<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Statut Krajowej Rady Transplantacyjnej

    

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

    

   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

   Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 877

   Data og?oszenia:2017-05-04
   Data wej?cia w ?ycie:2017-05-04
   Data obowi?zywania:2017-05-04

   OBWIESZCZENIE
   MINISTRA ZDROWIA
   w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

    

   1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) og?asza si? w za??czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 57), z uwzgl?dnieniem zmiany wprowadzonej rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820).

   2. Podany w za??czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporz?dzenia nie obejmuje § 2 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820), który stanowi:

   ?§ 2. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.”.

   Minister Zdrowia: K. Radziwi??


   Za??cznik 1.

   ROZPORZ?DZENIE
   MINISTRA ZDROWIA
   1)

   z dnia 10 maja 2006 r.

   w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

   Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 767 i 798) zarz?dza si?, co nast?puje:

   § 1. Krajowej Radzie Transplantacyjnej nadaje si? statut stanowi?cy za??cznik do rozporz?dzenia.

   § 2. Traci moc zarz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. Urz. MZ i OS poz. 3 i 35).

   § 3. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia2).


   Za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia
   z dnia 10 maja 2006 r.

   STATUT KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

   § 1. 1. W sk?ad Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej ?Rad?”, wchodz? powo?ani przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia, jako cz?onkowie:

   1) konsultanci krajowi z nast?puj?cych dziedzin: transplantologii klinicznej, hematologii, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii narz?du ruchu, chirurgii ogólnej, okulistyki i immunologii klinicznej;

   2) eksperci w dziedzinach: etyki, socjologii, filozofii i prawa;

   3) eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentuj?cy transplantologi? kliniczn? u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, w?troby, trzustki, p?uc, uk?adu krwiotwórczego i nowotworowych;

   4) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

   2. Pracami Rady kieruje przewodnicz?cy Rady.

   3. W pracach Rady mo?e uczestniczy? minister w?a?ciwy do spraw zdrowia lub jego przedstawiciel.

   4. Do udzia?u w posiedzeniach Rady mog? by? zapraszani eksperci z ró?nych dziedzin nauki bez prawa udzia?u w g?osowaniach.

   § 2. Rada wybiera spo?ród swego grona zast?pc? przewodnicz?cego Rady w g?osowaniu tajnym wi?kszo?ci? 2/3 g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Rady.

   § 3. Do zadań przewodnicz?cego Rady nale?y:

   1) przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeń Rady;

   2) ustalanie i przesy?anie cz?onkom Rady terminów posiedzeń Rady i projektów porz?dków jej obrad;

   3) powo?ywanie spo?ród cz?onków Rady stale lub dora?nie dzia?aj?cych zespo?ów roboczych w celu usprawnienia prac Rady;

   4) zlecanie przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;

   5) przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;

   6) przedstawianie opinii, wniosków, ocen i sprawozdań przyj?tych przez Rad? ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia;

   7) przedstawianie stanowiska w przedmiocie medycznych kryteriów wyboru biorców.

   § 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach odbywaj?cych si? co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym, z zastrze?eniem § 6 ust. 4 pkt 3.

   2. Posiedzenia Rady zwo?uje przewodnicz?cy Rady lub na jego wniosek zast?pca przewodnicz?cego Rady.

   3. Posiedzenia Rady zwo?uje si? równie? na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.

   § 5. Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz, opinii i ocen niezb?dnych dla wykonywania zadań Rady ustala si? w umowach cywilno-prawnych.

   § 6. 1. Rada przyjmuje oceny, opinie, ekspertyzy, wnioski i sprawozdania w formie uchwa?.

   2. Uchwa?y Rady s? podejmowane zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Rady, z zastrze?eniem ust. 6.

   3. O trybie podj?cia uchwa?y decyduje przewodnicz?cy Rady.

   4. Przewodnicz?cy Rady zarz?dza podj?cie uchwa?y w trybie:

   1) g?osowania jawnego albo

   2) g?osowania tajnego, albo

   3) g?osowania w trybie korespondencyjnym za po?rednictwem poczty elektronicznej bez konieczno?ci stosowania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrze?nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893)3), gdy uzasadniaj? to okoliczno?ci, w szczególno?ci w przypadku konieczno?ci pilnego podj?cia uchwa?y w danej sprawie.

   5. G?osowanie tajne mo?e by? zarz?dzone przez przewodnicz?cego Rady z w?asnej inicjatywy lub na wniosek cz?onka Rady.

   6. Uchwa?y, o których mowa w ust. 4 pkt 3, s? podejmowane zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy udziale co najmniej po?owy cz?onków Rady. Uchwa?y te podpisuje przewodnicz?cy Rady lub zast?pca przewodnicz?cego Rady. W protokole z pierwszego posiedzenia Rady odbywaj?cego si? po g?osowaniu w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamieszcza si? podj?te w tym trybie uchwa?y.

   7. Przewodnicz?cy Rady po podj?ciu uchwa?y w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, niezw?ocznie informuje cz?onków Rady o wynikach g?osowania za po?rednictwem poczty elektronicznej.

   8. W przypadku równej liczby g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego Rady.

   § 7. 1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporz?dza si? protoko?y, które podpisuje przewodnicz?cy Rady, a w przypadku nieobecno?ci przewodnicz?cego Rady, zast?pca przewodnicz?cego Rady.

   2. Protoko?y zawieraj?:

   1) list? uczestników;

   2) porz?dek dzienny;

   3) tre?? obrad;

   4) podj?te uchwa?y;

   5) informacj? o trybie podj?cia uchwa?;

   6) wyniki g?osowań.

   § 8. 1. Cz?onkowie Rady za udzia? w posiedzeniu otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci 270 z?otych.

   2. Cz?onkowie Rady otrzymuj? diety i zwrot kosztów przejazdów na zasadach okre?lonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorz?dowej jednostce bud?etowej z tytu?u podró?y s?u?bowych odbywanych na obszarze kraju.

   § 9. 1. Do zadań Komisji Etycznej nale?y w szczególno?ci opiniowanie wniosków o przeprowadzenie:

   1) pobrania i przeszczepiania narz?du od ?ywego dawcy na rzecz osoby nieb?d?cej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osob? przysposobion? lub ma??onkiem;

   2) przeszczepienia komórek, tkanek lub narz?dów pobranych od zwierz?t.

   2.4) Komisja Etyczna wybiera ze swego sk?adu przewodnicz?cego oraz zast?pc? przewodnicz?cego wi?kszo?ci? g?osów.

   3. Komisja Etyczna opiniuje przedstawione wnioski i zatwierdza je w g?osowaniu jawnym wi?kszo?ci? g?osów.

   4. Do cz?onków Komisji Etycznej stosuje si? odpowiednio przepisy § 8.

   § 10. 1. Po zakończeniu danego zadania zespó? roboczy, o którym mowa w § 3 pkt 3, sk?ada sprawozdanie z jego wykonania przewodnicz?cemu Rady.

   2. Do cz?onków zespo?ów roboczych stosuje si? odpowiednio przepisy § 8.

   § 11. Wydatki zwi?zane z dzia?alno?ci? Rady pokrywa si? z bud?etu państwa z cz??ci, której dysponentem jest minister w?a?ciwy do spraw zdrowia.

   § 12. Obs?ug? organizacyjn? i techniczn? Rady zapewnia urz?d obs?uguj?cy ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.


   1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
   2) Rozporz?dzenie zosta?o og?oszone w dniu 18 maja 2006 r.
   3) Utraci?a moc na podstawie art. 141 ustawy z dnia 5 wrze?nia 2016 r. o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która wesz?a w ?ycie z dniem 7 pa?dziernika 2016 r.
   4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820), które wesz?o w ?ycie z dniem 24 czerwca 2016 r.Za??cznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
   z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 877)

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
   Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
   Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
   Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
   Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>