<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   O?rodki maj?ce pozwolenie Ministra Zdrowia
   na tkankowe i komórkowe przeszczepy biowitalne

    

          

            

   Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na:

   data wydania pozwolenia

   okres

   Bielsko-Bia?a

   Szpital ?wi?tego ?ukasza S.A.,
   ul. Bystrzańska 94B,
   43-309 Bielsko-Bia?a,
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Ortopedii i Traumatologii Narz?du ruchu

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   18.09.2019

   5 lat

   Bieruń

   Galen – Ortopedia Sp. z o.o.
   (ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń)

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej
   - w celu izolacji pochodz?cych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych w celu autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyj?tku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z pó?n. zm.) oraz
   - w celu izolacji oraz namno?enia in vitro pochodz?cych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych/zr?bowych, w celu wytworzenia i autologicznego zastosowania badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej - badanego produktu in?ynierii tkankowej (ATIMPITEP) w badaniu klinicznym, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944,z pó?n. zm.),
   tj. dzia?alno?? okre?lon? w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów

   16.11.2020

   5 lat
   (okres liczony od 5.08.2020r.)

   Cz?stochowa

   ALFAMEDICA Sp z o.o. w Cz?stochowie
   ul. Kilińskiego 166,
   42-218 Cz?stochowa,
   w ramach dzia?alno?ci komórki Organizacyjnej: Oddzia? Chirurgii Jednego Dnia

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej

   18.12.2017

   5 lat

   Miejski Szpital Zespolony,
   ul. Mirowska 15,
   42-200 Cz?stochowa,
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   18.09.2019

   5 lat

   Gdańsk

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Neurochirurgii, ul. Smoluchowskiego 17, 80-001 Gdańsk

   26.02.2018

   5 lat

   pobieranie od ?ywych dawców krwi obwodowej pe?nej - celem izolacji limfocytów i nast?pczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) namno?onych in vitro limfocytów T-regulatorowych do zastosowania w uk?adzie autologicznym
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

   14.05.2019

   5 lat

   Katowice

   Provita Sp. z o.o. z siedzib? w Katowicach
   ul. Fabryczna 13d,
   40-611 Katowice
   w ramach dzia?ano?ci Angelius Szpital - Oddzia?u Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

   16.10.2017

   5 lat

   Katowice

   Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.
   ul. Ks. Markiefki 87,
   40-211 Katowice

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   20.06.2017

   5 lat

   Kraków

   Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
   ul. Os. Z?otej Jesieni 1,
   31-826 Kraków
   w ramach dzia?alno?ci Ma?opolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z O?rodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń, Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Oddziale Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej

   pobieranie od ?ywych dawców mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki t?uszczowej

   30.08.2017

   5 lat

   Scanmed S.A.,
   ul Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków,
   w ramach dzia?alno?ci
   Scanmed Szpital ?w. Rafa?a w Krakowie - Oddzia? Neurochirurgii,
   ul. Adama Bochenka 12,
   30-693 Kraków

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

   30.10.2017

   5 lat

   Lublin

   CRH ?agiel Med Sp. z o.o. Spó?ka jawna,
   ul. K. Przerwy-Tetmajera 21,
   20-362 Lublin
   w ramach dzia?alnosci ?agiel Med Szpital - Wieloprofilowy Oddzia? Zabiegowy

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   19.12.2017

   5 lat

   ?ód?

   Pulsmed Sp. z o.o. w ?odzi,
   ul. P.O.W. 26,
   90-248 ?ód?,
   w ramach dzia?alno?ci:
   Szpital Pulsmed Sp. z o.o.,
   ul. P.O.W. 26,
   90-248 ?ód?

   - pobieranie i autologiczne przeszczepianie oraz zastosowanie tkanki t?uszczowej
   - autologiczne zastosowanie pochodz?cych z tkanki t?uszczowej komórek macierzystych i regeneracyjnych

   16.08.2018

   5 lat

   Ostrów Wielkopolski

   Zespó? Zak?adów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
   (ul. Limanowskiego 20/22,
   63-400 Ostrów Wielkopolski) w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   Oddzia?u Chirurgii i Traumatologii Dzieci?cej i Pododdzia?u Leczenia Oparzeń - Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń

   - pobieranie od ?ywych dawców skóry i tkanki podskórnej - w celu izolacji komórek naskórka do autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyj?tku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z pó?n. zm.)

   07.07.2020

   5 lat

   Siemianowice ?l?skie

   Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich
   ul. Jana Paw?a II 2,
   41-100 Siemianowice ?l?skie
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Oddzia?u Chirurgii Plastycznej

   Pobieranie od ?ywych dawców naskórka, skóry w?a?ciwej i tkanki podskórnej oraz autologiczne przeszczepianie naskórka, skóry w?a?ciwej i tkanki podskórnej 

   09.04.2018

   5 lat

   Szczecin

   Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
   ul. M?czna 4
   70-780 Szczecin
   w ramach dzia?alno?ci Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdzia? Oddzia?u Chirurgii Dzieci?cej, Oparzeń i Urologii

   pobieranie od ?ywych dawców skóry (keratynocytów)

   08.09.2017

   5 lat

   Szczecin

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
   al. Powstańców Wielkopolskich 72,
   70-111 Szczecin
   w ramach dzia?alno?ci I Kliniki Okulistyki

   autologiczne zastosowanie u ludzi krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych

   29.11.2018

   5 lat

   Warszawa

   Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.,
   ul. Wa?brzyska 46,
   02-739 Warszawa
   w ramach dzialalno?ci Oddzia?u wieloprofilowego-zabiegowego

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej i pochodzacych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych i ich autologiczne zastosowanie

   22.01.2018

   5 lat

   Centrum Medycyny Translacyjnej Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sp. z o.o. w organizacji
   ul. Nowoursynowska 100,
   02-797 Warszawa
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Centrum Medycyny Translacyjnej Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zak?adu Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej
   2. Centrum Medycyny Translacyjnej Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Szpitala.

   pobieranie od ?ywych dawców krwi obwodowej pe?nej
   - w celu wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej L-PRF - leukocytarnego osocza bogatop?ytkowego - do zastosowania u ludzi

   08.09.2022

   5 lat

   Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
   ul. Indiry Gandhi 14,
   02-776 Warszawa
   w ramach komórki organizacyjnej:
   Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zak?adu Transfuzjologii

   pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
   * autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
   * wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
   * wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z pó?n. zm.);

   18.02.2021

   5 lat

   Sport Medica S.A.,
   ul. Pory 78,
   02-757 Warszawa,
   w ramach dzia?alno?ci:
   Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddzia?u Medycyny Sportowej. Oddzia?u Chirurgii Plastycznej, Oddzia?u Neurochirurgii - stanowi?cych komórki organizacyjne Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Szpital oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Medycyny Sportowej, Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Neurochirurgicznej - stawnowi?cych komórki organizacyjne Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Przychodnia Specjalistyczna

   * pobieranie od ?ywych dawcówtkanki t?uszczowej

   * autologiczne zastosowanie wyizolowanych z tkanki t?uszczowej komórek macierzystych 

   02.07.2019

   5 lat

   Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddzia? w Gliwicach (ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

   zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmar?ego

   10.11.2020

   5 lat

   Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
   ul. Banacha 1a,
   02-097 Warszawa
   w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

   25.08.2017

   5 lat

   MELITUS sp. z o.o.
   ul. S?owackiego 12
   01-627 Warszawa

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

   25.08.2017

   5 lat

   Timeless Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o.
   ul. Genera?a Abrahama 18/322,

   03-982 Warszawa

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

   25.08.2017

   5 lat

   Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji
   (ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa)

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

   Kliniki Neurologii

   Pobieranie od ?ywego dawcy szpiku kostnego - celem izoloacji niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku

   26.06.2019

   5 lat

   "Aleksander IV" Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa
   (ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa)

   w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:

   Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej

   (ul. Modlińska 31/312, 03-152 Warszawa)

   pobieranie szpiku od dawcy ?ywego
   - w celu autologicznego zastosowania w badaniu klinicznym wyizolowanych z niego niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych

   23.12.2019

   5 lat

   Zabrze

   Centrum Medycyny Sportowej - CMS Sp. z o.o. w Zabrzu,
   ul Zwrotnicza 11G,

   41-807 Zabrze,

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

   Oddzia? chirurgii jednego dnia w zakresie:

   chirurgia dzieci?ca, ortopedia i traumatologia, chirurgia ogólna, otolaryngologia, ginekologia, urologia

   pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej

   19.12.2017

   5 lat

   ?ory

   Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.,
   ul. Bankowa 2,
   44-240 ?ory
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddzia?u Ortopedii i Traumatologii Narz?du Ruchu dla Dzieci

   Pobieranie od ?ywych dawców komórek tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   07.08.2019

   5 lat

   Pozwolenia wygas?e:

   Bia?ystok

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
   ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 24a,
   15-276 Bia?ystok

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów) 30.07.2014 5 lat

    

   Bielsko-Bia?a

   Szpital Chirurgii Ma?oinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej,
   ul. Armii Krajowej 180,
   43-300 Bielsko Bia?a
   w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Plastycznej

   Pobieranie od ?ywego dawcy skóry (fibroblastów)

   30.12.2016

   5 lat

   Szpital ?wi?tego ?ukasza BGL Sp. z o.o
   ul. Bystrzańska 94B
   43-309 Bielsko-Bia?a

   Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek 25.02.2014 5 lat
   Bydgoszcz

   Szpital Uniwersytecki nr 1 im dr. Antoniego Jurasza,
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9,
   85-094 Bydgoszcz

   Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
   Chorzów

   NZOZ Szpital ?l?skie Centrum Urologii w Chorzowie prowadzonego przez Urovita Sp. z o.o.,
   ul. Strzelców Bytomskich 11,
   41-500 Chorzów

   Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
   Cz?stochowa

   Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego,
   ul. Mirowska 15,
   42-200 Cz?stochowa

   Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrzastki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach banku tkanek i komórek (zmiana sentencji decyzji dn. 30.05.2016)

   25.02.2014 5 lat
   Gdańsk

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów), a nast?pnie po ich namno?eniu, w banku tkanek posiadaj?cym pozwolenie Ministra Zdrowia - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, autologiczne, dostawowe przeszczepianie

   11.06.2014

   5 lat

   J?drzejów   Artmedik sp. z o.o. ul. Ma?ogoska 25, 28-300 J?drzejów w ramach dzia?alno?ci podmiotu leczniczego NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. W?adys?awa Biegańskiego w J?drzejowie ul. Ma?ogoska 25, 28-300 J?dzrzejów Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki)

   18.01.2016

   5 lat

   Katowice

   Provita Sp. z o.o. z siedzib? w Katowicach
   ul. Fabryczna 13d,
   40-611 Katowice
   w ramach dzia?ano?ci Angelius Szpital - Oddzia?u Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   05.07.2016

   5 lat

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw?a II,
   ul. Medyków 16,
   40-752 Katowice

   Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 25.02.2014 5 lat

   Szpital Specjalistyczny im. prof.. E. Micha?owskiego,
   ul. Strzelecka 9,
   40-073 Katowice

   Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
   Kraków

   Szpital Miejski Specjalistyczny im.Gabriela Narutowicza w Krakowie,
   ul. Pr?dnicka 35-37,
   31-202 Kraków

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej i  pochodz?cych z niej komórek macierzystych

   29.07.2016

   5 lat

   Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
   ul. Os. Z?otej Jesieni 1,
   31-826 Kraków
   w ramach dzia?alno?ci Maopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z O?rodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń i Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

   Pobieranie od ?ywych dawców skóry (keratynocytów)

   10.10.2016

   5 lat

   Olsztyn

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
   ul. Warszawska 30,
   10-082 Olsztyn,
   w ramach dzia?alno?ci Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Otolaryngologii, Chorób G?owy i Szyi z Oddzia?em Klinicznym Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

   - Pobieranie od ?ywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku,
   - Pobieranie od ?ywego dawcy tkanki t?uszczowej i pochodz?cych z niej komórek macierzystych

   24.10.2016

   5 lat

   Piekary ?l?skie

   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich,
   ul.Bytomska 62,
   41-940 Piekary ?l?skie

   Pobieranie od ?ywego dawcy chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepianie po namno?eniu w banku tkanek i komórek

   31.07.2013 5 lat
   Poznań

   Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
   Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   ul. 28 czerwca 1956 nr 135/147,
   61-545 Poznań

   Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

   04.08.2014

   5 lat

   ?wiebodzin

   Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spó?ka z o.o. w ?wiebodzinie
   ul. Zamkowa 1, 66-200 ?wiebodzin
   w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

   Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki)

   08.06.2016

   5 lat

   Warszawa

   NZOZ Mazovia,
   Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/U15,
   02-797 Warszawa

   Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat

   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus,
   ul. Lindleya 4,
   02-005 Warszawa

   Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat

   "Centrum MedycynySportowej" Sp. z o.o. w Warszawie,
   ul. Wawelska 5,
   02-034 Warszawa

   Pobieranie od ?ywego dawcy chrz?stki stawowej (chondrocytów), Przeszczepianie allogenicznych ?ciegien, ??kotek i tkanki kostnej od zmar?ych dawców 27.11.2012 5 lat

   Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis SP ZOZ w Warszawie
   w ramach dzia?alno?ci Pododdzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zak?adu Chirurgii Ogólnej Szpitala Opieki Krótkoterminowej Centrum Attis,
   ul. Górczewska 89,
   01-401 Warszawa

   Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki) i ich autologiczne, dostawowe przeszczepienie, po uprzednim namno?eniu w banku tkanek i komórek 14.10.2014 5 lat

   Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w Warszawie,
   ul. Wa?brzyska 46,
   02-739 Warszawa
   w ramach dzialalno?ci Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

   Pobieranie tkanki t?uszczowej od ?ywego dawcy, autologiczne, dostawowe przeszczepienie pozyskanych z tej tkanki mezenchymalnych komórek macierzystych 14.10.2014 5 lat

   Horizon Medical Center Sp. z o.o. .
   ul. Domaniewska 39A,
   02-672 Warszawa
   w ramach dzia?alnosci przedsiebiorstwa podmiotu leczniczego   Horizon Clinic 
   ul. Domaniewska 39A,
   02-672 Warszawa

   Pobieranie od ?ywego dawcy tkanki t?uszczowej oraz po wyizolowaniu z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych w banku tkanek na ich przeszczepianie do: stawów, wi?zade?, ?ci?gien, mie?ni, ko?ci, ubytków chrzestnych i kostnych, owrzodzeń i ubytków skóry i tkanki podskórnej, blizn

   10.09.2015

   5 lat

   Wroc?aw

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
   ul. Borowska 213,
   50-556 Wroc?aw

   Pobieranie od ?ywych dawców: - chrz?stki stawowej (chondrocytów), osteocytów, komórek szpiku kostnego, komórek tkanki kostnej tworz?cych ko?ci, komórek tkanki nab?onkowej i t?uszczowej, komórek macierzystych tkanki ??cznej i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek,
   - tkankowych przeszczepów biowitalnych tkanki i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek


   26-09-2016: decyzja MZ o zast?pieniu wyrazów "banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach" wyrazami "banku tkanek i komórek"

   25.02.2014 5 lat

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>