdzone.
     W przypadku ma?oletniego lub innej osoby, która nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, sprzeciw mo?e wyrazi? za ?ycia przedstawiciel ustawowy tej osoby. Ma?oletni powy?ej lat 16 lub inne osoby, które nie maj? pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, mog? same wyrazi? sprzeciw.

      

   Formularz zg?oszenia do Centralnego Rejestru Sprzeciwów

   Formularz Sprzeciwu (*.rtf)

   Formularz Sprzeciwu (*.pdf)

    

   Zg?oszenie nale?y wype?ni? wyra?nie, d?ugopisem, piórem lub w komputerze podpisa? i przes?a? na adres:

   CENTRALNY REJESTR SPRZECIWÓW,
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
   "Poltransplant"
   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 WARSZAWA,

   W przypadku nieprawid?owego wype?nienia, zg?oszenie zostanie  odes?ane do nadawcy poczt? polecon? bez rejestracji
   Potwierdzenie zg?oszenia sprzeciwu zostanie wys?ane poczt? polecon?

   Wa?ne: Pamietaj o podpisaniu zg?oszenia!!!


   Je?eli chcesz zmieni? dane dotycz?ce adresu do korespondencji lub dane przedstawiciela ustawowego skorzystaj z poni?szego formularza:

   Formularz modyfikacji danych


    

   Z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
   o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów

   Art. 4.
   1. Komórki, tkanki i narz?dy mog? by? pobierane ze zw?ok ludzkich po stwierdzeniu zgonu w sposób okre?lony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych.
   2. Komórki, tkanki lub narz?dy ze zw?ok ludzkich mog? by? pobierane równie? w czasie sekcji zw?ok dokonywanej na podstawie odr?bnych przepisów.

   Art. 5.
   1.Pobrania komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi mo?na dokona?, je?eli osoba zmar?a nie wyrazi?a za ?ycia sprzeciwu.
   2. W przypadku ma?oletniego lub innej osoby, która nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, sprzeciw mo?e wyrazi? za ich ?ycia przedstawiciel ustawowy.
   3. W przypadku ma?oletniego powy?ej lat szesnastu sprzeciw mo?e wyrazi? równie? ten ma?oletni.
   4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje si? w przypadku pobierania komórek, tkanek i narz?dów w celu rozpoznania przyczyny zgonu i oceny w czasie sekcji zw?ok post?powania leczniczego.

   Art. 6.
   1. Sprzeciw wyra?a si? w formie:

    1) wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów ze zw?ok ludzkich;
    2) o?wiadczenia pisemnego zaopatrzonego we w?asnor?czny podpis;
    3) o?wiadczenia ustnego z?o?onego w obecno?ci co najmniej dwóch ?wiadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.


   2. Przepisy ust. 1 stosuje si? równie? do sprzeciwu wyra?anego przez przedstawiciela ustawowego.
   3. Sprzeciw jednego przedstawiciela ustawowego lub osoby, o której mowa w art. 5 ust. 3, jest skuteczny w stosunku do pozosta?ych.
   4. Sprzeciw mo?e by? cofni?ty w ka?dym czasie w formach, o których mowa w ust. 1.

   Art. 7.
   1. W celu rejestrowania, przechowywania i udost?pniania wpisu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, oraz zg?oszeń o wykre?lenie wpisu sprzeciwu, tworzy si? centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów ze zw?ok ludzkich, zwany dalej ?centralnym rejestrem sprzeciwów”.
   2. O dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów lub o jego wykre?leniu niezw?ocznie zawiadamia si? przesy?k? polecon? osob?, której sprzeciw dotyczy, lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby.
   3. W centralnym rejestrze sprzeciwów zamieszcza si? nast?puj?ce dane osoby, której sprzeciw dotyczy:

    1) imi? i nazwisko;
    2) dat? i miejsce urodzenia;
    3) numer PESEL, je?eli posiada;
    4) adres i miejsce zamieszkania;
    5) dat? oraz miejscowo??, w której sprzeciw albo jego cofni?cie zosta?y sporz?dzone;
    6) dat? wp?yni?cia sprzeciwu albo dat? wp?yni?cia zg?oszenia o wykre?lenie wpisu sprzeciwu.

   4. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, w centralnym rejestrze sprzeciwów zamieszcza si? równie? dane okre?lone w ust. 3 pkt 1–3 dotycz?ce przedstawiciela ustawowego.
   5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, przechowuje si? przez okres 5 lat, licz?c od dnia ?mierci osoby, której sprzeciw dotyczy, a po jego up?ywie – niszczy si? w sposób uniemo?liwiaj?cy identyfikacj? tej osoby.
   6. Informacji o tym, czy sprzeciw danej osoby jest umieszczony w centralnym rejestrze sprzeciwów udziela si? niezw?ocznie po otrzymaniu pytania od lekarza zamierzaj?cego dokona? pobrania lub osoby przez niego upowa?nionej.
   7. Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”.
   7a. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ?Poltransplant” udost?pnia dane zawarte w centralnym rejestrze sprzeciwów systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599).
   8. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposób prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposób ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze, uwzgl?dniaj?c mo?liwo?? prowadzenia tego rejestru w formie elektronicznej.

   Art. 8.
   1. Je?eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e zgon nast?pi? w wyniku czynu zabronionego stanowi?cego przest?pstwo, pobrania komórek, tkanek i narz?dów mo?na dokona? po uzyskaniu od w?a?ciwego prokuratora informacji, ?e nie wyra?a sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek i narz?dów, a gdy post?powanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu – stanowiska s?du rodzinnego.
   2. Minister Sprawiedliwo?ci w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposób i tryb uzyskania informacji lub stanowiska, o których mowa w ust. 1, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci potrzeby post?powania dowodowego oraz sposób post?powania w przypadkach niecierpi?cych zw?oki.

   Art. 9.
   1. (uchylony)
   2. (uchylony)
   3. (uchylony)
   4. (uchylony)
   5. (uchylony)
   6. W post?powaniu obejmuj?cym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narz?dów od osoby zmar?ej nie mog? bra? udzia?u lekarze, o których mowa w art. 43a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy stwierdzili u tej osoby trwa?e nieodwracalne ustanie czynno?ci mózgu (?mier? mózgu).

   Art. 9a.
   1. (uchylony)
   2. W post?powaniu obejmuj?cym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narz?dów od osoby zmar?ej nie mog? bra? udzia?u lekarze, o których mowa w art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy stwierdzili u tej osoby nieodwracalne zatrzymanie kr??enia poprzedzaj?ce pobranie narz?dów.
   3. (uchylony)

   Art. 9b.
   W post?powaniu obejmuj?cym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narz?dów od osoby zmar?ej nie mo?e bra? udzia?u lekarz, który stwierdzi? zgon tej osoby.

   Art. 10.
   Przed pobraniem komórek, tkanek lub narz?dów od osoby zmar?ej lekarz lub osoba przez niego upowa?niona:

   1) zasi?gaj? informacji, czy nie zosta? zg?oszony sprzeciw w formie okre?lonej w art. 6 ust. 1 pkt 1;

   2) ustalaj? istnienie sprzeciwu wyra?onego w formach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie dost?pnych informacji lub dokumentów.

   Ustawa w pe?nym brzmieniu

    

   Pobierz Formularz Sprzeciwu (rtf)

    

   Dz.U.06.228.11350

    

    

   ROZPORZ?DZENIE
   MINISTRA ZDROWIA

   z dnia 1 grudnia 2006 r.
   w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
   § 1.

   Centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów ze zw?ok ludzkich, zwany dalej ?centralnym rejestrem sprzeciwów”, stanowi zbiór informatyczny i archiwalny danych zawartych w zg?oszeniach o dokonanie wpisu sprzeciwu i zg?oszeniach o wykre?lenie wpisu sprzeciwu.

   § 2.

   1. Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów nast?puje na podstawie zg?oszenia osoby okre?lonej w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej ?ustaw?”.
   2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si? niezw?ocznie po otrzymaniu zg?oszenia.
   3. Potwierdzeniem dokonania wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wpisie sprzeciwu, sporz?dzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”, zwanego dalej ?Poltransplantem”.
   4. Je?eli zakres danych w nades?anym zg?oszeniu jest niezgodny z art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy, Poltransplant odsy?a zg?oszenie do osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy, bez dokonania wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów z jednoczesnym wskazaniem braków uniemo?liwiaj?cych dokonanie wpisu.


   § 3.

   1. O istnieniu wpisu sprzeciwu ma?oletniego zawiadamia si? osob?, której wpis dotyczy, po osi?gni?ciu przez ni? pe?noletno?ci, informuj?c jednocze?nie o mo?liwo?ci cofni?cia sprzeciwu w formie, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz o skutku, o którym mowa w ust. 4.
   2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy?a si? w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu, przesy?k? pocztow? za potwierdzeniem odbioru.
   3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy?a si? równie? do ma?oletniego który ukończy? szesna?cie lat.
   4. Brak odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni stanowi potwierdzenie sprzeciwu.
   5. Zmian wpisów w centralnym rejestrem sprzeciwów dotycz?cych ma?oletniego, o którym mowa w ust.1 i 3, dokonuje si? niezw?ocznie po otrzymaniu zg?oszenia o wykre?lenie wpisu.

   § 4.

   1. Wykre?lenie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów nast?puje na podstawie zg?oszenia o wykre?lenie wpisu sprzeciwu przez osob? okre?lon? w art. 5 ust. 1-3 ustawy.
   2. Potwierdzeniem dokonania wykre?lenia wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wykre?leniu wpisu sprzeciwu, sporz?dzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu.
   3. Przepisy § 2 ust. 4 stosuje si? odpowiednio.


   § 5.

   1. Zg?oszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, mo?na sk?ada? na formularzu, osobi?cie lub przesy?a? poczt? na adres Poltransplantu.
   2. Formularz zg?oszenia, o którym mowa w ust. 1, znajduje si? na stronie internetowej Poltransplantu lub w zak?adach opieki zdrowotnej.


   § 6.

   1. Istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów lekarz zamierzaj?cy dokona? pobrania lub osoba przez niego upowa?niona ustala telefonicznie, faksem lub poczt? elektroniczn?.
   2. Osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów poprzez wys?anie do Poltransplantu przesy?k? polecon?, pytania zawieraj?cego dane wymienione w art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy oraz nast?puj?ce dane osoby wymienionej w art. 7 ust. 6 ustawy:
   1) imi? i nazwisko;
   2) numer i seria dowodu to?samo?ci;
   3) numer PESEL;
   4) adres podmiotu, w którym jest zatrudniona ta osoba.
   3. Odpowied? na pytanie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza si? niezw?ocznie zawiadomieniem o istnieniu lub braku wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów.
   4. Odpowied? na pytanie, o którym mowa w ust. 2, przesy?a si? w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu przesy?k? polecon?.

   § 7.

   Do spraw wszcz?tych i niezakończonych przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia stosuje si? jego przepisy.

   § 8.

   Traci moc rozporz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 1 pa?dziernika 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zg?oszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz?dów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie o?wiadczeń (Dz. U. Nr 124, poz. 588).

   § 9.

   Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od og?oszenia.

   MINISTER ZDROWIA


   W porozumieniu
   MINISTER SPRAWIEDLIWO?CI


   Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespó? do spraw opinii prawnych i regulacji mi?dzynarodowych:

   OPINIA w sprawie sposobu wyra?ania sprzeciwu na pobranie narz?dów od osoby ma?oletniej

   OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za ?ycia wyra?onego ustnie w obecno?ci dwóch ?wiadków w dokumentacji medycznej

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>