<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

    

   Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia  z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawc? komórek, tkanek lub narz?du

    

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

    

    

     Dziennik Ustaw 2006 r. nr 79, poz. 556

     Data og?oszenia:2006-05-10
     Data wej?cia w ?ycie:2006-05-10
     Data obowi?zywania:
     2006-05-10


     ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
     z dnia 25 kwietnia 2006 r.
     w sprawie wymagań dla kandydata na dawc? komórek, tkanek lub narz?du     Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarz?dza si?, co nast?puje:

     § 1.

     Rozporz?dzenie okre?la:
     1) wymagania zdrowotne, jakim powinien odpowiada? kandydat na dawc?;
     2) wykaz badań lekarskich i pomocniczych badań diagnostycznych, jakim powinien podlega? kandydat na dawc? komórek, tkanek lub narz?du;
     3) przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narz?du.

     § 2.

     Kandydat na dawc? komórek, tkanek lub narz?du, zwany dalej ?kandydatem”, powinien spe?nia? wymagania zdrowotne pozwalaj?ce na ustalenie, ?e pobranie i przeszczepienie komórek, tkanek lub narz?du nie spowoduje u niego lub biorców nast?pstw zagra?aj?cych ?yciu i zdrowiu.

     § 3.

     1. Orzeczenie o stanie zdrowia kandydata wydaje lekarz kwalifikuj?cy kandydata po przeprowadzeniu badania lekarskiego, które obejmuje:
     1) wywiad lekarski;
     2) badanie przedmiotowe uwzgl?dniaj?ce równie? wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.
     2. Wywiad lekarski powinien w szczególno?ci zapewni? uzyskanie danych pozwalaj?cych na ustalenie przeciwwskazań do oddania komórek, tkanek lub narz?du.
     3. W wyniku badania przedmiotowego lekarz kwalifikuj?cy kandydata powinien oceni? aktualny stan zdrowia uwzgl?dniaj?c odchylenia od prawid?owej budowy cia?a.
     4. Wykaz badań lekarskich, przeciwwskazań i wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawc? komórek, tkanek lub narz?du okre?la za??cznik do rozporz?dzenia.

     § 4.

     1. Kandydatowi wykonuje si? nast?puj?ce pomocnicze badania diagnostyczne:
     1) badania krwi:
     a) badanie morfologii krwi obwodowej z ocen? rozmazu krwinek bia?ych,
     b) opadanie krwinek (OB),
     c) badania biochemiczne z uwzgl?dnieniem poziomu:
     - sodu,
     - potasu,
     - glukozy,
     - bilirubiny,
     - kreatyniny,
     - aktywno?ci aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,
     - bia?ka ostrej fazy C (CRP);
     2) badanie ogólne moczu;
     3) badanie ultrasonograficzne nerek lub w?troby oraz inne badania diagnostyczne niezb?dne dla okre?lenia aktualnego stanu zdrowia oraz okre?laj?ce stan czynno?ciowy komórek, tkanek lub narz?du przeznaczonych do pobrania.

     2. Próbki do badań od kandydata pobiera si? podczas badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

     § 5.

     1. Orzeczenie o stanie zdrowia powinno zawiera? okre?lenie ?brak przeciwwskazań do pobrania komórek, tkanek lub narz?du” albo ?nie kwalifikuje si? do pobrania komórek, tkanek lub narz?du”.
     2. Do dokumentacji medycznej kandydata do??cza si?:
     1) orzeczenie, o którym mowa w § 3 ust.1;
     2) dane z wywiadu lekarskiego;
     3) wyniki:
     a) badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
     b) badań, o których mowa w § 4 ust. 1.
     3. W razie nieprawid?owych wyników badań, o których mowa w § 4 ust. 1, lekarz kwalifikuj?cy kandydata lub osoba przez niego upowa?niona powiadamia o nich kandydata. O terminie i sposobie dokonania powiadomienia zamieszcza si? informacj? w dokumentacji medycznej kandydata.
     4. W razie stwierdzenia odchyleń od prawid?owego stanu zdrowia, kandydata nale?y zdyskwalifikowa? jako kandydata i skierowa? do lekarza sprawuj?cego nad nim opiek? zdrowotn? w celu dalszej diagnostyki lub leczenia. Do skierowania do??cza si? wyniki badań.

     § 6.

     Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia.

     MINISTER ZDROWIA
     1)Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

      

     Za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia

      

      WYKAZ BADA? LEKARSKICH, PRZECIWWSKAZA? I WYMAGA? ZDROWOTNYCH DLA KANDYDATA NA DAWC? KOMÓREK, TKANEK LUB NARZ?DU

      Badania lekarskie

      Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narz?du

      Wymagania zdrowotne

      Uk?ad kr??enia

      Choroby uk?adu kr??enia aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad nerwowy

      Choroby uk?adu nerwowego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce o?rodkowego i obwodowego uk?adu nerwowego

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad krzepni?cia

      Zaburzenia uk?adu krzepni?cia aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad pokarmowy

      Choroby uk?adu pokarmowego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad oddechowy

      Choroby uk?adu oddechowego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad moczowo-p?ciowy i nerki

      Choroby uk?adu moczowo-p?ciowego i nerek aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad immunologiczny

      Choroby uk?adu odporno?ciowego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad wydzielania wewn?trznego

      Choroby metaboliczne i choroby uk?adu endokrynnego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Uk?ad krwiotwórczy

      Choroby krwi i uk?adu krwiotwórczego aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Badania lekarskie

      Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narz?du

      Wymagania zdrowotne

      Pow?oki skórne

      Choroby skóry aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Zaburzenia uk?adowe, np. kolagenozy

      Choroby uk?adowe, np. kolagenozy, aktywne lub przewlek?e nawracaj?ce

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Infekcje i zaka?enia z wyj?tkiem przypadków gdy biorca przeby? tego samego typu schorzenie

      Choroby zaka?ne, z wyj?tkiem przypadków gdy biorca przeby? tego samego typu schorzenie przenoszone drog? krwiopochodn? lub kontaktow?

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Zaburzenia rozrostowe

      Choroby nowotworowe i nowotwory z?o?liwe

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      G?bczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba)

      G?bczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba), osoby, u których wywiad rodzinny wskazuje na zagro?enie TSE

      Odchylenia od stanu prawid?owego, które nie wykluczaj? pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narz?du

      Po przebyciu choroby zaka?nej u kandydatów istniej? przeciwwskazania przez co najmniej dwa tygodnie od chwili pe?nego wyleczenia.

      Jednak w przypadku chorób wymienionych w poni?szej tabeli nale?y stosowa? nast?puj?ce okresy trwania czasowych przeciwwskazań:

      Bruceloza

      2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

      Gor?czka Q

      2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

      Toksoplazmoza

      6 miesi?cy od daty wyleczenia

      Gru?lica

      2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

      Borelioza

      2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

      Zaka?enia z g?ównym objawem pod postaci? gor?czki powy?ej 38 °C

      2 tygodnie od daty ust?pienia objawów

      Grypa, infekcja grypopodobna

      2 tygodnie od daty ust?pienia objawów

      

     Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
     Ustawa o zawodzie lekarza 
     Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
     Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
     Dyrektywa 2010/53/UE 
     Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
     Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
     Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
     Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
     Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
     Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
     Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
     Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
     Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
     Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
     Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
     Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
     Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
     Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
     Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
     Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
     Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
     Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
     Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń (2021) 
     Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
     Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
     Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
     Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

      

    

   Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
   Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>