<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Zasady alokacji i dystrybucji

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   Zasady dystrybucji i alokacji narz?dów

   Zasady alokacji nerek z dnia 1 stycznia 2016 r.

   Poprzednio wprowadzone, tj. w dniu 14 grudnia 2014 r. zasady alokacji nerek (opublikowane w Biuletynie Poltransplantu 2015, 1 (23):

   - zosta?y zmienione na wniosek Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w zakresie ?Zasad wyboru biorcy” (zosta?a przesuni?ta do 18 lat granica wieku dawcy pediatrycznego), a zmiany te zosta?y pozytywnie zaakceptowane uchwa?? Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 32/2015 z dnia 5 pa?dziernika 2015 r.;

   - zosta?y uzupe?nione o zasady wykorzystania wirtualnego cross-matchu;

   - s? opublikowane w jednolitym brzmieniu w Biuletynie Poltransplantu 2016, na stronie internetowej Poltransplantu oraz w www.rejestry.net.

   Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki jest prowadzona w systemie elektronicznym www.rejestry.net. Wpisanie potencjalnego biorcy na list? oczekuj?cych jest warunkiem otrzymania przeszczepu.

   Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki odbywa si? w o?rodkach kwalifikacyjnych powo?ywanych na mocy art. 16c ustawy transplantacyjnej przez dyrektorów szpitali, w których znajduj? si? o?rodki przeszczepiaj?ce nerki. Obecnie w Polsce jest 14 o?rodków zajmuj?cych si? kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki (Tabela 2). Osoba kieruj?ca zespo?em w o?rodku kwalifikacyjnym ma obowi?zek niezw?ocznego zg?aszania do krajowej listy osób zakwalifikowanych w swoim o?rodku.

   Biorcy zakwalifikowani do przeszczepienia nerki przez jeden o?rodek mog? by? przeszczepieni w innym o?rodku wykonuj?cym takie procedury (alokacja nastawiona na pacjenta). Potencjalny biorca ma mo?liwo?? wyboru o?rodka przeszczepiaj?cego.

   Alokacja nerek pobranych od dawców zmar?ych

   System doboru biorcy nerki dzia?a w po??czeniu z obowi?zkow? dystrybucj? surowic pacjentów zg?oszonych do przeszczepienia nerki do wszystkich regionalnych pracowni typowania tkankowego, któr? od listopada 2009 r. prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (w wyniku rozstrzygni?cia konkursu).

   Zasady wyboru biorcy

   Wyboru biorcy z listy dokonuje si? wg zasad zawartych w Tabeli 1. O wyborze decyduje wi?ksza liczba punktów, które uzyskuje biorca. Nast?puj?ce grupy biorców maj? pierwszeństwo w wyborze do przeszczepienia, niezale?nie od liczby punktów:

    ?   biorcy zg?oszeni w trybie pilnym (brak mo?liwo?ci dializowania);

    ?   biorcy wysoko immunizowani (PRA ≥ 80%);

    ?   biorcy z brakiem niezgodno?ci w uk?adzie HLA z dawc?;

    ?   biorcy pediatryczni nerek pobranych od dawcy, który nie ukończy? 18 lat; (zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2016 r.)

    ?   biorca w wieku > 60 lat od dawcy w wieku > 65 lat;

    ?   biorca przeszczepu nerki i jednoczasowego przeszczepu innego narz?du.

   W przypadku, gdy o?rodek, który dokona? pobrania nerek nie zdecyduje si? na przeszczepienie wybranemu z listy oczekuj?cych biorcy z powodu braku do?wiadczenia wobec tzw. ?trudnego" biorcy (biorca po licznych operacjach, biorca do nadp?cherzowego odprowadzenia moczu, biorca wysoko immunizowany i in.) zobowi?zany jest przekaza? pobran? nerk? do o?rodka, który zakwalifikowa? tego biorc? do przeszczepienia. W tych przypadkach nie obowi?zuje ?zwrot" przeszczepów nerkowych.

   Dopuszcza si? wykonanie przeszczepu wyprzedzaj?cego (u biorcy jeszcze niedializowanego z klirensem kreatyniny < 15 ml/min/1,73 m2) nerki pobranej od dawcy zmar?ego tylko zgodnie z regu?ami zawartymi w Tabeli 1.

   W przypadku pacjentów z cukrzyc?, jako warto?? graniczn? przy kwalifikacji do przeszczepienia przyjmuje si? klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,73 m2.

   Po przeszczepieniu zespó? transplantacyjny:

    ?   przesy?a do Poltransplantu kart? biorcy narz?dów wg wzoru zamieszczonego na stronie Poltransplantu http://www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf;

    ?   dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w cz??ci rejestr przeszczepień;

    ?   przesy?a do Poltransplantu protokó? wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó? znajdzie si? w www.rejestry.net wype?nia odpowiedni formularz.

     

   Monitorowanie systemu alokacji

    ?   list? osób zg?oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg?oszenia (planowy, pilny) prowadzi Krajowa Lista Osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki w Poltransplancie;

    ?   nadzór nad prawid?owo?ci? wyboru biorcy oraz dystrybucj? pobranych nerek prowadzi Zespó? ds. Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narz?dów w Poltransplancie;

    ?   po ka?dym przeszczepieniu nerki obowi?zuje jego udokumentowanie przez o?rodek, który dokona? przeszczepienia w Krajowym Rejestrze Przeszczepień.

   Dobór biorcy nerki opiera si? na zasadzie identyczno?ci grupy krwi w uk?adzie AB0 z dawc?, a w sytuacji braku biorcy z grup? krwi identyczn? na zasadzie zgodno?ci grup krwi w uk?adzie AB0.

    Tabela 1. Parametry wyboru biorcy nerki.

   PARAMETR

   WARUNEK

   PUNKTACJA

   PRZESZCZEP OBLIGATORYJNY

   1.Biorca bez dost?pu do dializ, tryb  pilny

   C-M ujemny

   Przeszczep obligatoryjny

   2.Brak niezgodnych HLA

   C-M ujemny

   Przeszczep obligatoryjny

   3. Dawca do ukończenia 18 lat dla biorcy pediatrycznego

   Wybór biorcy zgodny z zasadami systemu

   Przeszczep obligatoryjny

   4. PRA ≥ 80%

   C-M ujemny

   Przeszczep obligatoryjny

   5. Biorca > 60 lat od dawcy > 65 lat

   C-M ujemny

   Przeszczep obligatoryjny

   6. Biorca jednoczasowego przeszczepu nerki i innego narz?du

   Wybór biorcy systemu wg zasad o?rodka transplantacyjnego

   Przeszczep obligatoryjny

   PUNKTY PREFERENCYJNE

   Za ka?dy brak niezgodnych HLA

   A

   2 (+2 gdy biorca jest domniemanym homozygot? od dawcy z identyczna domnieman? homozygot?)

   B

   5 (+5 gdy biorca jest domniemanym homozygot? od dawcy z identyczn? domnieman? homozygot?)

   DR

   10 (+10 gdy biorca jest domniemanym homozygot? od dawcy z identyczn? domnieman? homozygot?)

   PRA

   50-79%

   7

   Biorca z w?asnego o?rodka kwalifikacyjnego

   10

   ??czny czas dializ (w latach)

   >1

   >2

   >3

   >4

   >5

   >6

   >7

   >8

   >9

   >10

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   Biorca z cukrzycow? chorob? nerek

   3

   Biorca nerki po transplantacji innego narz?du

   15

   Wiek biorcy

   <12 lat

   >60 lat

   4 gdy dawca < 35 r?.

   2

   Utrata przeszczepu nerki od dawcy ?ywego w ci?gu miesi?ca od transplantacji

   10

   Niewydolno?? pozosta?ej nerki u dawcy ?ywego nerki

   15

   Czas oczekiwania od zg?oszenia do KLO

   1 pkt > 3 lat oraz za ka?dy nast?pny rok oczekiwania

   Rezerwa (pacjent wezwany do o?rodka transplantacyjnego)

   1

   10x dodatni CM

   10

   Uwagi:

   1. Punktowanie potencjalnego biorcy nerki wg braku niezgodnych HLA ma przewag? nad punktacj? zgodnych HLA. W sytuacji, gdy dawca jest homozygot? w A, B, DR mo?e mie? maksymalnie tylko 3 wspólne antygeny z biorc? i biorca uzyskuje wówczas tylko 17 pkt. za HLA, natomiast dawca ten nie wnosi ?adnych niezgodnych HLA, czyli za brak niezgodno?ci biorca otrzyma?by 34 pkt. W immunizacji przeszczepem znaczenie maj? bowiem wprowadzone niezgodno?ci HLA, a nie ilo?? zgodnych HLA.

   2. W celu zwi?kszenia prawdopodobieństwa wytypowania potencjalnych biorców w rejonie pobrania nerek zwi?kszono liczb? punktów dla biorcy w alokacji ?za rejon” z 4 do 10.

   3. Potencjalni biorcy z tzw. domnieman? homozygot? w przypadku wytypowania nerki od dawcy z identyczn? domnieman? homozygot? otrzymaj? dodatkowe punkty w alokacji nerek (odpowiednio w DR – 10 pkt., w B – 5 pkt., w A - 2 pkt.) z uwagi na zmniejszon? o 50% szans? na otrzymanie nerki w stosunku do biorców heterozygotycznych.

   4. Z uwagi na istniej?ce niedoszacowanie immunologiczne potencjalnych biorców nerki obecnie stosowanymi metodami ustalono przyznanie jednorazowo 10 pkt. potencjalnym biorcom, je?li w typowaniu 10-krotnie uzyskali dodatni CM.

   5. Od 21.01.2016 r. uruchomione zosta?o w www.rejestrytx.gov.pl tzw. wirtualne typowanie (vXM), które opiera si? na identyfikacji i okre?leniu miana przeciwcia? anty-HLA (DSA-donor specific antibody) w surowicy potencjalnego biorcy z ostatnich 6 miesi?cy. Starsze wyniki nie b?d? wykorzystywane do typowania wirtualnego ale maj? znaczenie historyczne i obserwacyjne. Wpisane ww. warto?ci s? wykorzystane w praktyce do wyboru potencjalnych biorców nerki i tak:

    • chory z obecnymi DSA (MFI >5000) nie pojawi si? na ostatecznej li?cie typowania tkankowego ale b?dzie widoczny na pierwotnej li?cie w pracowni zgodno?ci tkankowej (przed XM CDC-biologicznym) z informacj?, ?e vXM jest pozytywny, a obok pojawi? si? informacje o specyficzno?ci DSA i mianie (w tym przypadku >5000). W takim przypadku mo?liwo?? wpisania XM CDC (biologicznego) b?dzie zablokowana, jak równie? chory nie pojawi si? na li?cie finalnej, poniewa? XM CDC (biologiczny) nie b?dzie wykonywany. Informacja o pozytywnym vXM oraz specyficzno?ciach zostanie umieszczona równie? w zg?oszeniu chorego do KLO w zak?adce ?lista typowań”;
    • chory z DSA 2000-5000 MFI pojawi si? na li?cie typowania tkankowego z informacj? ?vX-M pozytywny” oraz specyficzno?ci?  MFI DSA, b?dzie mia? wykonany X-M CDC (biologiczny). Je?li X-M CDC b?dzie negatywny lekarz dokonuj?cy wyboru z listy podejmie decyzj? o wyborze chorego do przeszczepienia nerki. Informacja o pozytywny vXM oraz specyficzno?ciach zostanie umieszczona równie? w zg?oszeniu chorego do KLO w zak?adce ?lista typowań”.
    • chory z DSA < 2000 MFI pojawi si? na li?cie typowania tkankowego z informacj? ?vX-M negatywny” oraz specyficzno?ci? i MFI DSA, b?dzie mia? wykonany X-M CDC. Je?li X-M CDC b?dzie negatywny lekarz dokonuj?cy wyboru z listy podejmie decyzj? o wyborze chorego do przeszczepienia nerki. Informacja o negatywnym vXM, ale o obecnych przeciwcia?ach anty-HLA zostanie umieszczona równie? w zg?oszeniu chorego do KLO w zak?adce ?lista typowań”.

   O?rodki Kwalifikacyjne

   http://www.eindiavisa.com/rok.html

   ZASADY ALOKACJI I DYSTRYBUCJI POBRA? TRZUSTKI CELEM PRZESZCZEPIENIA TRZUSTKI WRAZ Z NERK?, SAMEJ TRZUSTKI, WYSP TRZUSTKOWYCH WRAZ Z NERK?, SAMYCH WYSP TRZUSTKOWYCH Z DNIA 18 MAJA 2018 R.

   ZASADY ZOSTA?Y:

   1.  opublikowane w poprzedniej wersji w Biuletynie Poltransplantu z 2015 r.;

   2.  dostosowane do wspó?czesnych praktyk w obszarach kwalifikacji dawcy, kwalifikacji biorcy, wymiany narz?dów pomi?dzy o?rodkami transplantacyjnymi oraz wyboru biorcy;

   3.  zmienione w dniu 18 maja 2018 r. podczas spotkania Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych nerk? i trzustk? oraz trzustk? g?ównie w zakresie podrozdzia?u ?Post?powanie po przeszczepieniu narz?dów”

   4.  opublikowane na stronach: www.eindiavisa.com, www.rejestrytx.gov.pl oraz w Biuletynie Poltransplantu z 2018 r.

   KWALIFIKACJA CHORYCH DO PRZESZCZEPIENIA TRZUSTKI

   1.  Istnieje jedna, krajowa lista pacjentów oczekuj?cych na przeszczepienie trzustki oraz wysp trzustkowych w ró?nych kombinacjach (przeszczepienie trzustki wraz z nerk?, przeszczepienie samej trzustki, przeszczepienie wysp trzustkowych wraz z nerk?, przeszczepienie samych wysp) prowadzona w systemie elektronicznym www.rejestrytx.gov.pl zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Listy Oczekuj?cych.

   2.  Wpisanie potencjalnego biorcy na list? oczekuj?cych jest warunkiem otrzymania przeszczepu.

   3.  Kwalifikacja chorych do przeszczepienia trzustki (wspólnie z nerk? lub samej) oraz przeszczepienia wysp (wspólnie z nerk? lub samych) mo?e si? odbywa? tylko w o?rodkach kwalifikuj?cych, które wykonuj? tego rodzaju przeszczepienia (maj? pozwolenie Ministra Zdrowia na te czynno?ci).

   4.  Pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia samej trzustki mog? by? alternatywnie rozpatrywani jako potencjalni biorcy wysp trzustkowych, a pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia nerki i trzustki mog? by? alternatywnie zakwalifikowani do wspólnego przeszczepienia nerki i wysp trzustkowych. Chorzy wyra?aj? oddzieln? zgod? na alternatywne przeszczepienie, a odpowiednia adnotacja jest przypisana choremu w rejestrach w cz??ci ?Lista Oczekuj?cych".

   5.  Potencjalny biorca ma mo?liwo?? wyboru o?rodka kwalifikuj?cego.

   Biorca zakwalifikowany do przeszczepienia trzustki lub wysp (w ró?nych wariantach) jest leczony przeszczepieniem w o?rodku, który zakwalifikowa? chorego i umie?ci? go na li?cie oczekuj?cych. O?rodek kwalifikuj?cy dokonuje odpowiedniego wpisu w polu ?Ograniczenie wyboru o?rodka Tx” w module ?Krajowa Lista Oczekuj?cych” www.rejestrytx.gov.pl.?

   DYSTRYBUCJA TRZUSTEK

   1.  Dla wszystkich potencjalnych dawców jest liczony wska?nik P-PASS (preprocurement pancreas suitability score), a ka?dy dawca z P-PASS < 17 punktów jest traktowany jako potencjalny dawca trzustki (Tabela 1).

   TABELA 1. LICZENIE WSKA?NIKA P-PASS (PREPROCUREMENT PANCREAS SUITABILITY SCORE).(NA PODSTAWIE: M.T. VINKERS, A.O. RAHMEL, M.C. SLOT, J.M. SMITS, AND W.D. SCHARECK HOW TO RECOGNIZE A SUITABLE PANCREAS DONOR: A EUROTRANSPLANT STUDY OF PREPROCUREMENT FACTORS. TRANSPL PROC 2008 (40), 1275-1278)

   Cecha dawcy

   1 punkt

   2 punkty

   3 punkty

   4 punkty

   6 punktów

   Wiek (lata)

   -

   <30

   -

   30-40

   >40

   BMI (kg/m2)

   -

   <20

   -

   20-25

   >25

   Czas pobytu w OIT (dni)

   <3

   3-7

   >7

   -

   -

   Przebyte ZK (min)

   Nie

   Tak (<5)

   Tak (≥5)

   -

   -

   St??enie sodu (mmol/l)

   <155

   155-160

   >160

   -

   -

   Aktywno?? (A) amylazy

   lub lipazy (L) (U/l)

   A:<130

   L:<160

   A:130-390

   L:160-480

   A:>390

   L:>480

   -

   -

   Dawka (nor)adrenaliny (N)

   lub dobuta-/dopaminy (D) (γ)

   N:Nie

   D:Nie

   N:<0,05

   D:<10

   N:≥0,05

   D:≥10

   -

   -

   2.  W przypadku dawcy z P-PASS < 17 koordynator Poltransplantu prowadzi dystrybucj? pobrań trzustki. W przypadku potencjalnych dawców z P-PASS ≥ 17 dystrybucja pobrań trzustki tak?e mo?e mie? miejsce; wtedy inicjatywa nale?y do o?rodków transplantacyjnych, które decyzj? o akceptacji dawcy i narz?du zg?aszaj? do koordynatora Poltransplantu (informacja o ka?dym potencjalnym dawcy jest dost?pna dla o?rodków transplantacyjnych w www.rejestrytx.gov.pl).

   3.  Ka?dy o?rodek maj?cy odpowiednie pozwolenie Ministra Zdrowia ma równy dost?p do mo?liwo?ci pobrania trzustki; oferty pobrania trzustki s? sk?adane poszczególnym zespo?om wg zasady 1-1-1-1.

   4.  Obowi?zuje zasada pierwszeństwa pobrań trzustki w szpitalach afiliowanych przez o?rodek. Pierwszeństwo pobrań w woj. dolno?l?skim i opolskim ma o?rodek transplantacyjny w Katowicach. Wykorzystanie pobrania trzustki wg zasady 1-1-1-1, w szpitalu afiliowanym lub w przypadku zespo?u katowickiego tak?e w województwach dolno?l?skim i opolskim skutkuje wykorzystaniem swojej kolejki.

   5.  W przypadku akceptacji trzustki do pobrania i przeszczepienia, przed pobraniem narz?dów wykonywane jest typowanie tkankowe i cross-match w najbli?szej pracowni HLA. Zabezpieczenie i organizacja typowania tkankowego i cross-matchu (pobranie i dostarczenie w?z?ów ch?onnych do pracowni zgodno?ci tkankowej) jest wspólnym zadaniem koordynatora szpitalnego i regionalnego koordynatora pobierania i przeszczepiania nerek z odpowiedniego geograficznie o?rodka przeszczepiaj?cego nerki.

   ALOKACJA TRZUSTEK

   1.  System wyboru biorcy trzustki (z nerk? lub samej) i wysp (z nerk? lub samych) dzia?a w po??czeniu z obowi?zkow? dystrybucj? surowic wszystkich pacjentów zg?oszonych do przeszczepienia trzustki lub wysp trzustkowych do wszystkich regionalnych pracowni typowania tkankowego.

   2.  Biorcy przeszczepu trzustki wraz z nerk? maj? pierwszeństwo przed biorcami zakwalifikowanymi do przeszczepienia samej trzustki i wysp w ró?nych wariantach.

   3.  Typowanie tkankowe i cross-match wykonywane s? dla wszystkich potencjalnych biorców w danej grupie krwi, tak?e dla biorców zakwalifikowanych przez inne o?rodki transplantacyjne.

   4.  Ostatecznego wyboru biorcy dokonuje lekarz wyznaczony przez kierownika o?rodka transplantacyjnego wg nast?puj?cych kryteriów alokacji:

   • pilno?? przeszczepienia;
   • wykluczenie albo dopuszczenie niezgodno?ci immunologicznej mi?dzy potencjalnym dawc? a potencjalnym biorc?;
   • dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;
   • wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;
   • przewidywane efekty przeszczepienia;
   • czas oczekiwania na przeszczepienie;
   • aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.

   POST?POWANIE PO PRZESZCZEPIENIU NARZ?DÓW

   1.  Obowi?zuje zasada zwrotu innym zespo?om transplantacyjnym przeszczepów nerkowych w zwi?zku z ich wykorzystaniem w przypadku wielonarz?dowego przeszczepienia trzustki i nerki lub wysp i nerki. Zwrot ten ma miejsce przy nast?pnym pobraniu nerek przez zespó?, który przeszczepi? nerk? z trzustk? lub nerk? z wyspami.

   2.  Zespó?, który nie zbilansowa? rozliczeń przeszczepów nerkowych (nie zwróci? nerki/nerek) jest pomijany w nast?pnej kolejce (lub kolejkach) zg?oszeń mo?liwo?ci pobrania trzustki wraz z nerk? do czasu dokonania zwrotu. Poltransplant i o?rodki transplantacyjne prowadz? dokumentacj? rozliczeń w tym zakresie oraz informuj? zespó?, który jest zobowi?zany do zwrotu nerki, o takiej konieczno?ci.

   3.  Z dniem 18 maja 2018 r. rozliczenia zwrotu przeszczepów nerkowych prowadzone s? na nowo, a istniej?ce do tego dnia zobowi?zania zwrotów pomi?dzy o?rodkami zostaj? anulowane.

   4.  Po przeszczepieniu zespó? transplantacyjny:

   • przesy?a do Poltransplantu kart? biorcy narz?dów wg wzoru zamieszczonego na stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf;
   • dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestrytx.gov.pl w cz??ci ?Rejestr Przeszczepień";
   • przesy?a do Poltransplantu protokó? wyboru biorcy, który powinien uwzgl?dnia? spe?nienie kryteriów wyszczególnionych w rozdziale ?Alokacja trzustek”.

   MONITOROWANIE SYSTEMU JAKO?CI ORAZ ALOKACJI I DYSTRYBUCJI

   1.  Nadzór nad prawid?owo?ci? wyboru biorcy oraz dystrybucj? pobranych trzustek prowadzi Poltransplant.

   2.  Poltransplant raz na kwarta? przekazuje do o?rodków przeszczepiaj?cych trzustki sprawozdanie z przebiegu dystrybucji ofert pobrania, plan zg?oszeń na najbli?sz? przysz?o?? oraz bie??cy bilans rozliczeń (zwrotów) przeszczepów nerkowych.

   3.  Roczne sprawozdania z przebiegu alokacji i dystrybucji trzustki (w tym roczny bilans wymiany nerek w zwi?zku z ich wykorzystaniem do wielonarz?dowych przeszczepów trzustki lub wysp z nerk?) Poltransplant przedstawia podczas spotkań kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych trzustk? i koordynatorów z tych o?rodków.

   4.  Zespo?y transplantacyjne przesy?aj? do Poltransplantu za po?rednictwem modu?u ?Rejestracja zdarzeń i reakcji niepo??danych" w www.rejestrytx.gov.pl raporty o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo??danych w przypadku ich wyst?pienia podczas pobrania, przechowywania, alokacji, przeszczepienia oraz w okresie po przeszczepieniu wraz z opisem czynno?ci podj?tych dla ich wyja?nienia i zapobiegania w przysz?o?ci.

   5.  Zespo?y transplantacyjne monitoruj? stan zdrowia biorcy oraz czynno?ci przeszczepu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień i dokumentuj? to w module Rejestr Przeszczepień.

   Zasady alokacji trzustki (2018)

   Zasady alokacji i dystrybucji pobrań w?troby

   OBOWI?ZUJ? OD 1 LIPCA 2018 R.

   Podstawowe zasady alokacji i dystrybucji pobrań w?troby zosta?y zatwierdzone przez zespó? ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz?dów i oceny jako?ci ?wiadczeń w transplantologii Krajowej Rady Transplantacyjnej (KRT) w dniu 26 marca 2012 r. Zmiany wprowadzone w 2015 r. zosta?y zaakceptowane uchwa?? KRT nr 33/2015 z dnia 5 pa?dziernika 2015 r. Kolejne zmiany powsta?y na podstawie bie??cych ustaleń kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? (ostatnio podczas spotkania w dniu 12 kwietnia 2018 r.) celem dostosowania do wspó?czesnych praktyk w obszarach kwalifikacji oraz wyboru dawcy i biorcy.

   KWALIFIKACJA CHORYCH DO PRZESZCZEPIENIA W?TROBY

   1.  Obowi?zuj? 2 tryby zg?aszania biorców do przeszczepienia: ?pilny” i ?planowy”.

   2.  Wskazania do przeszczepienia w trybie pilnym s? nast?puj?ce:

    a.  ostra niewydolno?? w?troby w przebiegu zatrucia paracetamolem wg swoistych kryteriów King’s College Hospital;

    b.  ostra niewydolno?? w?troby w przypadkach zaka?eń wirusowych wg kryteriów Clichy;

    c.  ostra niewydolno?? w?troby z innych powodów wg kryteriów King’s College Hospital;

    d.  retransplantacja w?troby w czasie 14 dni od przeszczepienia (pierwotny brak funkcji, zakrzep, odrzucanie)

   3.  Zg?oszenie w trybie pilnym jest przesy?ane do Poltransplantu w formie papierowej faksem na karcie ?Zg?oszenie biorcy do przeszczepienia w?troby w trybie pilnym” – Rycina 1 (jednocze?nie o?rodek kwalifikuj?cy dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestrytx.gov.pl w cz??ci krajowa lista oczekuj?cych.

   4.  Warunkiem przyj?cia zg?oszenia w trybie pilnym przez koordynatora Poltransplantu jest prawid?owe wype?nienie ?Karty zg?oszenia” przez o?rodek kwalifikuj?cy m.in. w zakresie;

   • wpisania wyników badań b?d?cych kryteriami medycznymi do pilnego przeszczepienia;
   • oznaczenia ?TAK” lub ?NIE” w polu ?Kryteria spe?nione?”

   W przypadku, gdy jest zaznaczone ?TAK” w polu ?Kryteria spe?nione?” (co musi mie? uzasadnienie w wynikach wpisanych badań) koordynator Poltransplantu przyjmuje zg?oszenie do alokacji i dystrybucji pobrań.

   5.  Mo?liwe jest tak?e zg?oszenie biorcy do pilnego przeszczepienia, gdy podstawowe kryteria pilno?ci wskazań nie s? spe?nione, ale sytuacja medyczna biorcy wymaga przeszczepienia w takim trybie. O?rodek zg?aszaj?cy zaznacza wtedy pole mówi?ce o niespe?nieniu podstawowych kryteriów pilno?ci i daje krótkie uzasadnienie.

   6.  Weryfikacja zasadno?ci zg?oszenia, o którym mowa w punkcie 5 (zg?oszenie biorcy do pilnego przeszczepienia, gdy nie s? spe?nione podstawowe kryteria pilno?ci):

   • nast?puje poprzez ocen? dokumentacji zg?oszonego biorcy w www.rejestrytx.gov.pl (wszystkie o?rodki transplantacyjne maj? wgl?d do danych biorców zg?oszonych w trybie pilnym);
   • weryfikacji dokonuj? wyznaczeni eksperci ze wszystkich o?rodków przeszczepiaj?cych (lista ekspertów znajduje si? w posiadaniu Poltransplantu);
   • Poltransplant w tych przypadkach jest odpowiedzialny za kolporta? kopii kart zg?oszeń do przeszczepienia w trybie pilnym do wyznaczonych ekspertów oraz gromadzenie wyników eksperckich opinii.

   7.  Autoryzacja zasadno?ci zg?oszenia, o którym mowa w punkcie 5 (lub braku zasadno?ci):

   • nast?pi, gdy ?za” lub ?przeciw” b?dzie co najmniej po?owa oceniaj?cych ekspertów (g?os o?rodka kwalifikuj?cego liczony jest jako g?os ?za”);
   • zg?oszenie b?dzie wa?ne dla koordynatora w Poltransplancie tak?e w okresie od zg?oszenia do pozyskania opinii ekspertów;
   • o?rodek zg?aszaj?cy b?dzie niezw?ocznie poinformowany o negatywnej opinii ekspertów, w tej sytuacji jest zobowi?zany do zmiany statusu biorcy w www.rejestrytx.gov.pl.  

   8.  Zg?oszenia w trybie pilnym wymagaj? weryfikacji danych biorcy (odnowienia zg?oszenia) co 72 godziny.

   DYSTRYBUCJA I ALOKACJA W?TROBY

   1.  Obowi?zuje zasada równej dystrybucji ofert pobrania w?troby od zmar?ych dawców dla wszystkich o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?, czyli zg?oszenia wg parytetu 1-1-1-1.

   2.  Biorca zg?oszony do przeszczepienia w trybie pilnym ma bezwzgl?dne pierwszeństwo przy alokacji w?troby.

   3.  Priorytet maj? biorcy z listy pediatrycznej w stosunku do wszystkich dawców, którzy nie ukończyli 18 lat.

   4.  W przypadku wspó?istnienia kilku zg?oszeń biorców w trybie pilnym wybór o?rodka, który otrzyma ofert? pobrania nast?puje w drodze ustaleń prowadzonych przez Poltransplant z o?rodkami zg?aszaj?cymi biorców w trybie pilnym. W przypadku braku porozumienia mi?dzy o?rodkami decyduje czas oczekiwania na przeszczepienie liczony od pierwszorazowego zg?oszenia potencjalnego biorcy w trybie pilnym.

   5.  W przypadkach przeszczepień planowych zespó? transplantacyjny ma pierwszeństwo do pobrań we w?asnym województwie. Je?li w danym województwie jest kilka o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?, oferta pobrania kierowana jest do jednego z nich wg przewidzianej kolejno?ci zg?oszeń. Wykorzystanie w?troby do przeszczepienia pobranej we w?asnym województwie skutkuje wykorzystaniem swojej kolejno?ci do zg?oszenia.

   6.  Odmowa przyj?cia zg?oszenia nie skutkuje utrat? kolejki w sytuacji:

    a.  braku wykorzystania oferty przez wszystkie o?rodki;

    b.  rezygnacji z przeszczepienia pobranej w?troby (udokumentowane powody medyczne).

   7.  Wykorzystanie kolejki w rundzie dystrybucji pobrań w?troby, oprócz sytuacji podstawowego wykorzystania kolejki ma miejsce w sytuacjach:

    a.  wykorzystania dawcy do pobrania w?troby i przeszczepienia biorcy w trybie pilnym;

    b.  przeszczepienia narz?du od dawcy pediatrycznego dla biorcy pediatrycznego;

    c.  wykorzystania do przeszczepienia narz?du pobranego od dawcy we w?asnym województwie, o czym mowa w punkcie 5.

   8.  W przypadku przeszczepienia w?troby w trybie planowym, decyzj? o wyborze biorcy z listy oczekuj?cych podejmuje kierownik o?rodka transplantacyjnego (osoba upowa?niona) w oparciu o nast?puj?ce kryteria: pilno?? przeszczepienia,  wykluczenie albo dopuszczenie niezgodno?ci immunologicznej mi?dzy potencjalnym dawc? a potencjalnym biorc?, dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy oraz inne kryteria szczegó?owe obowi?zuj?ce w danym o?rodku.

    MONITOROWANIE SYSTEMU ALOKACJI

   1.  List? osób zg?oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg?oszenia (pilny, planowy) prowadzi krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie w Poltransplancie

   2.  Nadzór nad prawid?owo?ci? wyboru biorcy oraz dystrybucj? pobranych w?trób prowadzi Poltransplant.

   3.  Raporty z wykorzystania ofert pobrania gromadzi Poltransplant.

   4.  Poltransplant raz w miesi?cu przekazuje do o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? sprawozdanie z dystrybucji ofert pobrania oraz plan zg?oszeń.

   5.  Po przeszczepieniu zespó? transplantacyjny:

   • przesy?a do Poltransplantu kart? biorcy narz?dów wg wzoru zamieszczonego na stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/kartabiorcy.pdf;  
   • dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestrytx.gov.pl w cz??ci rejestr przeszczepień;
   • przesy?a do Poltransplantu protokó? wyboru biorcy, lub wype?nia taki protokó? w www.rejestrytx.gov.p;
   • w przypadku odst?pienia od pobrania w jego trakcie lub odst?pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó? pobieraj?cy przesy?a w tej sprawie do Poltransplantu raport;

   6.  Zespo?y transplantacyjne przesy?aj? do Poltransplantu za po?rednictwem modu?u ?Rejestracja zdarzeń i reakcji niepo??danych" w www.rejestrytx.gov.pl raporty o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo??danych w przypadku ich wyst?pienia podczas pobrania, przechowywania, alokacji, przeszczepienia oraz w okresie po przeszczepieniu wraz z opisem czynno?ci podj?tych dla ich wyja?nienia i zapobiegania w przysz?o?ci.

   7.  Zespo?y transplantacyjne monitoruj? stan zdrowia biorcy oraz czynno?ci przeszczepu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień i dokumentuj? to w module Rejestr Przeszczepień.

   Zasady alokacji i dystrybucji pobran w?troby (2018)

   Zg?oszenie biorcy do pilnego przeszczepienia w?troby plik pdf do pobrania

   Zasady alokacji i dystrybucji serca

   OBOWI?ZUJ? OD 1 LIPCA 2018 R.

   Podstawowe zasady alokacji i dystrybucji serc zosta?y zatwierdzone przez zespó? ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz?dów i oceny jako?ci ?wiadczeń w transplantologii Krajowej Rady Transplantacyjnej w dniu 26 marca 2012 r. Nast?pnie, na podstawie bie??cych ustaleń kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej (ostatnio podczas spotkania w dniu 24 kwietnia 2018 r.) by?y zmieniane celem dostosowania do wspó?czesnych praktyk w obszarach kwalifikacji oraz wyboru dawcy i biorcy.

   KWALIFIKACJA CHORYCH DO PRZESZCZEPIENIA SERCA

   1.  Warunkiem umieszczenia na li?cie oczekuj?cych na przeszczepienie serca w trybie pilnym jest spe?nienie przynajmniej jednego z kryteriów medycznych przedstawionych w Tabeli 1 i skutkuje przypisaniem biorcy odpowiedniej liczby punktów.

   TABELA 1. MEDYCZNE KRYTERIA PUNKTOWE BIORCÓW ZG?OSZONYCH DO PRZESZCZEPIENIA SERCA W TRYBIE PILNYM.

   Kryterium

   Mechaniczne wspomaganie kr??enia (niezale?nie od urz?dzenia i czasu trwania) (5 punktów)

   Sta?y wlew przynajmniej jednego z wymienionych leków inotropowych w dawce (µg/kg/min):

   • dla adrenaliny ≥ 0,5
   • dla dobutaminy ≥ 7
   • dla dopaminy ≥ 4
   • dla milrinonu ≥ 50

   (3 punkty)

   Oporne na leczenie zagra?aj?ce ?yciu arytmie (3 punkty)

   Ostra niewydolno?? serca przeszczepionego (do 7 dni od przeszczepienia) (7 punktów)

   2.  Zg?oszenia biorcy serca w trybie pilnym dokonuje si? poprzez przes?anie do Poltransplantu ?Karty zg?oszenia biorcy do przeszczepienia serca w trybie pilnym" (Rycina 1). Jednocze?nie o?rodek kwalifikuj?cy wprowadza informacj? o zg?oszeniu w trybie pilnym do www.rejestrytx.gov.pl.

   3.  Zg?oszenia w trybie pilnym wymagaj? aktualizacji danych biorcy (odnowienia zg?oszenia) co 7 dni.

   DYSTRYBUCJA I ALOKACJA SERCA

   1.  System dzia?a na zasadzie zg?aszania potencjalnych dawców do o?rodków przeszczepiaj?cych serca wg parytetu ?1-1-1-1".

   2.  Pierwszeństwo ma pacjent zg?oszony do przeszczepienia w trybie pilnym.

   3.  Priorytet maj? biorcy z listy pediatrycznej w stosunku do dawców, którzy nie ukończyli 18 lat.

   4.  Oferta pobrania serca dla pilnego biorcy b?dzie skierowana w pierwszej kolejno?ci do zespo?u, który zakwalifikowa? biorc? o najwy?szej liczbie punktów.

   5.  W przypadku jednakowej liczby punktów przyznanych wg kryteriów medycznych, o kolejno?ci zg?oszenia i mo?liwo?ci pobrania serca decyduje lokalizacja geograficzna szpitala dawcy i o?rodka transplantacyjnego przedstawiona w Tabeli 2.

   ?TABELA 2. WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYCH O?RODEK TRANSPLANTACYJNY MA PIERWSZE?STWO POBRA? DLA BIORCÓW ZG?OSZONYCH DO PRZESZCZEPIENIA W TRYBIE PLANOWYM ORAZ TRYBIE PILNYM, GDY NA LI?CIE OCZEKUJ?CYCH ZNAJDUJE SI? KILKU BIORCÓW Z T? SAM? LICZB? PUNKTÓW.

   O?rodek Transplantacyjny

   Województwo

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

   kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie

   Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II

   lubelskie, ?ódzkie, ma?opolskie, podkarpackie, ?wi?tokrzyskie

   Klinika Kardiochirurgii Katedry Kardiotorakochirurgii
   Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

   lubuskie, wielkopolskie

   Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
   Instytutu Kardiologii w Warszawie

   mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, SP ZOZ ?l?skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   dolno?l?skie, opolskie, ?l?skie

   6.  Przeszczepienie serca w trybie pilnym skutkuje wykorzystaniem swojej kolejno?ci zg?oszenia.

   7.  W przypadku przeszczepienia serca w trybie planowym, decyzj? o wyborze biorcy z listy o?rodka przeszczepiaj?cego podejmuje jego kierownik (osoba upowa?niona) w oparciu o nast?puj?ce kryteria: pilno?? przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodno?ci immunologicznej mi?dzy potencjalnym dawc? a potencjalnym biorc?, dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.

   8.  W przypadkach przeszczepień planowych zespó? transplantacyjny ma pierwszeństwo do pobrań w szpitalach po?o?onych w swoim województwie i województwach pobliskich. Wykorzystanie takiego pobrania skutkuje wykorzystaniem swojej kolejno?ci zg?oszenia. Rozmieszczenie geograficzne szpitali dawców serca i o?rodków przeszczepiaj?cych zosta?o przedstawione w Tabeli 2.

   9.  W przypadku braku wykorzystania oferty przez wszystkie kolejne o?rodki (w tym rezygnacja z pobrania serca po przyje?dzie do o?rodka dawcy) zg?oszenie uznaje si? za nieby?e.

   MONITOROWANIE SYSTEMU ALOKACJI

   1.  List? osób zg?oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg?oszenia (planowy, pilny) prowadzi krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie w Poltransplancie.

   2.  W przypadku odst?pienia od pobrania w jego trakcie lub odst?pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó? pobieraj?cy przesy?a w tej sprawie do Poltransplantu raport.

   3.  Poltransplant raz w miesi?cu przekazuje do o?rodków przeszczepiaj?cych sprawozdanie z dystrybucji ofert pobrania oraz plan zg?oszeń na najbli?sz? przysz?o??.

   4.  Po przeszczepieniu zespó? transplantacyjny:

   • przesy?a do Poltransplantu kart? biorcy narz?dów wg wzoru zamieszczonego na stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf,
   • dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestrtx.gov.pl w cz??ci rejestr przeszczepień,
   • przesy?a do Poltransplantu protokó? wyboru biorcy lub wype?nia taki protokó? w www.rejestrytx.gov.pl.

   5.  Zespo?y transplantacyjne przesy?aj? do Poltransplantu za po?rednictwem modu?u ?Rejestracja zdarzeń i reakcji niepo??danych" w www.rejestrytx.gov.pl raporty o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo??danych w przypadku ich wyst?pienia podczas pobrania, przechowywania, alokacji, przeszczepienia oraz w okresie po przeszczepieniu wraz z opisem czynno?ci podj?tych dla ich wyja?nienia i zapobiegania w przysz?o?ci.

   6.  Zespo?y transplantacyjne monitoruj? stan zdrowia biorcy oraz czynno?ci przeszczepu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień i dokumentuj? to w module Rejestr Przeszczepień.

   Zespó? transplantacyjny zaanga?owany w pobranie i przeszczepienie serca zawiadamia Poltransplant o ka?dym istotnym zdarzeniu niepo??danym i istotnej niepo??danej reakcji zaistnia?ych podczas pobrania, przechowywania, alokacji i przeszczepienia wraz z opisem czynno?ci podj?tych dla ich wyja?nienia i zapobiegania w przysz?o?ci.

   Zasady alokacji i dystrybucji serc (2018)

   Karta zg?oszenia biorcy serca w trybie pilnym (wer. 2012)


   Zasady alokacji i dystrybucji pobrań p?uc (2022.04.13)

   Zasady zosta?y ustalone podczas zebrań kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych p?uca oraz koordynatorów z tych o?rodków, które odby?y 24 maja 2011 r. (opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Poltransplantu 2012; 1(20): 16-19) oraz 18 marca 2022 r. Zasady obowi?zuj? od 13 kwietnia 2022 r.

   Kwalifikacja chorych do przeszczepienia p?uc

   1.  Zg?oszenia biorcy p?uc w trybie pilnym dokonuje si? poprzez przes?anie do Poltransplantu ?Karty zg?oszenia biorcy do przeszczepienia p?uc w trybie pilnym". Jednocze?nie o?rodek kwalifikuj?cy wprowadza informacj? o zg?oszeniu w trybie pilnym do teletechnicznego systemu www.rejestrytx,gov.pl.

   2.  Zg?oszenia w trybie pilnym wymagaj? aktualizacji danych biorcy (odnowienia zg?oszenia) co 7 dni.

   Dystrybucja i alokacja p?uc

   1.  Pierwszeństwo w alokacji ma pacjent zg?oszony do przeszczepienia w trybie pilnym.

   2. W drugiej kolejno?ci alokacji podlegaj? biorcy, którzy nie ukończyli 18 lat.

   3.  W trzeciej kolejno?ci ma zastosowanie lokalna dystrybucja ofert pobrania p?uc;

   - w przypadku potencjalnych dawców zg?oszonych ze szpitali w Elbl?gu, Gdańsku, Ko?cierzynie i Wejherowie oferta jest kierowana najpierw do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;

   - w przypadku potencjalnych dawców zg?oszonych ze szpitali w Gorzowie Wielkopolskim, Gryficach, Koszalinie i Szczecinie oferta jest kierowana najpierw do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie;

   - w przypadku potencjalnych dawców zg?oszonych ze szpitali w Bytomiu, Cieszynie, Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu oferta jest kierowana najpierw do ?l?skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

   O?rodki transplantacyjne z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii iw Poznaniu nie maj? szpitali przydzielonych w zwi?zku z dystrybucj? lokaln?.

   4.  W czwartej kolejno?ci (przy braku na li?cie oczekuj?cych odpowiednich biorców zg?oszonych w trybie pilnym, biorców pediatrycznych i gdy zg?oszenie mo?liwo?ci pobrania nie pochodzi ze szpitali bior?cych udzia? w dystrybucji lokalnej) dystrybucja odbywa si? wg podstawowego parytetu ?1-1-1-1".

   5. Ka?de wykorzystane pobranie p?uc skutkuje wykorzystaniem kolejki zg?oszenia.

   6. Przy braku wykorzystania do przeszczepienia p?uc przez wszystkie o?rodki, zg?oszenie uznaje si? za nieby?e.

   7.  W przypadku przeszczepienia p?uc w trybie planowym, decyzj? o wyborze biorcy z listy o?rodka przeszczepiaj?cego podejmuje jego kierownik (osoba upowa?niona) w oparciu o nast?puj?ce kryteria: pilno?? przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodno?ci immunologicznej mi?dzy potencjalnym dawc? a potencjalnym biorc?, dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.

   Monitorowanie systemu alokacji i dystrybucji p?uc

   1.  List? osób zg?oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg?oszenia (pilny, planowy) prowadzi krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie w Poltransplancie.

   2.  W przypadku odst?pienia od pobrania w jego trakcie lub odst?pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó? pobieraj?cy przesy?a w tej sprawie do Poltransplantu raport.

   3.  Poltransplant dwa razy w miesi?cu przekazuje do o?rodków przeszczepiaj?cych sprawozdanie z dystrybucji ofert pobrania oraz plan najbli?szych zg?oszeń.

   4.  Po przeszczepieniu zespó? transplantacyjny:

   - dokonuje niezw?ocznie odpowiedniego wpisu w www.rejestrtx.gov.pl w cz??ci rejestr przeszczepień,

   - przesy?a do Poltransplantu protokó? wyboru biorcy.

   5.  Zespo?y transplantacyjne przesy?aj? do Poltransplantu za po?rednictwem modu?u ?Rejestracja zdarzeń i reakcji niepo??danych" w www.rejestrytx.gov.pl raporty o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo??danych w przypadku ich wyst?pienia podczas alokacji, pobrania, przechowywania, przeszczepienia oraz w okresie po przeszczepieniu wraz z opisem czynno?ci podj?tych dla ich wyja?nienia i zapobiegania w przysz?o?ci.

   6.  Zespo?y transplantacyjne monitoruj? stan zdrowia biorcy oraz czynno?? przeszczepu zgodnie z zasadami zawartymi w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień i dokumentuj? to w module Rejestr Przeszczepień.

    

   Zg?oszenie biorcy do pilnego przeszczepienia p?uc plik pdf do pobrania


    

   Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmar?ych dawców
   z dnia 8 grudnia 2014 roku

   Zasady zosta?y oparte na regulacjach opublikowanych w Biuletynie Poltransplantu z 2013 r. oraz na podstawie ustaleń przedstawicieli o?rodków przeszczepiaj?cych rogówk?, przedstawicieli banków tkanek oka, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek Oka, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant, które mia?y miejsce podczas:

   • szkolenia dla lekarzy stosuj?cych przeszczepy tkanek oka ?Wymogi dotycz?ce przeszczepiania tkanek oka”, które odby?o si? 14 grudnia 2013 r. w Szczyrku,
   • VI Mi?dzynarodowego Sympozjum ?Post?py w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”, które odby?o si? w dniach 6-8 marca 2014 r. w Wi?le,
   • spotkania Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych rogówk? i Kierowników banków tkanek oka, które odby?o si? w Warszawie 8 grudnia 2014 r.

   Zasady zostan? opublikowane na stronach: www.eindiavisa.com, www.rejestry.net oraz w Biuletynie Poltransplantu w 2015 r.

   Kwalifikacja chorych do przeszczepienia rogówki i lista oczekuj?cych

   1.  Warunkiem otrzymania przeszczepu jest wpisanie chorego na krajow? list? oczekuj?cych po zakwalifikowaniu w o?rodku kwalifikacyjnym, dzia?aj?cym w podmiocie leczniczym dokonuj?cym przeszczepień rogówki. Potencjalny biorca zakwalifikowany do przeszczepienia mo?e by? zg?oszony na list? tylko przez lekarza kieruj?cego o?rodkiem kwalifikacyjnym.

   2.  Data wpisania chorego na aktywn? list? oczekuj?cych jest momentem, od którego liczy si? czas oczekiwania na przeszczep.

   3.  Lista prowadzona w www.rejestry.net ma zasi?g ogólnopolski i jest jedyn? form? prowadzenia listy oczekuj?cych.

   4.  Za dokonywanie i aktualizacj? wpisów potencjalnych biorców s? odpowiedzialne osoby wskazane we wnioskach kierowanych do Ministra Zdrowia w celu udzielenia pozwolenia na przeszczepianie rogówki.

   5.  Wpisanie chorego na list? wymaga podania nast?puj?cych informacji nt.:

   • rozpoznania choroby b?d?cej wskazaniem do przeszczepienia;
   • stopnia pilno?ci wskazań do przeszczepienia;
   • rodzaju przewidzianego przeszczepienia;
   • cech jako?ci przeszczepu przewidzianego dla chorego;
   • innych cech biorcy i przeszczepu maj?cych wp?yw na alokacj? rogówek.

   6.  Lista rozpoznań chorób b?d?cych wskazaniem do przeszczepienia jest nast?puj?ca:

   • sto?ek rogówki;
   • inne ektazje rogówki;
   • dystrofia przednia rogówki;
   • dystrofia istoty w?a?ciwej;
   • dystrofia Fuchsa;
   • inne dystrofie rogówki;
   • blizna pourazowa;
   • inne blizny rogówki;
   • zwyrodnienie p?cherzowe;
   • inne zwyrodnienie rogówki;
   • zapalenie rogówki;
   • bielmo;
   • inne zm?tnienie rogówki;
   • owrzodzenie rogówki;
   • malacja rogówki;
   • zagra?aj?ca perforacja rogówki;
   • dokonana perforacja rogówki;
   • wrodzone nieprawid?owo?ci rogówki;
   • dekompensacja p?atka przeszczepionej rogówki;
   • inne choroby rogówki.

   7.  Istniej? dwa stopnie pilno?ci wskazań do przeszczepienia: tryb ?Planowy” i ?Pilny”. Zg?oszenia w trybie pilnym wymagaj? aktualizacji danych biorcy co 7 dni. Wpisanie na list? oczekuj?cych w trybie pilnym wymaga spe?nienia jednego z poni?szych kryteriów:

    a.  schorzenie rogówki u chorego do ukończenia 18 lat;
    b.  dokonane p?kni?cie (perforacja) rogówki lub przepuklina b?ony Descemeta;
    c.  ostry stan zapalny rogówki z martwic?;
    d.  obrz?k rogówki zagra?aj?cy zw?óknieniem istoty w?a?ciwej u chorych zakwalifikowanych do przeszczepu warstwowego tylnego;
    e.  schorzenia rogówki daj?ce skorygowan? ostro?? wzroku 0,1 lub mniej w lepszym lub jedynym oku.

   8.  Typy przeszczepu s? nast?puj?ce:

   • przeszczep dr???cy
   • przeszczep warstwowy przedni
   • przeszczep warstwowy tylny
   • przeszczep r?bkowy
   • inny rodzaj przeszczepu

   9.  Stratyfikacja jako?ciowa rogówek jest nast?puj?ca:

   jako?? rogówki / cecha

   nab?onek

   istota w?a?ciwa

   astygmatyzm

   b?ona Descemeta

   ?ródb?onek

   DOSKONA?A

   brak defektów

   czysta

   brak

   brak fa?d

   doskona?y

   BARDZO DOBRA

   lekki defekt
   (do 20% wyschni?cia)

   czysta

   lekki

   kilka fa?d lekkiego stopnia

   bardzo dobry lub doskona?y

   DOBRA

   ?redni defekt
   (do 35% wyschni?cia i do 5% ubytku)

   czysta

   ?redni

   kilkana?cie fa?d stopnia ?redniego

   dobry lub bardzo dobry

   DOSTATECZNA

   ?redni do ci??kiego defekt (ponad 50% wyschni?cia i ponad 5% ubytku)

   ?rednie i ci??kie przymglenie

   ci??ki

   kilkana?cie lub wi?cej fa?d stopnia ?redniego do ci??kiego

   dostateczny

   NIEDOSTATECZNA

   ci??ki defekt

   ci??kie przymglenie

   ci??ki

   wi?cej ni? kilkana?cie fa?d, odwarstwienie

   niedostateczny lub dostateczny

   Stratyfikacja jako?ciowa ?ródb?onka

   jako?? ?ródb?onka / cecha

   liczba komórek

   wielko?? i kszta?t komórek

   martwe komórki

   DOSKONA?Y

   powy?ej 3 000 / mm2

   ma?e o regularnym kszta?cie

   brak

   BARDZO DOBRY

   powy?ej 2 500 / mm2

   ma?e o regularnym kszta?cie

   kilka martwych komórek peryferyjnie

   DOBRY

   powy?ej 2 000 / mm2

   ?rednie o regularnym kszta?cie

   kilka martwych komórek w centrum i peryferyjnie

   DOSTATECZNY

   poni?ej 2 000 / mm2

   du?e komórki

   liczne martwe komórki w centrum i peryferyjnie

   NIEDOSTATECZNY

   poni?ej 2 000 / mm2

   bardzo du?e komórki

   bardzo liczne martwe komórki w centrum i peryferyjnie

   Dystrybucja i alokacja przeszczepów rogówki pobranych od zmar?ych dawców

   Dystrybucja rogówek przez banki tkanek jest prowadzona na 3 sposoby (Tabela 1):

   1. dystrybucja o zasi?gu krajowym: rogówka jest wysy?ana dla biorcy zg?oszonego na list? oczekuj?cych przez dowolny o?rodek przeszczepiaj?cy w kraju;

   2. dystrybucja regionalna: rogówka jest wysy?ana dla biorcy zg?oszonego z o?rodka przeszczepiaj?cego znajduj?cego si? w regionie banku; zasi?g dystrybucji regionalnej wynika g?ównie z rozmieszczenia geograficznego banków tkanek i o?rodków przeszczepiaj?cych, regionalizacj? banków tkanek oraz o?rodków przeszczepiaj?cych zawiera Tabela 2;

   3. dystrybucja lokalna: rogówka jest wysy?ana dla biorcy zg?oszonego z o?rodka przeszczepiaj?cego, który dokona? pobrania, dystrybucji lokalnej podlega tylko jedna z pary pobranych rogówek.

   Wybór biorcy dokonywany jest w nast?puj?cy sposób:

   1. Pierwszeństwo otrzymania przeszczepu maj? biorcy do ukończenia 18 lat. W przypadku istnienia na krajowej li?cie oczekuj?cych kilku chorych spe?niaj?cych ten warunek, pierwszeństwo ma chory najd?u?ej oczekuj?cy na przeszczep. Dystrybucja rogówek z banku tkanek ma w tych przypadkach zasi?g krajowy i lokalny.

   2. W drugiej kolejno?ci banki tkanek oferuj? rogówki dla chorych zg?oszonych do przeszczepienia w trybie pilnym ze wskazań podanych w punkcie 7 podpunkty b, c, d, e. Z tej listy pierwszeństwo ma chory najd?u?ej oczekuj?cy na przeszczep. Dystrybucja przeszczepów rogówki z banków tkanek dla tych pilnych przypadków ma zasi?g krajowy i lokalny.

   3. W trzeciej kolejno?ci przeszczep z banku tkanek jest oferowany dla biorców zg?oszonych w trybie planowym. Z tej listy pierwszeństwo ma chory najd?u?ej oczekuj?cy na przeszczep, ale dystrybucja przeszczepów rogówki z banków tkanek dla przypadków planowych ma zasi?g regionalny i lokalny.

   Tabela 1. Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pochodz?cych od zmar?ych dawców.

    

   Status potencjalnego biorcy

   Obszar dystrybucji

   Inne kryteria

   W pierwszej kolejno?ci

   Biorcy do ukończenia 18 lat

   Krajowy dla jednej rogówki z pary lub pojedynczej rogówki i lokalny dla drugiej rogówki z pary

   W poszczególnych grupach pierwszeństwo maj? biorcy najd?u?ej oczekuj?cy na przeszczep

   W drugiej kolejno?ci

   Biorcy zakwalifikowani do przeszczepienia z powodu pilnych, medycznych wskazań 7b, 7c, 7d, 7e.

   Krajowy dla jednej rogówki z pary lub pojedynczej rogówki i lokalny dla drugiej rogówki z pary

   W trzeciej kolejno?ci

   Chorzy oczekuj?cy na planowe przeszczepienie

   Regionalny dla jednej rogówki z pary lub pojedynczej rogówki i lokalny dla drugiej rogówki z pary

   Tabela 2. Regionalizacja banków tkanek i o?rodków przeszczepiaj?cych rogówki.

   Bank tkanek→

   Katowice Szpital Kolejowy

   Lublin SPSK 1

   Sosnowiec WSS nr 5

   Szczecin ZBTO

   Warszawa BTO

   Zabrze Homograft

   Warszawa WIM

   O?rodek transplantacyjny↓

   Bia?ystok USK

    

    

    

    

   Region

    

   Region

   Bydgoszcz UMK

    

   Region

      

   Region

    

   Region

   Bytom WSS nr 4

   Region

   Region

   Region

      

   Region

    

   Gdańsk UCK

    

   Region

   Region

        

   Region

   Katowice Kol.

   Region

   Region

   Region

      

   Region

    

   Katowice SPSK 5

   Region

   Region

      

   Region

   Region

    

   Kraków

      

   Region

      

   Region

   Region

   Lublin

    

   Region

   Region

          

   ?ód?

    

   Region

   Region

    

   Region

      

   Polanica

   Region

   Region

   Region

          

   Poznań - Strusia

    

   Region

      

   Region

      

   Poznań UM

                

   Sosnowiec

   Region

    

   Region

          

   Szczecin SPSK 2

          

   Region

   Region

    

   Szczwecin SPWSZ

          

   Region

   Region

    

   Warszawa WIM

    

   Region

        

   Region

   Region

   Warszawa SKDJ UCK WUM

    

   Region

    

    

   Region

   Region

    

   Warszawa WIML

    

   Region

      

   Region

    

   Region

   Warszawa SPKSO

    

   Region

      

   Region

   Region

   Region

   Wroc?aw USK

    

   Region

        

   Region

    

   Wroc?aw 4 WSK

   Region

    

   Region

          

   (Tre?? tabeli, bez konieczno?ci dodatkowych ustaleń przedstawicieli banków tkanek i o?rodków transplantacyjnych zmienia Poltransplant w przypadku pozwoleń dla nowych banków tkanek oka i nowych o?rodków transplantacyjnych na podstawie dokumentów pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia lub w przypadku nowych porozumień pomi?dzy bankami i o?rodkami na podstawie informacji pozyskanych z tych podmiotów)

   4.  Dystrybucj? przeszczepów rogówki wg ustalonych wy?ej kryteriów prowadz? banki tkanek.

   5.  Bank po wys?aniu rogówki do o?rodka przeszczepiaj?cego sporz?dza protokó? alokacji i dystrybucji rogówki wg wzoru podanego poni?ej, który przesy?a do o?rodka przeszczepiaj?cego i do Poltransplantu.

   6.  Bank tkanek mo?e udost?pni? o?rodkowi przeszczepiaj?cemu dwie rogówki dla jednego biorcy na wypadek konieczno?ci wykorzystania obu przeszczepów (przeszczep zabezpieczaj?cy), we wst?pnym protokole wyboru biorcy w rubryce liczba przekazanych rogówek wpisuje si? wtedy liczb? 2.

   7.  W przypadku wykorzystania drugiej rogówki dla innego biorcy o?rodek przeszczepiaj?cy wybiera biorc? w oparciu o kryteria medyczne i czas oczekiwania na przeszczep umieszczone w tabeli 1, ale spo?ród biorców zakwalifikowanych do przeszczepienia w swoim o?rodku.

   8.  Po przeszczepieniu o?rodek przeszczepiaj?cy dokonuje niezw?ocznie odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w cz??ci rejestr przeszczepień oraz przesy?a do Poltransplantu i banku tkanek protokó? wyboru biorcy (lub biorców) wg wzoru podanego poni?ej.

   Protokó? alokacji i dystrybucji rogówki pobranej od zmar?ego dawcy

   Protokó? wyboru biorcy rogówki pobranej od zmar?ego dawcy

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>